Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 90 od 30.10.2015.)

 • ISPRAVKA JAVNOG POZIVA ZA UPIS BESPLATNIH AKCIJA, PD RTV VRNJAČKA BANJA A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • ISPRAVKA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • ISPRAVKA TEKSTA IZDVOJENOG MIŠLJENJA DR BOSE NENADIĆ, SUDIJE USTAVNOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "GAS" D.O.O. BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, "GAS" D.O.O. BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • ODLUKA O IZBORU ORGANIZACIJA ZA VRŠENJE POSLOVA PROCENE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, AKTIVNIH SUPSTANCI I OSNOVNIH SUPSTANCI U POSTUPKU REGISTRACIJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE VISINE POTRAŽIVANJA LICA KOJA OSTVARUJU PRAVA PO OSNOVU UPLATE DEVIZNIH SREDSTAVA ZAJMA ZA PRIVREDNI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU UNIVERZITETA ODBRANE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD – JUŽNI JADRAN, DEONICA POŽEGA – BOLJARE (GRANICA SA CRNOM GOROM) (AUTOPUT E-763) ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I KORIŠĆENJU SLUŽBENOG ODELA INSPEKTORA ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU REALIZACIJE PROGRAMA INOVACIONE DELATNOSTI ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA UPRAVLJANJA KRIZNIM SITUACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-01388/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-01833/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU KOJOM SE UTVRĐUJU CENE I USLOVI NEOPHODNI ZA PRUŽANJE USLUGA PRIVREMENOG SKLADIŠTENJA RADIOAKTIVNOG OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI USLUGA U JAVNOM PREDUZEĆU "SKIJALIŠTA SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I MEDIJE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O NOMINALNIM IZNOSIMA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I MEDIJE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11621/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11622/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11690/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI GRČKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE PRUŽA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • UREDBA O VISINI TAKSI, OBVEZNICIMA PLAĆANJA, KAO I NAČINU PLAĆANJA TAKSI ZA PROCENU I PROVERU PODATAKA O BIOCIDNIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex