Službeni list grada Novog Pazara

(broj 1 od 31.01.2017.)

  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA KOMUNALNOG OTPADA JKP "GRADSKA ČISTOĆA"
  • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
  • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKIH UPRAVA GRADA NOVOG PAZARA
  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA URBANIZAM GRADA NOVOG PAZARA" IZ NOVOG PAZARA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA
  • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE GRADA NOVOG PAZARA SA GRADOVIMA I OPŠTINAMA U SLIVU ZAPADNE MORAVE
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U GRADU NOVOM PAZARU ZA PERIOD 2017-2021. GODINU
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA ZAPOŠLJAVANJE
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex