Službeni list grada Pančeva

(broj 39 od 29.12.2016.)

  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKA STAMBENA AGENCIJA" PANČEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("SL. GLASNIK RS" BR. 15/16)
  • PLAN LINIJA JAVNOG GRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ZA 2017. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA" PANČEVO, BROJ: 01-3920-2/2016 OD 27.12.2016. GODINE O USVAJANJU CENOVNIKA USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA" PANČEVO ZA 2017. GODINU
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPORT GRADA PANČEVA
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGA "SLUŽBENOG LISTA GRADA PANČEVA" ZA 2017. GODINU


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex