Službeni list grada Kruševca

(broj 3 od 28.03.2017.)

  • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA KRUŠEVCA ZA 2016. GODINU
  • ODLUKA O KATEGORIZACIJI SPORTSKIH ORGANIZACIJA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA
  • ODLUKA O OTUĐENJU I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
  • ODLUKA O UREĐENJU GRADA
  • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2017. GODINU
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2017. GODINU
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU DOKTORA MEDICINE ZA UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI LICA UMRLIH VAN ZDRAVSTVENE USTANOVE I IZDAVANJE POTVRDE O SMRTI NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE ZAKUPNINE ZA POSTAVLJANJE VODOVA KABLOVSKOG DISTRIBUTIVNOG SISTEMA I DRUGIH VODOVA NA STUBOVIMA JAVNOG OSVETLJENJA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KRUŠEVCA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex