Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 48 od 25.05.2016.)

 • ANEKS 6 UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • ISPRAVKA NAREDBE O ODREĐIVANJU USLOVNO ZABRANJENE ZONE LY R8 BEOGRAD I USLOVIMA ZA ODVIJANJE LETENJA U USLOVNO ZABRANJENOJ ZONI LY R8 BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, FDS D.O.O BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA EFIKASNU ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA ZAŠTITE VODA OD ZAGAĐIVANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • ODLUKA O PROMENI NAZIVA VISOKE TEHNOLOŠKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U APRILU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O DOZVOLI ZA RAD NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O AERODROMSKIM NAKNADAMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI OSNOVA PRIVREMENOG OGRANIČENJA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA ELEKTRONSKE OBRADE I KORIŠĆENJA PODATAKA CENTRALNE EVIDENCIJE PRIVREMENIH OGRANIČENJA PRAVA LICA REGISTROVANIH U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA, SADRŽINI I OBRASCU EVIDENCIJE OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE STRUČNOG PREGLEDA ŽIČARA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM USLOVIMA HIGIJENE SITNOG VOĆA U SVEŽEM I SMRZNUTOM STANJU U FAZI PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU LISTE SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI OPŠTE BEZBEDNOSTI PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O VRSTAMA I KOLIČINAMA OPASNIH MATERIJA, OBJEKTIMA I DRUGIM KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE SAČINJAVA PLAN ZAŠTITE OD UDESA I PREDUZIMAJU MERE ZA SPREČAVANJE UDESA I OGRANIČAVANJE UTICAJA UDESA NA ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI, MATERIJALNA DOBRA I ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU UPUĆIVANJA OSIGURANIH LICA NA LEČENJE U INOSTRANSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REZERVAT UVAC" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-RUMUNSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA ĐERDAP ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE PRIVREMENO OBAVLJATI REZERVNO SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVALJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA ELEKTRONSKU UPRAVU U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-RUMUNSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA ĐERDAP ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 309-1/16 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 309-2/16 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4564/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4566/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4568/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4570/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4571/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4573/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4584/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4585/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4640/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4641/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4642/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4643/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4644/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4646/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4710/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4712/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4717/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4730/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4731/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4732/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4733/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE" ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 6/0-03-396/2016-1 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex