Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 112 od 30.12.2015.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD - ZEMUN ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE KUČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE MALI ZVORNIK ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI LESKOVAC U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE DOPRINOSA (ČLANARINE) SREMSKOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRAGUJEVAC ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • PRAVILNIK O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI PRIVREMENIH OGRANIČENJA PRAVA LICA REGISTROVANIH U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, ZA IZMIRIVANJE OBAVEZA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD PO OSNOVU UGOVORA O DUGOROČNOM KREDITU ZA IZGRADNJU RAZVODNOG GASOVODA ALEKSANDROVAC - BRUS - KOPAONIK - RAŠKA - NOVI PAZAR - TUTIN ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O OBNOVI NAKON ELEMENTARNE I DRUGE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O PREUZIMANJU OBAVEZA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU "NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE" A.D. NOVI SAD I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O ZADRUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O ZAŠTITI ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex