Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 53 od 19.06.2015.)

 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM" ZAVOD ZA URBANIZAM NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • JEDINSTVENA TARIFA NAKNADA ZA REEMITOVANJE FONOGRAMA I NA NJIMA ZABELEŽENIH INTERPRETACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU UPRAVLJAČKO-NADZORNOG ODBORA PROJEKTA REHABILITACIJE PUTEVA I UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST "PANORAMA" ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA DRUŠTVENOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POLET" PLANDIŠTE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7428/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE - OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA, INFORMACIJA I PODATAKA O OZNAČENOM LICU I NJEGOVOJ IMOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD, U OSNIVANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA SEEPEX BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2014. GODINU AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU VIŠKA PRIHODA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKA AUTOBUSKA STANICA LESKOVAC" U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SPORTSKO-POSLOVNI CENTAR BEOČIN", BEOČIN ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA I GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA JAVNOG RADIO-DIFUZNOG PREDUZEĆA "RADIO POŽAREVAC", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA POMOĆ I OBNOVU POPLAVLJENIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA I GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA JAVNOG RADIO-DIFUZNOG PREDUZEĆA "RADIO POŽAREVAC", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA POMOĆ I OBNOVU POPLAVLJENIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA, 24 BROJ 119-6724/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA, 24 BROJ 119-6725/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6720/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6773/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/676 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/677 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/712 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/803 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/804 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/805 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O VISINI, NAČINU OBRAČUNA, PLAĆANJA I RASPOLAGANJA NAKNADOM ZA FORMIRANJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE RAZVOJA DOMAĆEG TURIZMA INTENZIVIRANJEM KORIŠĆENJA TURISTIČKE PONUDE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex