Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 19 od 20.12.2016.)

  • KADROVSKI PLAN ZA ORGANE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA
  • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U ORGANIZACIONIM OBLICIMA KOJI ČINE SISTEM JAVNOG SEKTORA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2016, 12/2016, 14-II/2016, 16/2016 i 19/2016)
  • ODLUKA O USVAJANJU PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA GRAD SREMSKA MITROVICA U PERIODU OD 2017. - 2021. GODINE
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJЕ ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD POSLOVIMA IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI GRADA SREMSKA MITROVICA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex