Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 8 od 01.02.2016.)

 • ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AERODROMI SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • ODLUKA PREDSEDNIKA VLADE BROJ 119-00-4/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, OBRASCIMA, NAČINU I USLOVIMA ZA IZDAVANJE I VOĐENJE DOKUMENATA KOJE DOMAĆI BROD PREDAJE PRI DOLASKU I ODLASKU IZ LUKA OBALNIH DRŽAVA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN KONTROLE LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA D.O.O. BEOGRAD ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE "KOLO" – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SRPSKOG DELA SRPSKO-MAĐARSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA GRANIČNU KONTROLU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOG UNIVERZITETA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KOSOVSKA KAMENICA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE "KOLO" – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • STRATEGIJA REGULATORNE REFORME I UNAPREĐENJA SISTEMA UPRAVLJANJA JAVNIM POLITIKAMA ZA PERIOD 2016–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/2253 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/2254 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/2255 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/2315 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/2316 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/2317 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/2318 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/2319 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/2320 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/2321 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/2351 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/2455 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • UREDBA O BEZBEDNOM UKRCAVANJU I ISKRCAVANJU POMORSKIH BRODOVA ZA PREVOZ RASUTOG TERETA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA FORMIRANJE CENA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex