Službeni glasnik grada Požarevca

(broj 1 od 21.02.2017.)

 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA POŽAREVCA ZA 2016. GODINU
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O PLAĆANJU DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O MESNIM ZAJEDNICAMA
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU REALIZACIJE PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU USLOVA, NAČINA, KRITERIJUMA I POSTUPKA SUBVENCIONISANJA KAMATA PO STUDENTSKIM KREDITIMA KOD POSLOVNIH BANAKA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA
 • PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG SA STVARNIM STANJEM
 • PRAVILNIK O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU LICA I IMOVINE GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA
 • PROGRAM LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA ZA 2017. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" POŽAREVAC, BR. 284 OD 27.01.2017. GODINE
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA RAZVOJA SPORTA GRADA POŽAREVCA 2017-2021. GODINE
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE GRADA POŽAREVCA ZA PERIOD 2017-2020. GODINE


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex