\ Službeni list grada Beograda - OpštineSlužbeni list grada Beograda - Opštine

(broj 17 od 07.04.2017.)

 • ODLUKA O PRENOSU PRAVA KORIŠĆENJA PROSTORA KOJIM JE GAZDOVALA GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC NA NOSIOCA PRAVA JAVNE SVOJINE, GRAD BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2017)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC, REPUBLIKA SRBIJA I OKTOBARSKOG REJONA MINSKA, REPUBLIKA BELORUSIJA ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2017)
 • ODLUKA O ZADOVOLJAVANJU POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2017)
 • PROGRAM RAZVOJA SPORTA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ZA PERIOD OD 2017. DO 2018. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2017)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLOVOD" OBRENOVAC O DOPUNI CENOVNIKA OSNOVNIH I OSTALIH KOMUNALNIH USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI STATUTA CENTRA ZA KULTURU LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP "TOPLIFIKACIJA" LAZAREVAC ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA KULTURU LAZAREVAC SA FINANSIJSKIM PLANOM PRIHODA I RASHODA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ZA 2017. GODINU SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA OPŠTINSKOG FONDA ZA STIPENDIRANJE STUDENATA I SREDNJOŠKOLACA ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JPKP "LAZAREVAC", LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2017)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2017)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OSNIVANJU STALNIH I POVREMENIH RADNIH TELA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JPKP "LAZAREVAC" LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA OPŠTINSKOG FONDA ZA STIPENDIRANJE STUDENATA I SREDNJOŠKOLACA ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex