Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 48 od 02.06.2015.)

 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA UNIVERZITETE I FAKULTETE U NJIHOVOM SASTAVU ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA UNIVERZITETE I FAKULTETE U NJIHOVOM SASTAVU ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "GAS" D.O.O. BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "GAS-FEROMONT" A.D. STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "RODGAS" A.D. BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, AD ZIP "SLOGA", KANJIŽA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, DP "DRUGI OKTOBAR", VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, INGAS J.P. INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "GRADITELJ", SRBOBRAN ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "STANDARD", ADA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "SUBOTICAGAS", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP ČOKA, ČOKA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP KOVIN-GAS, KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, PD "BOSS CONSTRUCTION" D.O.O. STARI TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE REGIONALNOG CENTRA ZA OBUKU JEDINICA ZA MULTINACIONALNE OPERACIJE – BAZA "JUG" ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA UREĐENJU ODNOSA IZMEĐU PREDUZEĆA ZA TELEKOMUNIKACIJE "TELEKOM SRBIJA" AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD I JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE" PO PITANJU ZAKUPA NEKRETNINA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ODBORA ZA UPRAVLJANJE APEKS ZAJMOM ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I DRUGE PRIORITETE III/A ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE NA DELU TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JUGOROSGAZ A.D. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA STAVLJANJE LEKA NA LISTU LEKOVA, IZMENE I DOPUNE LISTE LEKOVA, ODNOSNO ZA SKIDANJE LEKA SA LISTE LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SU/FINANSIRANJE IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-00363/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE – PRIVREDNOM DRUŠTVU "ELEKTRODISTRIBUCIJA – BEOGRAD" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA ZAVISNIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I UGLJA – JAVNOM PREDUZEĆU "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" KAO MATIČNOM PREDUZEĆU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O CENI PRODAJE "SLUŽBENOG GLASNIKA RS", VISINI PRETPLATE NA "SLUŽBENI GLASNIK RS" I VISINI NAKNADE ZA PRISTUP PRAVNO-INFORMACIONOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "BEOGRAD NA VODI" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPKA UNIŠTAVANJA ODUZETIH PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG INFORMATIVNOG PREDUZEĆA "BAČKA TOPOLA" U BAČKOJ TOPOLI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5996/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5998/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5999/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6000/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6067/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE AUTODROMSKE ULICE U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU FORMIRANJA, UREĐENJA, IZGRADNJE I KORIŠĆENJA PROSTORA INTERVIDOVSKOG (VIŠENAMENSKOG) POLIGONA "PASULJANSKE LIVADE" NA TERITORIJI OPŠTINA DESPOTOVAC, PARAĆIN I BOLJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU REGULACIJE SAOBRAĆAJNICA I INDUSTRIJSKOG KOLOSEKA NA TERITORIJI OPŠTINE KUČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU UREĐENJA JAVNE POVRŠINE UZ KORITO REKE MORAVICE U ALEKSINCU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM SLUŽBENOSTI PROLAZA, U CILJU IZGRADNJE JUŽNOG KOLEKTORA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, RADI PROŠIRENJA IZVORIŠTA "STARO KORITO" U TRSTENIKU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM, DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex