Službeni glasnik grada Požarevca

(broj 3 od 18.05.2017.)

 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA POŽAREVCA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA PODRUČJU GRADA POŽAREVCA
 • ODLUKA O KOMUNALNOJ POLICIJI
 • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA POŽAREVCA ZA 2015. GODINU
 • ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DELATNOSTI NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA
 • ODLUKA O OSNIVANJU I PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD APOTEKARSKOM USTANOVOM "POŽAREVAC" POŽAREVAC
 • ODLUKA O PIJACAMA
 • ODLUKA O PREVOZU PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA
 • ODLUKA O SAHRANJIVANJU I GROBLJIMA NA PODRUČJU GRADA POŽAREVCA
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU
 • ODLUKA O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU GRADA POŽAREVCA
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU REALIZACIJE PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZAKUPA ZA POSLOVNI PROSTOR
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU I GRADSKOJ OPŠTINI KOSTOLAC U 2017. GODINI
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU USLOVA, NAČINA, KRITERIJUMA I POSTUPKA SUBVENCIONISANJA KAMATA PO STUDENTSKIM KREDITIMA KOD POSLOVNIH BANAKA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA
 • POSLOVNIK O RADU GRADSKOG VEĆA GRADA POŽAREVCA
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA POŽAREVCA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I USLOVIMA ZA IZBOR PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA KOJA SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD POŽAREVAC
 • PRAVILNIK O LIČNOM PRATIOCU DETETA I UČENIKA
 • PRAVILNIK O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROGRAMA I PROJEKATA KULTURNO-UMETNIČKIH DRUŠTAVA KOJI SE FINANSIRAJU ODNOSNO SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA POŽAREVCA
 • PRAVILNIK O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA POŽAREVCA
 • STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA 2017-2022. GODINE


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex