Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 47 od 18.05.2016.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • NAREDBA O ODREĐIVANJU USLOVNO ZABRANJENE ZONE LY R8 BEOGRAD I USLOVIMA ZA ODVIJANJE LETENJA U USLOVNO ZABRANJENOJ ZONI LY R8 BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KRIMINALISTIKE, FORENZIČKOG INŽENJERSTVA, INFORMATIKE I RAČUNARSTVA I STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KRIMINALISTIKE KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOJ AKADEMIJI ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-181/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-182/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA BORBU PROTIV KRIJUMČARENJA DUVANA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-420/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE ZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "SUVA PLANINA" ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE OVLAŠĆENJA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI TIPA AMBALAŽE, ODNOSNO POSUDE POD PRITISKOM ILI CISTERNE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA "JUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ" D.O.O. BEOGRAD ZA 2016. GODINU I FINANSIJSKO POSLOVANJE "JUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ" D.O.O. BEOGRAD ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU ROMSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POLET", PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA A SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-382/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex