Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 55 od 02.06.2017.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • ODLUKA O IMENOVANJU SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ŠEFA KABINETA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • ODLUKA O SADRŽAJU, ROKOVIMA I NAČINU DOSTAVLJANJA IZVEŠTAJA O PROCENAMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJE SU PREDMET HIPOTEKE I KREDITIMA OBEZBEĐENIM HIPOTEKOM ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE SKLADIŠTENJA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE U SKLADIŠTIMA U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-314/2015, SA IZDVOJENIM MIŠLJENJEM SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPISA ČINJENICE DRŽAVLJANSTVA U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH, OBRASCIMA ZA VOĐENJE EVIDENCIJA O REŠENJIMA O STICANJU I PRESTANKU DRŽAVLJANSTVA I OBRASCU UVERENJA O DRŽAVLJANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • PRAVILNIK O IZNOSU OBAVEZNE ČLANARINE KOJU AKREDITOVANO PROFESIONALNO UDRUŽENJE PROCENITELJA NAPLAĆUJE SVOJIM ČLANOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • PRAVILNIK O KONTINUIRANOM PROFESIONALNOM USAVRŠAVANJU LICENCIRANIH PROCENITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRILAGOĐAVANJA SADRŽAJA I/ILI FORMATA UDŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • PRAVILNIK O OPŠTIM STANDARDIMA POSTIGNUĆA ZA PREDMET SRPSKI KAO NEMATERNJI JEZIK ZA KRAJ PRVOG I DRUGOG CIKLUSA OBAVEZNOG OBRAZOVANJA, OPŠTEG SREDNJEG OBRAZOVANJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PROGRAMA STRUČNE OBUKE, KAO I NAČINU NA KOJI ORGANIZATOR SPROVOĐENJA PROGRAMA STRUČNE OBUKE ZA LICENCIRANE PROCENITELJE DOKAZUJE DA ISPUNJAVA USLOVE ZA SPROVOĐENJE STRUČNE OBUKE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PROGRAMA I NAČINU POLAGANJA I OCENJIVANJA ISPITA ZA STICANJE ZVANJA LICENCIRANI PROCENITELJ ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNO STAMBENOG PREDUZEĆA "KOMSTAN", TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE PARAĆIN U PARAĆINU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KORIŠĆENJE I UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTOROM "POSLOVNI CENTAR PARAĆIN" U PARAĆINU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA "TRSTENIK" ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NEREPREZENTATIVNOSTI SINDIKALNE ORGANIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex