Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 113 od 17.12.2017.)

 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 48. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 106/15 I 106/16 – AUTENTIČNO TUMAČENJE) ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULISANJU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU NEISPLAĆENE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA POLOŽENE KOD BANAKA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I NJIHOVIM FILIJALAMA NA TERITORIJAMA BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O PLATAMA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex