Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 51 od 12.06.2015.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, FORTIS TOBACCO D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O ADEKVATNOSTI KAPITALA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O BRISANJU SPOMENIKA KULTURE - ZGRADE POZNATE PO KAFANI "TRI LISTA DUVANA" U BULEVARU KRALJA ALEKSANDRA BROJ 18 U BEOGRADU - IZ REGISTRA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-180/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-181/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-182/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-183/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-184/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O MERAMA ZA OČUVANJE STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA U VEZI S KREDITIMA INDEKSIRANIM U STRANOJ VALUTI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU RADA DEVIZNOG TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O VRSTAMA DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA KOJE SE KUPUJU I PRODAJU NA DEVIZNOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CENA REZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA U VEZI SA EFEKTIVNIM STRANIM NOVCEM IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA UČEŠĆE U PREGOVORIMA SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI O FORMIRANJU ZAJEDNICE SRPSKIH OPŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O POSTUPANJU BANKE PO PRIGOVORU PRAVNOG LICA I POSTUPANJU NARODNE BANKE SRBIJE PO PRITUŽBI TOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O PROMENI NAZIVA UČITELJSKOG FAKULTETA U VRANJU UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O SISTEMU UPRAVLJANJA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD POSLOVANJEM DRUŠTVA ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE I DRUGIH SUBJEKATA NADZORA U DELATNOSTI OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA OTVARANJA I NAČINU VOĐENJA DEVIZNIH RAČUNA REZIDENATA, KAO I DINARSKIH I DEVIZNIH RAČUNA NEREZIDENATA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-626/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-9346/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O LISTI OPASNIH MATERIJA I NJIHOVIM KOLIČINAMA I KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE VRSTE DOKUMENTA KOJE IZRAĐUJE OPERATER SEVESO POSTROJENJA, ODNOSNO KOMPLEKSA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENJU I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, NAČINU VOĐENJA I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA IZ OBLASTI OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O TEORIJSKOJ I PRAKTIČNOJ OBUCI KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KOJI VRŠE OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "PROSVETNI PREGLED" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRIDRUŽENOM ČLANSTVU GRADA BEOGRADA ASOCIJACIJI "EUROCITIES" ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RAZREŠENJU DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "PROSVETNI PREGLED" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA VRANJA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA KRFA, REPUBLIKA GRČKA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE IRIG, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE DRVAR, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT - SDPR" ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU POTISKI VODOVODI, HORGOŠ ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO JAVNO PREDUZEĆE "SRBIJAGAS", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA AERODROMSKE USLUGE "AERODROM NIŠ", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE OPŠTINE NEGOTIN ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA" KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA, 24 BROJ 119-6457/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA, 24 BROJ 119-6460/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA" KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA SRPSKO-RUSKOG HUMANITARNOG CENTRA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA, 24 BROJ 119-6452/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA, 24 BROJ 119-6454/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE NAPLATNE STANICE NA DRŽAVNOM PUTU IA REDA I BAZE ZA ODRŽAVANJE PUTEVA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE GROCKA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U NARODNOJ REPUBLICI BANGLADEŠ, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U NARODNOJ REPUBLICI BANGLADEŠ, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
 • UREDBA O OBELEŽAVANJU (MARKIRANJU) DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex