Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni list AP Vojvodine

(broj 3 od 18.01.2017.)

  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA OPŠTEG STRUČNOG USAVRŠAVANJA SLUŽBENIKA U POKRAJINSKIM ORGANIMA ZA 2017. GODINU
  • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA ZA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENJE ZA DRUGO, TREĆE I SVAKO NAREDNO DETE
  • PRAVILNIK O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA RASPOREĐIVANJE BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA ZDRAVSTVO U VRŠENJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
  • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU DODELE BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE POTREBA I INTERESA MLADIH NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex