SLUZBENI glasnik grada Jagodina

(broj 9 od 25.05.2017.)

  • LOKALNI AKCIONI PLAN ZA REŠAVANJE PITANJA IZBEGLIH, INTERNO RASELJENIH LICA I POVRATNIKA PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI ZA PERIOD 2017 - 2020. GODINE
  • ODLUKA O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ZAHTEVA GRAĐANA ZA NAKNADU ŠTETE
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA JAGODINE ZA 2016. GODINU
  • POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE GRADA JAGODINE
  • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA SOCIJALNA PITANJA
  • REŠENJE O PRIZNAVANJU PRAVA UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I LICIMA STARIJIM OD 65 GODINA NA BESPLATNU MESEČNU KARTU U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex