Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 91 od 10.11.2016.)

 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU RADA DEVIZNOG TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O DOPUNI POSLOVNIKA O RADU VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA DISCIPLINSKE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA, BROJ 119-05-424/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA DISCIPLINSKE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA, BROJ 119-05-425/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ZAMENIKA DISCIPLINSKOG TUŽIOCA VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 53 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 54 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 55 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 56 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA AKCIONOG PLANA ZA PODIZANJE KAPACITETA U TRGOVINI U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE PREDLOGA VLADI ZA PRETHODNU SAGLASNOST ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI PO CENI MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ILI BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" BEOGRAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA REKULTIVACIJU I OZELENJAVANJE ZEMLJIŠTA "RIO"D.O.O. KOSTOLAC ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZELENOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BORU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O UČEŠĆU PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA – MOST", BEOGRAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPOTREBE VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-11/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-98/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU UPLATE SREDSTAVA OD PRODATOG TURISTIČKOG PUTOVANJA, NAČINU UREĐIVANJA MEĐUSOBNIH ODNOSA ORGANIZATORA PUTOVANJA I POSREDNIKA, KAO I ODNOS ORGANIZATORA PUTOVANJA I POSREDNIKA PREMA PUTNIKU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA PRIVREDNOM DRUŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG GODIŠNJEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURISTIČKOG PROSTORA "PARK PALIĆ", PALIĆ ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "GRADSKA TOPLANA", KOSJERIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA KJP "ELAN", KOSJERIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ANSAMBLA NARODNIH PESAMA I IGARA KOSOVA I METOHIJE "VENAC" ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA NAUKE I TEHNIKE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ANSAMBLA NARODNIH PESAMA I IGARA KOSOVA I METOHIJE "VENAC" ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG EKONOMSKOG KOMITETA SA REPUBLIKOM INDIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-6379/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-6381/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-6383/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-6516/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG EKONOMSKOG KOMITETA SA REPUBLIKOM INDIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA KOSOVSKO-MITROVAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA RAŠKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG KOMITETA ZA OLAKŠICE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG VAZDUHOPLOVNOG KOMITETA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA RADNE GRUPE ZA OBNOVU I UNAPREĐENJE OBJEKATA JAVNE NAMENE U JAVNOJ SVOJINI U OBLASTI OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "SREĆNO" U ĆUPRIJI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U PROKUPLJU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ČLANOVA SAVETA ZA PRAVA DETETA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA APOTEKE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA APOTEKE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ANSAMBLA "VENAC" U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA NAUKE I TEHNIKE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ANSAMBLA "VENAC" U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10732/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10733/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10735/2016-1 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O POSTUPKU I NAČINU NA KOJI ZAKONITI IMALAC AKCIJA AKCIONARSKOG FONDA DAJE NALOG BROKERU ZA PRVU PRODAJU AKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • USKLAĐENI NAJVIŠI IZNOSI LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA DRŽANJE MOTORNIH DRUMSKIH I PRIKLJUČNIH VOZILA, OSIM POLJOPRIVREDNIH VOZILA I MAŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA DODELE BESPOVRATNE POMOĆI PRIVREDNIM SUBJEKTIMA NA POPLAVLJENOM PODRUČJU U MARTU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex