Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 28 od 15.03.2016.)

 • ANEKS 1 KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNO PREDUZEĆE "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • ODLUKA O IMENOVANJU KOMITETA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM I SREDSTVIMA FINANSIJSKE IMOVINE REPUBLIKE SRBIJE POD UPRAVLJANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I PROJEKTOVANJE "GEORAD" D.O.O. DRMNO ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, REMONT I MONTAŽU MAŠINA I OPREME "PRIM" D.O.O. KOSTOLAC ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA TRANSPORTNE USLUGE, ODRŽAVANJE I OPRAVKU MOTORNIH VOZILA "AUTOTRANSPORT" D.O.O. KOSTOLAC ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU PRESTANKA ELEMENTARNE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA OČUVANJE ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • PRAVILNIK O POSTUPANJU PORESKE UPRAVE I PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0163/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DELATNOSTI ZOOHIGIJENE "ZOOHIGIJENA ĆUPRIJA", ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01281/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01611/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA REGIONALNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SMEDEREVO – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST "PANORAMA" ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OVLAŠĆENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA, BROJ O5-3/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA, BROJ O2-2/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA, BROJ O5-1/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA, BROJ O6-3/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA REGIONALNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • TARIFA TAKSI ZA PRUŽANJE USLUGA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2016. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex