Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 93 od 13.11.2015.)

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA OKTOBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ISPRAVKA JAVNOG POZIVA ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JP "ŠTAMPA, RADIO I FILM", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O DOSTAVLJANJU PODATAKA O PROCENAMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJE SU PREDMET HIPOTEKE I O KREDITIMA OBEZBEĐENIM HIPOTEKOM ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-441/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-442/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-443/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-444/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-445/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-446/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORNIM RADNJAMA I ROKOVIMA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNOG ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA PRAVILA O RADU BIRAČKIH ODBORA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNE ČLANOVE VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA KOJE NARODNA BANKA SRBIJE PRIMENJUJE U POSTUPKU SPROVOĐENJA MONETARNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE IZVORIŠTA VODOSNABDEVANJA "JELAŠNICA" ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ODGOVORNIH LICA I TELA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) ZA PERIOD 2014–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA), OD 23. OKTOBRA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-926/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I STANDARDIMA ZA PRUŽANJE USLUGE SOS TELEFONA ZA ŽENE SA ISKUSTVOM NASILJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ENOLOŠKIM POSTUPCIMA I ENOLOŠKIM SREDSTVIMA ZA PROIZVODNJU ŠIRE, VINA I DRUGIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU SLUŽBENOG ODELA I OZNAKE NA SLUŽBENOM ODELU ZAPOSLENIH U LUČKIM KAPETANIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ ODEĆI ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU I METODAMA SENZORNOG OCENJIVANJA VINA, NAČINU OBUKE I PROVERE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI SENZORNIH OCENJIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA SAGLASNOSTI NA AKT O PRENOSU DOZVOLE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE I POSTUPANJU PO PRIJAVI PROMENE VLASNIČKE STRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKOM ODRŽAVANJU MEĐUNARODNIH I MEĐUDRŽAVNIH VODNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA STRUČNU OSPOSOBLJENOST I POSEBNU OSPOSOBLJENOST KOJE TREBA DA ISPUNI KANDIDAT ZA INSTRUKTORA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSI ZA DAVANJE STRUČNE OCENE KVALITETA RUKOPISA UDŽBENIČKOG KOMPLETA I UDŽBENIKA, STRUČNOG MIŠLJENJA O KVALITETU RUKOPISA PRIRUČNIKA I NASTAVNIH MATERIJALA, DODATNIH NASTAVNIH SREDSTAVA, DIDAKTIČKIH SREDSTAVA I DIDAKTIČKIH IGROVNIH SREDSTAVA, EKSPERTSKOG MIŠLJENJA I STRUČNOG MIŠLJENJA O NOVOM IZDANJU UDŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA), 05 BROJ 344-11711/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA), 05 BROJ 344-12177/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA), OD 23. OKTOBRA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE PROKUPLJE, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE KOČEVJE, REPUBLIKA SLOVENIJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RADA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO PREDUZEĆE ZA MERENJE, REGULACIJU, INŽENJERING I SERVIS MERIS D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-12141/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-12142/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-12143/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-12148/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-12149/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-12150/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-12151/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-12153/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNI ODBOR RTB BOR – GRUPA RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR D.O.O. BOR ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE BAČKA PALANKA", BAČKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-11738/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-11742/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA, 24 BROJ 119-11931/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA, 24 BROJ 119-11932/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE, 24 BROJ 119-11935/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE, 24 BROJ 119-11936/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O PREUZIMANJU VLASNIČKIH PRAVA NA DRUŠTVENOM KAPITALU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE BAČKA PALANKA", BAČKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI "BANJICA" ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE "DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME "TORLAK" ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE "DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA SAVETA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU RTB BOR – GRUPA RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR D.O.O. BOR ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-11750/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-11753/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12147/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12174/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12178/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • STRATEGIJA UNAPREĐENJA SISTEMA INFRASTRUKTURE KVALITETA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2015–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 62 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 63 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 64 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI PORTUGAL ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O KATEGORIZACIJI DRŽAVNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • UREDBA O NAČINU NA KOJI SE ANGAŽUJU UČESNICI U TRAGANJU ZA VAZDUHOPLOVOM I SPASAVANJU LICA U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • UREDBA O PREDMETU, USLOVIMA, NAČINU PLANIRANJA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI I SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE OD STRANE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA KAO TELA ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • UREDBA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA KONSTRUKCIONE HLADNOOBLIKOVANE ZAVARENE ŠUPLJE PROFILE OD NELEGIRANIH I SITNOZRNIH ČELIKA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex