Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 15 od 06.02.2015.)

 • FISKALNA STRATEGIJA ZA 2015. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2016. I 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD - ZEMUN ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "GAS" D.O.O. BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "GAS - FEROMONT" A.D. STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "RODGAS" A.D. BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, AD ZIP "SLOGA", KANJIŽA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, INTERKLIMA D.O.O. VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "7. OKTOBAR", NOVI KNEŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "BEOGRADSKE ELEKTRANE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "GRADITELJ", SRBOBRAN ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "GRADSKA TOPLANA", ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "SUBOTICAGAS", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP ČOKA, ČOKA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "GAS", TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "GAS-RUMA", RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP KOVIN-GAS, KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JUGOROSGAZ AD BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-312/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-347/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5793/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ELEKTROPRIVREDU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • PRAVILNIK O ENERGETSKOJ DOZVOLI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU RAZVRSTAVANJA I POSTUPANJA SA SPOREDNIM PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG POREKLA, VETERINARSKO-SANITARNIM USLOVIMA ZA IZGRADNJU OBJEKATA ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA, NAČINU SPROVOĐENJA SLUŽBENE KONTROLE I SAMOKONTROLE, KAO I USLOVIMA ZA STOČNA GROBLJA I JAME GROBNICE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE OVSA (AVENA SATIVA L.) RADI PRIZNAVANJA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE RAŽI (SECALE CEREALE L.) I TRITIKALEA (X TRITICOSECALE WITTM.) RADI PRIZNAVANJA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • PRAVILNIK O OPACIMETRIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV I DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SRBIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE" D.O.O. BAJINA BAŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "EPS OBNOVLJIVI IZVORI" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "HIDROELEKTRANE ĐERDAP" D.O.O. KLADOVO ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "PANONSKE TERMOELEKTRANE - TOPLANE " D.O.O. NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC" D.O.O. KOSTOLAC ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "TERMOELEKTRANE NIKOLA TESLA" D.O.O. OBRENOVAC ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "CENTAR" D.O.O. KRAGUJEVAC ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTRODISTRIBUCIJA - BEOGRAD" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTROSRBIJA" D.O.O. KRALJEVO ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTROVOJVODINA" D.O.O. NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "JUGOISTOK" D.O.O. NIŠ ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, PRERADU I TRANSPORT UGLJA - RUDARSKI BASEN "KOLUBARA" D.O.O. LAZAREVAC ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM KRAJNJIH KUPACA "EPS SNABDEVANJE" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZBORU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA "JAT-TEHNIKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU VAZDUHOPLOVA, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA OBEZBEĐENJA ZA POSLOVE KOJI NISU IZ OKVIRA DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA VALJEVA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA MOLODEČNO, REPUBLIKA BELORUSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST "PANORAMA" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA OSTVARENOG U AGENCIJI ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPOLAGANJE IMOVINOM JAVNOG PREDUZEĆA "TRANSNAFTA" PANČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE OIL COMERC COMPANY DOO KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE MC LABOR DOO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE BAČ", BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA DRAGAŠ ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA PEĆ ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU VAŽENJA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA INICIJATIVU ZA POKRETANJE POSTUPKA PRIVATIZACIJE U JAVNOM PREDUZEĆU "ZAVOD ZA UDŽBENIKE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00374/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00878/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01049/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-02932/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-06003/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA PEĆ ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • REŠENJE O USTUPANJU, BEZ NAKNADE, REPUBLIČKOJ DIREKCIJI ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE, STVARI ODUZETIH U POSTUPKU TERENSKE KONTROLE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "RUKA RUCI" ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)
 • UREDBA O VISINI NAKNADA ZA VODE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex