Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore



Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 78 od 18.08.2017.)

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JUL 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O INFORMACIJAMA I PODACIMA KOJI SE DOSTAVLJAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE ZA POTREBE IZRADE I AŽURIRANJA PLANA RESTRUKTURIRANJA BANKE I BANKARSKE GRUPE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MINIMALNOM ZAHTEVU ZA KAPITALOM I PODOBNIM OBAVEZAMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA STANDARDE, SRODNE DOKUMENTE I DRUGE PUBLIKACIJE, KAO I O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE U OBAVLJANJU POSLOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU ZELENOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD – JUŽNI JADRAN, DEONICA POŽEGA–BOLJARE (GRANICA SA CRNOM GOROM) (AUTOPUT E-763) ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PLANINE CER ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA I REDA BROJ 21 NOVI SAD – RUMA – ŠABAC I DRŽAVNOG PUTA I REDA BROJ 19 ŠABAC–LOZNICA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU PRESTANKA ELEMENTARNE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE BROJ 80/5-51 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • PRAVILNIK O OPŠTIM STANDARDIMA POSTIGNUĆA ZA KRAJ OSNOVNOG OBRAZOVANJA ZA STRANI JEZIK ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI I SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK", BEOGRAD ZA PERIOD 2017–2026. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA ZASTUPANJE I HIDROGRAĐEVINSKI INŽENJERING "HIDROZAVOD", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POKRIĆE GUBITKA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA OSTVARENOG U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA" KNJAŽEVAC ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA PRIRODNJAČKOG MUZEJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-BELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE AZERBEJDŽAN ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE SRPSKO-KAZAHSTANSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKO-RUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA ARHIVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-BELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE AZERBEJDŽAN ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE SRPSKO-KAZAHSTANSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKO-RUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA PRIRODNJAČKOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA MLADE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7691/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7739/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7820/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7821/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7822/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7823/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7484/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7486/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7509/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7740/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7741/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7742/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7743/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA PRIMARNOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O POSTUPKU KONTROLE IZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA KUPCA IZ UGOVORA O PRODAJI KAPITALA ILI IMOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA I STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA HITNIH SANACIONIH RADOVA NA OBJEKTIMA ZA ZAŠTITU OD VODA OŠTEĆENIM U POPLAVAMA U MARTU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex