Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 40 od 07.05.2015.)

 • ANEKS SPORAZUMA O JEDINSTVENOJ TARIFI NAKNADA ZA EMITOVANJE FONOGRAMA I NA NJIMA ZABELEŽENIH INTERPRETACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O NAČINU PRUŽANJA I SADRŽINI INFORMACIJA O OSIGURANJU DEPOZITA KOJE BANKE DAJU KLIJENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RAZVOJ ODBRAMBENE INDUSTRIJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA VEŠTAČENJA PO ZAHTEVU INOSTRANOG NOSIOCA OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ODLUKA O IZVEŠTAVANJU O POSLOVIMA S HARTIJAMA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG KOMITETA ZA OLAKŠICE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-1243/2010 ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI ZAŠTIĆENOG KUPCA, ODNOSNO UGROŽENOG KUPCA TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA OSIGURANJA OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAMENU ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA REPUBLIKE KAZAHSTAN U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DELATNOSTI "BELI IZVOR", VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-1366/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-1367/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • REŠENJE O USVAJANJU ZAHTEVA ZA OBNOVU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA SRODNOG PRAVA PROIZVOĐAČA FONOGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ZAKLJUČAK O AKCIONOM PLANU ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA VODNOG SAOBRAĆAJA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O SUDIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ZAKON O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex