Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 17 od 06.03.2017.)

 • CENOVNIK OSNOVNIH PROIZVODA ŠUMARSTVA – DRVNIH SORTIMENATA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • IZMENE I DOPUNE JAVNOBELEŽNIČKE TARIFE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • KODEKS POLICIJSKE ETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • NAREDBA O ZABRANI SAKUPLJANJA POJEDINIH ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE I FAUNE U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA DISCIPLINSKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA DISCIPLINSKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE PRVONEK ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PLANINE CER NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA UNAPREĐENJE ADRESNOG REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2016. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U ALBUFEIRI, REPUBLIKA PORTUGALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-3/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-5/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-112/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-113/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-115/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-116/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-123/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-124/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-27/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-9/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA PROMET NA VELIKO LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, PODACIMA KOJI SE UPISUJU U REGISTAR IZDATIH DOZVOLA ZA PROMET NA VELIKO LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, KAO I NAČINU UPISA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • PRAVILNIK O ISPITU ZA TEHNIČARA U RADIONICI ZA TAHOGRAFE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O LISTI POPS MATERIJA, NAČINU I POSTUPKU ZA UPRAVLJANJE POPS OTPADOM I GRANIČNIM VREDNOSTIMA KONCENTRACIJA POPS MATERIJA KOJE SE ODNOSE NA ODLAGANJE OTPADA KOJI SADRŽI ILI JE KONTAMINIRAN POPS MATERIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • PRAVILNIK O METODAMA RADA U OBLASTI GEOMAGNETIZMA I AERONOMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • PRAVILNIK O NAČINU, PROGRAMU I POSTUPKU SPROVOĐENJA ISPITA O PROFESIONALNOJ OSPOSOBLJENOSTI, OBRASCU SERTIFIKATA O PROFESIONALNOJ OSPOSOBLJENOSTI, POSTUPKU IZDAVANJA SERTIFIKATA O PROFESIONALNOJ OSPOSOBLJENOSTI, KAO I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O ODRŽANIM ISPITIMA I IZDATIM I ODUZETIM SERTIFIKATIMA O PROFESIONALNOJ OSPOSOBLJENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • PRAVILNIK O OBRASCU DOKUMENTA O KRETANJU OPASNOG OTPADA, OBRASCU PRETHODNOG OBAVEŠTENJA, NAČINU NJEGOVOG DOSTAVLJANJA I UPUTSTVU ZA NJIHOVO POPUNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • PRAVILNIK O SEMINARU UNAPREĐENJA ZNANJA ZA TEHNIČARA U RADIONICI ZA TAHOGRAFE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0077/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0763/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA, IO NBS BROJ 31 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA, IO NBS BROJ 32 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA U FITNESU ZA MLAĐE KATEGORIJE U NOVOM SADU 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE NOVI BEČEJ, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA NOVOČERKASK, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE SRBOBRAN, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA MIŠKIN, JAROSLAVSKA OBLAST, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA-MOST", BEOGRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU HRVATSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE I NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ZA OSTVARENI SPORTSKI REZULTAT ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 164-1/17 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 164-2/17 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 164-3/17 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1764/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1884/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1950/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1790/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1791/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1793/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ESTONIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI SA SEDIŠTEM U HELSINKIJU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ESTONIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI SA SEDIŠTEM U HELSINKIJU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SLOVENIJI ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • UREDBA O OCENJIVANJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I DRUGIH ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex