Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 101 od 16.12.2016.)

 • FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ISPRAVKA ODLUKE O RASPODELI SREDSTAVA IZ NAMENSKIH PRIMANJA BUDŽETA REPUBLIKE KOJA SE OSTVARUJU PRIREĐIVANJEM IGARA NA SREĆU, A KORISTE ZA FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • LISTA O DOPUNAMA LISTE SUPSTANCI KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O IMENOVANJU SUDIJA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA APELACIONIH SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA USTAVNOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ARBITRAŽNIH PRAVILA KOMISIJE UJEDINJENIH NACIJA ZA MEĐUNARODNO TRGOVINSKO PRAVO (UNCITRAL) PRED STALNOM ARBITRAŽOM PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 74 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 75 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA PARLAMENTARNOG ODBORA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU FONDA ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE KLADOVO ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O MATIČNOM PODRUČJU NA TERITORIJI OPŠTINE GORNJI MILANOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA OSNOVNOG SUDA U KRUŠEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PREKRŠAJNOG SUDA U LOZNICI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PRIVREDNOG SUDA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-347/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-368/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-399/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-402/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-403/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-404/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-418/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-438/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-443/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA MAKREŠANE I DEDINA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA PLOČICA I SKORENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-149/2014 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE NA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA KRAJNJU POTROŠNJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE, VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU JAVNOG OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I VOĐENJU REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE I BIOTEČNOSTI IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 4), 5), 6) I 7) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE KAO ENERGETSKA GORIVA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE ILI U INDUSTRIJSKE SVRHE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA DOBIJANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE RADIJACIONE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRAĆENJA IZVRŠAVANJA OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM I NAČINU DOKAZIVANJA IZVRŠENJA TE OBAVEZE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O OGLAŠAVANJU I SPONZORSTVU U ELEKTRONSKIM MEDIJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE SAMOOPOREZIVANJEM NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O STALNOJ ARBITRAŽI PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PRIBAVLJANJE OVLAŠĆENJA ZA VRŠENJE POSLOVA ZAŠTITE OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU STANDARDA ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U OBLASTI PORODILIŠTA I NEONATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU STANDARDA ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U OBLASTI STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE ČLANOVA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE I PRIVREDNIH KOMORA AUTONOMNIH POKRAJINA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA ZA PLOČE IVERICE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PROMENI SEDIŠTA USTANOVE DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA DRŽAVNOG UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU "DR MIROSLAV ZOTOVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O IZDAVANJU LICENCE ZA OBAVLJANJE NUKLEARNE AKTIVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA DRŽAVNOG UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNE KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPKA UNIŠTAVANJA ODUZETIH PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SREMSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU "DR MIROSLAV ZOTOVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11757/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11968/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12044/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-11881/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-11882/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • SERTIFIKATI O AKREDITACIJI ZDRAVSTVENE USTANOVE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • UREDBA O NAČINU UKLJUČIVANJA U DRUŠTVENI, KULTURNI I PRIVREDNI ŽIVOT LICA KOJIMA JE PRIZNATO PRAVO NA UTOČIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • UREDBA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI KORIŠĆENJU OŠTRIH PREDMETA KOJI SU MEDICINSKA SREDSTVA U ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex