Službeni list AP Vojvodine

(broj 2 od 11.01.2017.)

  POKRAJINSKA VLADA

  • ODLUKA O POSTUPKU IZBORA, KRITERIJUMA ZA IZBOR I REALIZACIJI PROJEKATA KOJE FINANSIRA UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2017. GODINI; ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2017)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2017. GODINU; ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2017)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2017. GODINU; ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2017)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU; ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2017)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU; ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2017)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU; ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2017)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE - CENTRA ZA PRIVREDNO - TEHNOLOŠKI RAZVOJ VOJVODINE ZA 2017. GODINU; ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2017)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH DOBARA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE, NOVI SAD, ZA 2017. GODINU; ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2017)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI UPRAVNOG ODBORA MUZEJA VOJVODINE U NOVOM SADU; ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA MUZEJA VOJVODINE U NOVOM SADU; ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2017)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI NADZORNOG ODBORA MUZEJA VOJVODINE U NOVOM SADU; ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA MUZEJA VOJVODINE U NOVOM SADU; ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2017)
  • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORKE SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "SVETI VRAČEVI" NOVI KNEŽEVAC; ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU ZA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "SVETI VRAČEVI" NOVI KNEŽEVAC; ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2017)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "SVETI VRAČEVI", NOVI KNEŽEVAC; ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "SVETI VRAČEVI", NOVI KNEŽEVAC; ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2017)

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE SA VERSKIM ZAJEDNICAMA

  • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZAPOSLENIH U MUZEJIMA U MUZEJU VOJVODINE U NOVOM SADU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex