Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 95 od 30.11.2016.)

 • IZMENE STATUTA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • NAREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "SREM-GAS", SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-449/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-450/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-451/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-452/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-453/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-454/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA "POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE KRAGUJEVAC" D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU UPRAVLJAČKO-NADZORNOG ODBORA PROJEKTA REHABILITACIJE PUTEVA I UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DODELU PODSTICAJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORNOG RADNOG TELA ZA IZRADU STRATEGIJE ISTRAŽIVANJA I INOVACIJA ZA PAMETNE SPECIJALIZACIJE REPUBLIKE SRBIJE RIS3 - RESEARCH AND INNOVATION STRATEGY FOR SMART SPECIALIZATION IN THE REPUBLIC OF SERBIA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA PRIPREMU SASTANKA SAVETA MINISTARA SPOLJNIH POSLOVA ORGANIZACIJE ZA CRNOMORSKU EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA BEOGRAD – NOVI BEOGRAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U OKTOBRU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SPORTSKIM GRANAMA I OBLASTIMA SPORTA U REPUBLICI SRBIJI I SPORTSKIM DISCIPLINAMA U OKVIRU SPORTSKIH GRANA I OBLASTI SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O MERILIMA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • PRAVILNIK O NADLEŽNIM NACIONALNIM SPORTSKIM SAVEZIMA ZA SPORTSKE GRANE I OBLASTI SPORTA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • PRAVILNIK O SPORTSKIM GRANAMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA "EPS DISTRIBUCIJA" D.O.O. BEOGRAD ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZJAVU O MREŽI ZA RED VOŽNJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JU "ANDRIĆEV INSTITUT" U VIŠEGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU STANDARDA ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U OBLASTI PORODILIŠTA I NEONATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU STANDARDA ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U OBLASTI STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "SRBIJA VOZ" A.D. ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REZERVAT UVAC" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "TRANSNAFTA" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PARKA PRIRODE "MOKRA GORA" D.O.O. ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU NAKNADA ZA KORIŠĆENJE JAVNE ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA ODBRANE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-BELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U TRSTENIKU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE OBAVLJATI REZERVNO SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U TRSTENIKU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-BELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA VOĆARSTVO ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA ODBRANE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE I SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE ZA PERIOD OD 2015. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA MLADE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 645-1/16 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 645-2/16 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10987/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11138/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11309/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11312/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11316/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11334/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11335/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11475/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • SMERNICE ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • STRATEGIJA RAZVOJA INDUSTRIJE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA ZA PERIOD OD 2017. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 84 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 85 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2016. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O NAČINU I POSTUPKU DOBROVOLJNOG SLUŽENJA VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)
 • UREDBA O SPROVOĐENJU INTERNOG I JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex