Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 61 od 10.07.2015.)

 • FINANSIJSKI IZVEŠTAJI SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JAVNO PREDUZEĆE "GAS", TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O IMENOVANJU DIREKTORA PRAVOSUDNE AKADEMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA KOJE NARODNA BANKA SRBIJE PRIMENJUJE U POSTUPKU SPROVOĐENJA MONETARNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O MINIMALNIM USLOVIMA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU I O NAČINU ISKAZIVANJA LIZING NAKNADE I DRUGIH TROŠKOVA KOJI NASTAJU ZAKLJUČENJEM TOG UGOVORA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-129/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-160/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-167/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-168/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-169/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-170/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-171/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-172/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-174/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-175/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ODOBRAVANJA KREDITA ZA HITNO OBEZBEĐENJE LIKVIDNOSTI BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-899/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-479/2014 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU DODELE NERASPODELJENIH POJEDINAČNIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O DOZVOLAMA I CENTRIMA ZA OBUKU PILOTA PARAGLAJDERA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LETAČKOM OSOBLJU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE U POSTUPKU REGISTRACIJE MEDIJA U REGISTAR MEDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O LETENJU VAZDUHOPLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O POLETANJU I SLETANJU VAZDUHOPLOVA IZVAN AERODROMA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O POPUNJAVANJU RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA ZEMALJSKOG OPSLUŽIVANJA NA AERODROMIMA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR" ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RADA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA PRAĆENJE PRIMENE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA CENTAR ZA KULTURU "BELA PALANKA", BELA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-7570/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-7574/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG INSPEKTORA U PORESKOJ UPRAVI U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-7249/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-7252/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-7569/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-7571/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7583/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7591/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7641/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7651/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU PRODAJE KAPITALA I IMOVINE METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA SA JAVNIM NADMETANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU POD KOJIMA SE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI MOŽE OTUĐITI ILI DATI U ZAKUP PO CENI MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO ZAKUPNINE ILI BEZ NAKNADE, KAO I USLOVE, NAČIN I POSTUPAK RAZMENE NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ZAKLJUČAK KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-529/2015-1 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex