Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 91 od 05.11.2015.)

 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDABA ČL. 27, 28, 40. I 71. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PREDUZEĆA ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 25/01, 80/02, 80/02 – DR ZAKON, 43/03, 84/04 I 18/10) I ČLANA 41. STAV 3. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 80/02, 84/02 – ISPRAVKA, 23/03 – ISPRAVKA, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – DR. ZAKON, 62/06 – DR.ZAKON I 61/07) ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU PRENOSNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ODLUKA O PRAVNIM POSLEDICAMA PRESTANKA JAVNOG PREDUZEĆA NOVINSKA AGENCIJA TANJUG ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PRIVREDNOG SUDA U ČAČKU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-1639/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-536/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANA NACIONALNOG SAVETA ZA VISOKO OBRAZOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA U TRANSPORTU OPASNOG TERETA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 25381/12, GRUJOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI JAVNOM PREDUZEĆU "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD, NA NABAVKU ENERGETSKOG TRANSFORMATORA OD REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STRATEŠKI OTKUP I DISTRIBUCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA "METOHIJA", KOSOVSKA MITROVICA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TEMERIN", TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GAS", TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • REŠENJE O IZDAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA AUTORSKOG I SRODNOG PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11572/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11570/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11580/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11582/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DRŽAVI KATAR, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KUVAJTU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • UREDBA O PRAVILIMA O OBRAČUNAVANJU NADOKNADE ZA OBAVEZU JAVNOG PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 5/0-02-783/2015-1 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELEZNICI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ZAKON O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex