Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 94 od 19.10.2017.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • NACIONALNA STRATEGIJA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA ZA PERIOD 2017–2021. GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • ODLUKA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA BROJ 2830/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 37 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 38 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 46 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA, RS BROJ 35 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA, RS BROJ 47 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA RAZVOJ TURIZMA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA PRIZNAVANJE, POSTUPKU PRIZNAVANJA OZNAKA ZA MIRNA VINA I NEKA SPECIJALNA VINA SA GEOGRAFSKIM POREKLOM, KAO I O NAČINU PROIZVODNJE I OBELEŽAVANJA MIRNIH VINA I NEKIH SPECIJALNIH VINA SA GEOGRAFSKIM POREKLOM ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA FONDA ZA SOLIDARNU POMOĆ ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ŠUMSKOM REDU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA UNAPREĐENJE SISTEMA KREIRANJA I PRENOSA ZNANJA KROZ RAZVOJ TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH, PRIMENJENIH, RAZVOJNIH I INOVATIVNIH PROJEKATA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU OBJEKTI ZA ŽIVOTINJSKE OTPATKE I POGONI ZA PRERADU I OBRADU ŽIVOTINJSKIH OTPADAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE I NAČINU PLAĆANJA TARIFA ZA USLUGE IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA", SREMSKA KAMENICA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS KRAGUJEVAC", KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA MUZEJA JUGOSLAVIJE, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O NOMINALNIM IZNOSIMA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA – ZASTUPNIKA REPUBLIKE SRBIJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE U KOMISIJI ZA IZBOR MIRITELJA I ARBITARA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM, DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
 • ZAKON O NACIONALNOJ AKADEMIJI ZA JAVNU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex