Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 101 od 10.11.2017.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O VRSTAMA DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA KOJE SE KUPUJU I PRODAJU NA DEVIZNOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI ŠTEDNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-10933/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI ŠTEDNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-10935/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI ŠTEDNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-10938/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI ŠTEDNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-10940/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI ŠTEDNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-10941/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI ŠTEDNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-10942/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI ŠTEDNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-10943/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI ŠTEDNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-10944/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O OBRASCIMA I SADRŽINI POZICIJA U OBRASCIMA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ODGOVORNIH LICA I TELA U SISTEMU UPRAVLJANJA PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE ZA PERIOD 2007–2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ODGOVORNIH LICA I TELA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) ZA PERIOD 2014–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O PRIKUPLJANJU, OBRADI I DOSTAVLJANJU PODATAKA O STANJU I STRUKTURI RAČUNA IZ KONTNOG OKVIRA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNOG IZNOSA KOJI ODREĐUJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PLAĆANJE TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI OBRASCA PONUDE FINANSIJSKE POGODBE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZREŠENJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA BEOGRADA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA SEULA, REPUBLIKA KOREJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA LESKOVCA, REPUBLIKA SRBIJA, I GRADA BIJELJINE, REPUBLIKA SRPSKA, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U NACIONALNOJ KORPORACIJI ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG GODIŠNJEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PARKA PRIRODE "MOKRA GORA" D.O.O. ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U TRSTENIKU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA NA OTVORENOM "STARO SELO" SIROGOJNO ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA NA OTVORENOM "STARO SELO" SIROGOJNO ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U ČENAIJU, REPUBLIKA INDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA NESTALA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2013–2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SRPSKOG DELA SRPSKO-MAĐARSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA GRANIČNU KONTROLU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KNJAŽEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U TRSTENIKU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11007/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11008/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11016/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10732/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10805/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10806/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 112 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 113 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI TURSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex