Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 88 od 23.10.2015.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • NAREDBA O IZMENAMA NAREDBE O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JAVNO PREDUZEĆE "GAS", TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, JAVNO PREDUZEĆE "GAS", TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SLAVIJA HOTELI", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD – JUŽNI JADRAN, DEONICA POŽEGA-BOLJARE (GRANICA SA CRNOM GOROM) (E-763) NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE GADŽIN HAN ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA USPOSTAVLJANJE SISTEMA NAPLATE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA SEVERU TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA PROFESORA PRAVNOG FAKULTETA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-253/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-258/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-301/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-315/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-322/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-323/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O STANDARDIZACIJI VLAŠKOG JEZIKA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA KOJI SE OBAVEZNO OBJAVLJUJU U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" UZ PLAĆANJE NAKNADE I VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA ČIJE OBJAVLJIVANJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" NIJE OBAVEZNO, U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI NA PORTALU SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE I BAZA PROPISA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-204/2013 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-391/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-90/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-190/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-9757/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HEMIJU I NEMETALE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOZVOLI ZA RAD NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OTPADU SA UPUTSTVOM ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O STANDARDIMA MATERIJALA ZA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O VISINI I VRSTI STVARNIH TROŠKOVA NASTALIH U SPROVOĐENJU PRIVATIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU JAVNOG SEKTORA I PRIVREDNIH SUBJEKATA U KOJIMA SU SUBJEKTI JAVNOG SEKTORA DUŽNICI I IZMEĐU SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, KAO I O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA I PREUZIMANJA PODATAKA O PREUZETIM OBAVEZAMA SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, RADI VRŠENJA TOG NADZORA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA ZA UREĐAJE I PROGRAMSKU PODRŠKU ZA ZAKONITO PRESRETANJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA ISPUNJENJE OBAVEZE ZADRŽAVANJA PODATAKA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRODAJE "SLUŽBENOG GLASNIKA RS", VISINI PRETPLATE NA "SLUŽBENI GLASNIK RS" I VISINI NAKNADE ZA PRISTUP PRAVNO-INFORMACIONOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE, U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA KOJI SE OBAVEZNO OBJAVLJUJU U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" UZ PLAĆANJE NAKNADE I VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA ČIJE OBJAVLJIVANJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" NIJE OBAVEZNO, U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI NA PORTALU SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE I BAZA PROPISA, U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE PREDSTAVNIŠTVA KOREJSKE AGENCIJE ZA PROMOCIJU TRGOVINE I INVESTICIJA – KOTRA PRI AMBASADI REPUBLIKE KOREJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA NADZOR U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-531/2014 I IZDVOJENA MIŠLJENJA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SAVEZNOJ DEMOKRATSKOJ REPUBLICI NEPAL, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU POD KOJIMA SE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI MOŽE OTUĐITI ILI DATI U ZAKUP PO CENI MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO ZAKUPNINE ILI BEZ NAKNADE, KAO I USLOVE, NAČIN I POSTUPAK RAZMENE NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O SLUŽBI U AKTIVNOJ REZERVI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex