Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 16 od 26.02.2016.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O OBAVEZNOM ATESTIRANJU PLOČA IVERICA ZA OPŠTU UPOTREBU I GRAĐEVINARSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, BROJ 67/2016-D-02 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, BROJ 68/2016-D-02 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SEDIŠTU UPRAVE CARINA, OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I REFERATA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015. I 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O NAKNADI ZA PUTEVE ZA STRANA VOZILA KOJA KORISTE PUTEVE U SAVEZNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA UPOTREBU DRŽAVNOG PUTA ZA VOZILA REGISTROVANA U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O POSTUPKU IZDAVANJA PRIJAVE ROĐENJA DETETA I OBRASCU PRIJAVE ROĐENJA DETETA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PRETHODNO UPAKOVANIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU, ALATIMA I SREDSTVIMA KOJIMA SE OBAVLJA PRIVREDNI RIBOLOV, KAO I O NAČINU, ALATIMA, OPREMI I SREDSTVIMA KOJIMA SE OBAVLJA REKREATIVNI RIBOLOV ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA RIBARSKOG PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD IZVRŠENJEM VANZAVODSKIH SANKCIJA I MERA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA, IZGLEDU I SADRŽINI OBRAZACA I ISPRAVA O ORUŽJU PREDVIĐENIH ZAKONOM O ORUŽJU I MUNICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O REGISTRU HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O SASTAVU, NAČINU RADA I ODLUČIVANJU KOMISIJE MINISTARSTVA PRAVDE KOJA ODLUČUJE O ŽALBAMA PROTIV ODLUKA DISCIPLINSKE KOMISIJE JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA UPOTREBU DRŽAVNOG PUTA ZA VOZILA REGISTROVANA U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA U FONDU SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE", BEOGRAD ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2048/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2078/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1844/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1733/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1978/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1979/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSEBNOM NAČINU PRIZNAVANJA VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA I VREDNOVANJA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITETA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST U SKLADU SA REZOLUCIJOM 1244 SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STRATEŠKOM PARTNERSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • UREDBA O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE I USLOVIMA ODLAGANJA PLAĆANJA DUGA PO OSNOVU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU KREDITNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA U OBLASTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex