Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 5 od 25.01.2017.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PRIVREDNO DRUŠTVO "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PRIVREDNO DRUŠTVO "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PRIVREDNO DRUŠTVO "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • NAREDBA O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015. I 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA USTAVNOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA "KORIDORI SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE PRVONEK NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA ZA IZBOR KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA I ČLANOVE SAVETA AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE I ZAJEDNIČKE GRUPE ZA UNAPREĐENJE POZICIJE REPUBLIKE SRBIJE NA LISTI SVETSKE BANKE "DOING BUSINESS" ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI U VEZI SA POVERAVANJEM INDIREKTNOG UPRAVLJANJA PROGRAMOM IPARD ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-1/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-46/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-48/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP", DONJI MILANOVAC SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • PODACI O KRETANJU PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA I O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI OD 1. JULA 2016. DO 31. DECEMBRA 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • PODACI O PROSEČNIM GODIŠNJIM ZARADAMA I PROSEČNIM GODIŠNJIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA U REPUBLICI SRBIJI U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U DECEMBRU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • PODATAK O PROSEČNOJ GODIŠNJOJ ZARADI PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ISPLAĆENOJ U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • PRAVILA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILA POSLOVANJA ORGANIZATORA FONDA ZA ZAŠTITU INVESTITORA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZGLEDU SLUŽBENOG ODELA CARINSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA, NAČINU I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA SPROVOĐENJE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRAČUNU, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE REDOVNOG DOPRINOSA ČLANOVA FONDA ZA ZAŠTITU INVESTITORA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI U TOKU 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE MEDICINSKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U ĆUPRIJI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U PROKUPLJU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA LEČENJE I REHABILITACIJU "NIŠKA BANJA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA ŠTRPCE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U SALCBURGU, REPUBLIKA AUSTRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U TORONTU, KANADA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA SREDNJOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA – ZASTUPNIKA REPUBLIKE SRBIJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA, ČLANOVA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA VISOKE MEDICINSKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U ĆUPRIJI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VIŠE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENE ŠKOLE U PROKUPLJU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME "TORLAK" ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME "TORLAK" ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA ŠTRPCE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-254/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-256/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-258/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-259/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SLOVENIJI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O OBELEŽAVANJU (MARKIRANJU) DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MONITORINGU KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • UREDBA O NAČINU POSTEPENOG ISKLJUČIVANJA IZ PLOVIDBE TANKERA BEZ DVOSTRUKE OPLATE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • UREDBA O POSTUPKU PO KOME SE BIRAJU INFRASTRUKTURNI PROJEKTI I POSTUPKU PO KOME SE SPROVODI PODRŠKA UNAPREĐENJA LOKALNE I REGIONALNE INFRASTRUKTURE – GRADIMO ZAJEDNO ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA NA PRISTANIŠTU ZA POSEBNE NAMENE ZA PRETOVAR NAFTE I NAFTNIH DERIVATA U SREMSKIM KARLOVCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA REGIONALNOG I LOKALNOG RAZVOJA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex