Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 8 od 03.02.2017.)

 • DOPUNA OPŠTIH USLOVA PREVOZA U MEĐUMESNOM DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • ISPRAVKA UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MONITORINGU KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DODELU PODSTICAJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA RAZMATRANJE PITANJA NORMALIZACIJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA NA BALKANU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE PREPORUKA IZ "BELE KNJIGE" SAVETA STRANIH INVESTITORA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" SREMSKA KAMENICA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ISTORIJSKOG JEZGRA BEOGRADA U BEOGRADU ZA PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SUFINANSIRANJU PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA ĐUBRIVO ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU I VREMENU VRŠENJA DOZNAKE, DODELJIVANJU, OBLIKU I SADRŽINI DOZNAČNOG ŽIGA I ŽIGA ZA ŠUMSKU KRIVICU, OBRASCU DOZNAČNE KNJIGE, ODNOSNO KNJIGE ŠUMSKE KRIVICE, KAO I O USLOVIMA I NAČINU SEČE U ŠUMAMA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD U EPS TRGOVANJE D.O.O. LJUBLJANA, REPUBLIKA SLOVENIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NOVOG SADA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA ULMA, SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2017. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS", NOVI SAD, SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA REPUBLIKE AUSTRIJE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BUDŽETSKOG FONDA ZA LEČENJE OBOLJENJA, STANJA ILI POVREDA KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA PRIRODNJAČKOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U DISELDORFU, SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U MONTREALU, KANADA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U DISELDORFU, SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BUDŽETSKOG FONDA ZA LEČENJE OBOLJENJA, STANJA ILI POVREDA KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA PRIRODNJAČKOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-443/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-448/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-451/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-586/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-704/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-710/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-711/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-712/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • SPISAK UPISANIH, ODNOSNO BRISANIH JAVNIH SKLADIŠTA IZ REGISTRA JAVNIH SKLADIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • STRATEGIJA MERA I AKTIVNOSTI ZA POVEĆANJE KVALITETA USLUGA U OBLASTI GEOPROSTORNIH PODATAKA I UPISA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA U ZVANIČNOJ DRŽAVNOJ EVIDENCIJI – REFORMSKI PUT REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • TARIFA O IZMENI TARIFE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POSEBNU NAKNADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI KAZAHSTAN ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017" ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KROV 2017" ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VRSTI, KOLIČINI I VREDNOSTI ROBE NA KOJU SE NE PLAĆAJU UVOZNE DAŽBINE, ROKOVIMA, USLOVIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE I USLOVIMA ODLAGANJA PLAĆANJA DUGA PO OSNOVU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • UREDBA O MERILIMA ZA RASPORED RUKOVODEĆIH RADNIH MESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU ZA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA STARIH ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • UREDBA O POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA ISPLATU DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • UREDBA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU PRIPRAVNIKA I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2017. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA IZ ČLANA 32. STAV 3, ČLANA 40. STAV 3, ČLANA 45. STAV 1. TAČKA 4) I ČLANA 54. STAV 3. ZAKONA O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex