Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 22 od 27.02.2015.)

 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • NACIONALNA STRATEGIJA ZA MLADE ZA PERIOD OD 2015. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • NAREDBA O ZABRANI SAKUPLJANJA POJEDINIH ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE I FAUNE U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "EROZIJA" NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SAVA" DP ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE JUBILEJA DRUGOG SRPSKOG USTANKA 1815–2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 116-04-676/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 116-04-780/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • ODLUKA O VISINI ČLANARINE I NADOKNADA ZA 2015. GODINU KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I MESTU POSTAVLJANJA GRADILIŠNE TABLE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU ZATVARANJA I OBELEŽAVANJU ZATVORENOG GRADILIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • PRAVILNIK O OBJEKTIMA NA KOJE SE NE PRIMENJUJU POJEDINE ODREDBE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • PRAVILNIK O OPŠTIM PRAVILIMA ZA PARCELACIJU, REGULACIJU I IZGRADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA KNJIGE INSPEKCIJE, GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA I GRAĐEVINSKE KNJIGE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA STRUČNOG NADZORA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM STANDARDIMA PLANIRANJA, PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE OBJEKATA, KOJIMA SE OSIGURAVA NESMETANO KRETANJE I PRISTUP OSOBAMA SA INVALIDITETOM, DECI I STARIM OSOBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-00268/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-00270/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-00424/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA UPRAVE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-1942/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-2124/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-2130/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-2139/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-2140/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA, 24 BROJ 119-1951/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA, 24 BROJ 119-1952/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA, 24 BROJ 119-1955/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA, 24 BROJ 119-1956/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DOMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-2127/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-2134/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-2135/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-2136/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA DECU I OMLADINU "STANKO PAUNOVIĆ" NEGOTIN ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA SMEŠTAJ ODRASLIH LICA KULINA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex