Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 105 od 18.12.2015.)

 • FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "RODGAS" A.D. BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, "RODGAS" A.D. BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN PREUZIMANJA MERNIH UREĐAJA, ODNOSNO MERNO-REGULACIONIH STANICA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-13406/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-13407/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-13410/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-13413/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-13414/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13404/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13408/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13409/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13411/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13412/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13415/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA I DVA ČLANA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG REGISTRA RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SEZONSKIM CARINSKIM STOPAMA NA UVOZ ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "BAČKA", VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "EROZIJA", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SMEDEREVO" SA P.O. SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA NAKNADU TROŠKOVA ORGANIZACIJAMA KORISNIKA PENZIJA U VEZI SA SPROVOĐENJEM POSTUPKA UPUĆIVANJA KORISNIKA PENZIJA NA REHABILITACIJU ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA PROGRAMA ZA REFORMISANJE REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE DVOJEZIČNE NASTAVE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O DOZVOLI ZA RAD NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PREDSTAVNIŠTVA STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" BAJINA BAŠTA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA U SINHRONOM PLIVANJU ZA JUNIORE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA U VAZDUHOPLOVNOM MODELARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE PRVENSTVA EVROPE U FLEG FUDBALU ZA KADETE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE PRVENSTVA EVROPE U UBRZANOM I BRZOPOTEZNOM ŠAHU ZA MLADE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VRSTI, OBIMU I NAČINU ISPORUKE PODATAKA I DOKUMENATA KOJI SE USTUPAJU BEZ NAKNADE DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA, ORGANIMA AUTONOMNIH POKRAJINA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "TRANSNAFTA" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ ROBE "SRBIJA KARGO", ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA NAKNADU ŠTETA USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE - AMRES" ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ČLANA I SEKRETARA RADNE GRUPE ZA SARADNJU SA EVROPSKOM UNIJOM U JADRANSKO-JONSKOM REGIONU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-13644/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-13744/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-13755/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-13354/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-13356/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-13434/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-13437/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-13440/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-13441/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-13491/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-13548/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-13549/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA PO ZONAMA I AGLOMERACIJAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA PO ZONAMA I AGLOMERACIJAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA SISTEMATSKOG ISPITIVANJA NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI ZA PERIOD OD 2015. DO 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ZAKLJUČAK KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 6/0-03-906/2015-1 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex