Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 101 od 08.12.2015.)

 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JPI "INFORMATIVNI CENTAR ODŽACI", ODŽACI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • MINIMALNI USLOVI ZA IZBOR U ZVANJA NASTAVNIKA NA UNIVERZITETU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN PREUZIMANJA MERNIH UREĐAJA, ODNOSNO MERNO-REGULACIONIH STANICA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA JAVNE USLUGE U NARODNOJ BIBLIOTECI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2700/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • PRAVILNIK O KVALITETU MEDA I DRUGIH PROIZVODA PČELA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • PRAVILNIK O KVALITETU VOĆNIH DŽEMOVA, ŽELEA, MARMELADE, PEKMEZA I ZASLAĐENOG KESTEN PIREA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • PRAVILNIK O ODRŽAVANJU ŽELEZNIČKIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU SPROVOĐENJA GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE MALO CRNIĆE" ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR ALEKSANDROVAC – ŽUPA", ALEKSANDROVAC ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – KOORDINATORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01103/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-03085/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O REGISTRACIJI OTKAZA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA HEMIJU I NEMETALE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 746-1/15 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 746-10/15 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 746-11/15 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 746-12/15 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 746-2/15 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 746-3/15 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 746-4/15 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 746-5/15 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 746-6/15 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 746-7/15 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 746-8/15 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 746-9/15 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2025. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • ZAKLJUČAK KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-866/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex