Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 25 od 13.03.2015.)

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA FEBRUAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "DINAMIC TOBACCO" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • NAREDBA O IZMENAMA NAREDBE O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA VISOKO OBRAZOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 2 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 3 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 4 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 10 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 5 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 6 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE LIKVIDNOSTI BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 7 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 9 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ANALIZU INFRASTRUKTURE INFORMACIONIH SISTEMA DRŽAVNIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RAZVOJ ODBRAMBENE INDUSTRIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O POSTUPANJU DAVAOCA FINANSIJSKIH USLUGA PO PRIGOVORU KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA I POSTUPANJU NARODNE BANKE SRBIJE PO PRITUŽBI TIH KORISNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-34/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-37/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-46/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7644/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • PRAVILNIK O DETERGENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OGRANIČENJIMA I ZABRANAMA PROIZVODNJE, STAVLJANJA U PROMET I KORIŠĆENJA HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU TROŠKOVA ZA IZDAVANJE DOZVOLA I GODIŠNJE NAKNADE ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KVALITETU HRANE ZA ŽIVOTINJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • PRAVILNIK O IZVEŠTAVANJU O REALIZACIJI PROJEKATA I PROGRAMA KOJI SE FINANSIRAJU IZ IZVORA FINANSIRANJA 11 - PRIMANJA OD INOSTRANIH ZADUŽIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU FORMIRANJA LISTE NAJVAŽNIJIH DOGAĐAJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA SVE GRAĐANE I OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP DOGAĐAJIMA OD VELIKOG INTERESA ZA JAVNOST ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU IZRICANJA MERA PRUŽAOCIMA MEDIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • PRAVILNIK O ZAŠTITI PRAVA MALOLETNIKA U OBLASTI PRUŽANJA MEDIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM ODRŽAVANJA, ORGANIZOVANJA I FUNKCIONISANJA, IZGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE - AMRES" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "ANDRIĆEV INSTITUT" U VIŠEGRADU, REPUBLIKA SRPSKA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA FONDA SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RAZREŠENJU DIREKTORA FONDA SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "75 GODINA BICIKLISTIČKE TRKE KROZ SRBIJU" ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK KOPAONIK" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE - AMRES" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DELEGACIJE REPUBLIKE SRBIJE U KOMITETU EKSPERATA ZA PROCENU MERA PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA SAVETA EVROPE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", ZAJEČAR ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU RUME", RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "LJUBIČEVO" U POŽAREVCU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "STAMBENO", RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "TOPLIFIKACIJA" U POŽAREVCU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE" ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "GAS-RUMA", RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA STUBO-ROVNI "KOLUBARA", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG URBANISTIČKOG PREDUZEĆA "PLAN" OPŠTINE RUMA I OPŠTINE PEĆINCI, RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP ZA STAMBENE USLUGE MAJDANPEK ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA SLOBODNO KRETANJE KAPITALA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE SA REPUBLIKOM ALŽIR ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU I TEHNIČKU SARADNJU SA DRŽAVOM KUVAJT ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA TRGOVINU SA ISLAMSKOM REPUBLIKOM IRAN ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA - KOORDINATORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA, 24 BROJ 119-2620/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA, 24 BROJ 119-2625/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-2610/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-2615/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-2619/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-2622/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-2626/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA, 24 BROJ 119-2429/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA, 24 BROJ 119-2431/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA, 24 BROJ 119-2432/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA, 24 BROJ 119-2437/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2366/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2370/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2372/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2376/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2377/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2381/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2383/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2385/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-2712/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-2714/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-2716/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-2717/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-2719/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-2720/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-2722/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-2723/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-2724/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-2730/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-2734/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-2737/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE SA REPUBLIKOM ALŽIR ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU I TEHNIČKU SARADNJU SA DRŽAVOM KUVAJT ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA TRGOVINU SA ISLAMSKOM REPUBLIKOM IRAN ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA REPUBLIČKOG SEIZMOLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA - KOORDINATORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE, 24 BROJ 119-2618/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE, 24 BROJ 119-2623/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-2608/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-2609/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-2612/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-2617/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-2621/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-2624/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA, 24 BROJ 119-2430/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA, 24 BROJ 119-2434/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA, 24 BROJ 119-2435/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA, 24 BROJ 119-2436/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2362/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2368/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2373/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2378/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2379/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2382/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2384/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA SLOBODNO KRETANJE KAPITALA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE" ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2687/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2690/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2692/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2695/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2696/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2699/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2701/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2704/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2707/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2709/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2715/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2718/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2721/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2725/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2727/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2729/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2731/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2732/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2733/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2735/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2736/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ IIIU-128/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O POSEBNOJ NAKNADI ZA RAD ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • UREDBA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU ZA PRIMENU MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOCIDNIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HEMIKALIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INTEGRISANOM SPREČAVANJU I KONTROLI ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex