Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 12 od 22.02.2017.)

 • NAREDBA O IZMENI NAREDBE O PREDUZIMANJU MERA ZA SPREČAVANJE UNOŠENJA ZARAZNE BOLESTI PTICA AVIJARNA INFLUENCA U REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA RAZVOJ TURIZMA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA USPOSTAVLJANJE USLUGE ELEKTRONSKOG PLAĆANJA PLATNIM KARTICAMA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-493/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-2/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-4/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-25/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE MESEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENE U ČETVRTOM KVARTALU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA UPIS U EVIDENCIJU POSEBNIH CENTARA ZA PREVENCIJU BEZBEDNOSNIH RIZIKA U INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM SISTEMIMA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAUČNIM, UMETNIČKIM, ODNOSNO STRUČNIM OBLASTIMA U OKVIRU OBRAZOVNO-NAUČNIH, ODNOSNO OBRAZOVNO-UMETNIČKIH POLJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • PRAVILNIK O NACIONALNOJ KATEGORIZACIJI SPORTOVA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU IZVEŠTAJA PRIVREMENOG ZASTUPNIKA KAPITALA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU SPROVOĐENJA JAVNOG KONKURSA ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO I KONCESIJE U PODRUČJU ŽIČARA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0006/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" IZ KRALJEVA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" IZ KRALJEVA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI KIPAR ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA REGISTRA MERA I PODSTICAJA REGIONALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017" ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KROV 2017" ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex