Email Print
18.10.2016.

NACRT ZAKONA O STRANCIMA - Tekst propisa


NACRT ZAKONA O STRANCIMA

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom se uređuju uslovi za ulazak, kretanje, boravak i vraćanje stranaca, kao i nadležnost i poslovi organa državne uprave Republike Srbije u vezi sa ulaskom, kretanjem, boravkom na teritoriji Republike Srbije i vraćanjem stranaca iz Republike Srbije.

Ovim zakonom takođe se uređuje postupak donošenja rešenja o vraćanju kojim se prekida nezakonit boravak na teritoriji Republike Srbije.

Primena zakona

Član 2

Ovaj zakon se ne primenjuje na strance koji:

1) su podneli zahtev za dobijanje azila ili kojima je u Republici Srbiji odobren azil ili privremena zaštita, ako zakonom nije drugačije određeno;
2) po međunarodnom pravu uživaju privilegije i imunitete u delu koji je tim privilegijama i imunitetima isključen;
3) su stekli izbeglički status u smislu Zakona o izbeglicama

Na lica bez državljanstva primenjuju se odredbe Konvencije o pravnom položaju lica bez državljanstva, ako je to za njih povoljnije.

Značenje izraza

Član 3

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) stranac je svako lice koje nema državljanstvo Republike Srbije;
2) nadležni organ je organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova van sedišta Direkcije policije nadležna za poslove stranaca;
3) granična policija je organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova u sedištu Direkcije policije koja neposredno obavlja poslove granične kontrole, poslove stanaca i druge poslove zaštite državne granice;
4) konzulat je diplomatska misija ili konzularno predstavništvo Republike Srbije u inostranstvu ovlašćen za izdavanje viza na čelu sa kariernim diplomatom, kako je definisano u Bečkoj konvenciji o konzularnim odnosima od 24.4.1963. godine;
5) ulazak je dolazak stranca na teritoriju Republike Srbije, koji je odobren od strane granične policije, prelaskom preko državne granice, odnosno graničnog prelaza na kome se obavlja granična kontrola, pri čemu se zadržavanje stranaca u tranzitnom prostoru aerodroma ili sidrištu pristaništa i sidrištu luke preko kojih se odvija međunarodni saobraćaj ne smatra se, u smislu ovog zakona, ulaskom u Republiku Srbiju;
6) tranzit je prelazak preko teritorije Republike Srbije;
7) granična kontrola podrazumeva kontrolu lica i putnih isprava, kontrolu prevoznog sredstva i kontrolu stvari koja se vrši na području graničnog prelaza u vezi sa nameravanim prelaskom državne granice ili neposredno nakon što je izvršen prelazak državne granice i druge kontrole u skladu sa zakonom;
8) lice bez državljanstva je stranac koga ni jedna država, shodno svom nacionalnom zakonodavstvu ne smatra svojim državljaninom;
9) zemlja porekla je država čije državljanstvo ima stranac, odnosno zemlja u kojoj je lice bez državljanstva imalo uobičajeno boravište;
10) uobičajeno boravište je mesto u kome se stranac zadržavao pod okolnostima na osnovu kojih se može zaključiti da na tom mestu ili području nije boravio samo privremeno 11) strana putna isprava je lični, porodični, zajednički, diplomatski ili službeni pasoš, pomorska knjižica i brodarska knjižica snabdevena vizom i druga isprava priznata međunarodnim ugovorima kao putna isprava, na osnovu koje se može utvrditi identitet njenog nosioca, kojoj rok važenja nije istekao i koja je izdata u skladu sa propisima strane države, odnosno odgovarajućim aktom međunarodne organizacije;
12) putna isprava za strance je putna isprava za izbeglice, putna isprava za lica bez državljanstva i putni list za strance;
13) lična karta za strance je isprava o identitetu koja se izdaje stalno nastanjenom strancu, odnosno strancu na privremenom boravku koji nema važeću putnu ispravu;
14) prevoznik je pravno lice, preduzetnik odnosno fizičko lice registrovano za javni prevoz putnika u vazdušnom, drumskom, vodnom ili železničkom saobraćaju;
15) supružnici su bračni ili vanbračni partneri u skladu sa odredbama Zakona o porodici;
16) Nevenčana deca su strani državljani do osamnaest godina života koji nisu zaključili brak;
17) Maloletnik je stranac koji nije navršio osamnaest godina života;
18) Maloletnik bez pratnje je stranac koji nije navršio osamnaest godina života i koji prilikom ulaska u Republiku Srbiju nema ili je nakon ulaska u nju, ostao bez pratnje roditelja ili staratelja;
19) Spajanje porodice je ulazak i boravak članova uže porodice stranca koji zakonito boravi na teritoriji Republike Srbije u cilju očuvanja jedinstva porodice;
20) student, u smislu ovog zakona je strani državljanin koji je upisao visokoškolsku ustanovu u cilju sticanja visokog obrazovanja, u skladu sa propisima kojima je regulisana oblast visokog obrazovanja;
21) učenik, u smislu ovog zakona je strani državljanin koji je upisao osnovno ili srednjoškolsko obrazovanje u skladu sa propisima kojima je regulisana oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja;
22) naučno istraživački rad je stvaralački rad koji se obavlja na sistematskoj osnovi radi podizanja nivoa znanja i njegove primene u svim oblastima nauke;
23) naučno istraživačka organizacija je javna ili privatna ustanova koja se bavi naučno istraživačkim radom u Republici Srbiji;
24) istraživač je strani državljanin koji je stekao doktorsko zvanje u određenoj oblasti nauke ili ima odgovarajuću visoku školsku spremu koja mu omogućuje pristup doktorskim studijama, a koga je je izabrala naučno istraživačka organizacija da sprovede svoju istraživačku aktivnost;
25) posebno ugrožena lica su osobe sa invaliditetom, starija lica, trudnice, samohrani roditelji maloletne dece, žrtve mučenja, silovanja ili nekog drugog oblika teškog nasilja, maloletnici i maloletnici bez pratnje;
26) nezakonit boravak je prisustvo stranca na teritoriji Republike Srbije koji ne ispunjava ili više ne ispunjava uslove za ulazak, boravak ili boravište na teritoriji Republike Srbije;
27) Vraćanje je postupak vraćanja stranca, dobrovoljno ili prinudno, u zemlju porekla, zemlju tranzita u skladu sa bilateralnim sporazumima ili sporazumima o readmisiji ili u zemlju u koju se stranac dobrovoljno vraća i u kojoj će biti prihvaćen;
28) prinudno udaljenje je izvršenje obaveze vraćanja uz primenu policijskih mera i radnji. ;
29) prihvatilište za strance je objekat za smeštaj stranaca kojima nije dozvoljen ulazak u zemlju ili kojima je izrečeno proterivanje ili udaljenje iz zemlje ili rešenje o vraćanju, ali ih nije moguće odmah udaljiti i kojima je, u skladu sa zakonom, određen boravak pod pojačanim policijskim nadzorom.

Rodna neutralnost izraza

Član 4

Svi izrazi u ovom zakonu imaju jednako rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu i odnose se podjednako na muški i na ženski rod

Korišćenje putne isprave

Član 5

Stranac koji ima višestruko državljanstvo dužan je da se za vreme boravka i prilikom izlaska iz Republike Srbije koristi putnom ispravom države sa kojom je ušao u Republiku Srbiju.

Ulazak i boravak stranaca

Član 6

Stranac može da ulazi i boravi u Republici Srbiji, pod uslovima iz ovog zakona, sa važećom putnom ispravom u koju je uneta viza ili odobrenje boravka, ukoliko zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Poštovanje zakona

Član 7

Stranac je dužan, da se za vreme kretanja i boravka u Republici Srbiji, pridržava propisa i odluka državnih organa.

Stranac je obavezan da sarađuje sa državnim organima koji su prema ovom zakonu nadležni za poslove stranaca i da dostavi svu neophodnu dokumentaciju i dokaze za vođenje postupaka u skladu sa ovim zakonom a koje nadležni državni organ ne može da prikupi samostalno. Biometrijski podaci mogu se prikupljati bez saglasnosti stranca. Strancu se određuje jedinstveni broj stranca u administrativne svrhe.

Obaveza državnih organa, fizičkih i pravnih lica

Član 8

Državni organi, pravna lica, preduzetnici odnosno fizička lica su dužni, da bez odlaganja obaveste nadležni organ, o strancu koji nezakonito boravi ili za koga postoje uslovi za prestanak prava na privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji.

Organ koji je pokrenuo prekršajni ili krivični postupak protiv stranca za koje se goni po službenoj dužnosti, dužan je da o navedenom bez odlaganja obavesti nadležni organ.

Sud koji je doneo odluku kojom se stranac proglašava krivim zbog učinjenog krivičnog dela ili prekšaja za koji se stranac goni po službenoj dužnosti, dužan je da o navedenom bez odlaganja obavesti nadležni organ.

Zatvorska ustanova je dužna da najmanje 48 sati pre puštanja stranca na slobodu o tome obavesti nadležni organ.

Bezbednosno proveravanje

Član 9

Bezbednosno proveravanje stranca, u svrhu utvrđivanja ne/postojanja rizika po bezbednost Republike Srbije i njenih građana u slučaju njegovog boravka na teritoriji države, vrši Bezbednosno-informativna agencija.

U pоstupku bеzbеdnоsnоg prоvеrаvаnjа iz stava 1. ovog člana prikuplјаju se i prоvеrаvаju pоdаci оbаvlјаnjеm rаzgоvоra sа grаđаnimа, оd prаvnih licа, drugih оrgаnа vlаsti ili uvidom u rеgistаre, еvidеnciјe, zbirke i bаze pоdаtаkа kоје sе vоdе nа оsnоvu zаkоnа, kao i prеduzimаnjеm drugih mеrе u sklаdu sа zаkоnоm i prоpisimа donetim na osnovu zakona.

Ukoliko se u postupku provere ustanovi da u vezi sa boravakom stranaca na teritoriji države postoje bezbednosne smetnje koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po bezbednost Republike Srbije i njenih građana, rešenje nadležnog državnog organa kojim se odbija zahtev za vizu, zahtev za privremeni boravak ili stalno nastanjenje, odnosno donosi rešenje o vraćanju, rešenje kojim prestaje privremeni boravak ili stalno nastanjenje ne mora biti obrazloženo.

U slučaju žalbe izjavljene protiv rešenja iz stava 3 ovog člana, Bezbednosno- informativna agencija omogućiće organu nadležnom za rešavanje po žalbi pristup razlozima koji su predstavljali osnov za procenu u konkretnom slučaju, pod uslovima propisanim u 45. Zakona o tajnosti podataka

Prilikom omogućavanja pristupa razlozima iz stava 4 ovog člana, podaci nа оsnоvu kојih bi sе оtkrilе mеtоdе i pоstupci kоrišćеni u prikuplјаnju pоdаtаkа, idеntifikоvаli izvоri pоdаtаkа ili službena lica kојa su učеstvоvаla u bеzbеdnоsnоm prоvеrаvаnju, ostaće zaštićeni.

Primena zakona u postupku odlučivanja o pravima i obavezama stranaca

Član 10

U postupku odlučivanja o pravima i obavezama stranaca propisanih ovim zakonom, primenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opšti upravni postupak, ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno.

II ULAZAK I IZLAZAK STRANACA IZ REPUBLIKE SRBIJE

Granična kontrola

Član 11

Stranac je dužan, da se prilikom ulaska i izlaska iz Republike Srbije, podvrgne graničnoj kontroli, u skladu sa zakonom kojim se uređuje granična kontrola.

Ulazak i izlazak na osnovu zajedničke putne isprave

Član 12

Stranac koji je upisan u putnu ispravu drugog lica, može ulaziti i izlaziti iz Republike Srbije, samo sa licem u čiju je putnu ispravu upisan.

Stranci koji imaju zajedničku putnu ispravu mogu da uđu i izađu iz Republike Srbije samo zajedno.

Stranci koji su upisani u zajedničku putnu ispravu moraju da imaju i ispravu sa fotografijom, na osnovu koje može da se utvrdi njihov identitet.

Vođa grupe mora da ima sopstvenu putnu ispravu.

Obaveze prevoznika

Član 13

Prevoznik može na granični prelaz dovesti stranca samo ukoliko poseduje važeću putnu ili drugu ispravu u koju je uneta viza ili odobrenje boravka, ukoliko zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Ako je strancu odbijen ulazak u Republiku Srbiju prevoznik koji ga je dovezao dužan je da bez odlaganja o svom trošku odveze stranca. Ukoliko prevoz nije moguć u razumnom roku, prevoznik snosi troškove boravka i prinudnog udaljenja stranca iz Republike Srbije.

Odredbe stava 2. ovog člana odnose se i na prevoznika koji je dovezao stranca u međunarodni tranzitni prostor aerodroma, ako je drugi prevoznik odbio da preveze stranca u državu odredišta ili ako je strancu zabranjen ulazak u državu odredišta.

Kada stranac koji je u Repbuliku Srbiju došao kao učesnik turističkog ili poslovnog putovanja nezakonito boravi u Repbulici Srbiji, a do njegovog nezakonitog boravka je došlo zbog propusta organizatora putovanja,organizator turističkog ili poslovnog putovanja dužan je da nadoknadi troškove boravka i prinudnog udaljenja stranca ukoliko se ovi troškovi ne mogu naplatiti od stranca.

Nezakonit ulazak

Član 14

Nezakonitim ulaskom u Republiku Srbiju smatra se ulazak:

1) van mesta određenog za prelazak državne granice;
2) izbegavanjem granične kontrole;
3) bez putne ili druge isprave koja služi za prelazak državne granice;
4) upotrebom tuđe, nevažeće, odnosno lažne putne ili druge isprave;
5) davanjem neistinitih podataka graničnoj policiji;
6) za vreme trajanja zaštitne mera udaljenja ili mere bezbednosti proterivanja stranca izrečene u krivičnom ili prekršajnom postupku, odnosno mere zabrane ulaska izrečene rešenjem o vraćanju;

Odbijanje ulaska

Član 15

Ulazak u Republiku Srbiju granična policija odbiće strancu ako:

1) nema važeću putnu ispravu, ili vizu ukoliko je potrebna;
2) nema dovoljna sredstva za izdržavanje za vreme boravka u Republici Srbiji, za povratak u državu porekla ili tranzit u drugu državu, ili mu na drugi način nije obezbeđeno izdržavanje za vreme boravka u Republici Srbiji;
3) je u tranzitu, a ne ispunjava uslove za ulazak u drugu državu;
4) na snazi je zaštitna mera udaljenja ili mera bezbednosti proterivanja stranca izrečena u krivičnom ili prekršajnom postupku, odnosno mera zabrane ulaska izrečena rešenjem o vraćanju;
5) nema potvrdu o vakcinisanju ili drugi dokaz da nije oboleo, a dolazi sa područja zahvaćenog epidemijom zaraznih bolesti;
6) nema putno zdravstveno osiguranje za period koji namerava da boravi u Republici Srbiji;
7) to zahtevaju razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Republike Srbije i njenih građana;
8) to predstavlja obavezu Republike Srbije u vezi sa sprovodjenjem međnarodnih mera og aničavanja;
9) se utvrdi da stranac koristi falisfikovana dokumenta;
10) je već boravio u Republici Srbiji 90 dana tokom poslednjih 180 dana, osim ako se radi o strancu koji ima vizu D ili odobreni privremeni boravak;
11) postoji opravdana sumnja da boravak neće koristiti u nameravanu svrhu;
12) postoji sumnja da neće napustiti Republiku Srbiju pre isteka roka važenja vize, odnosno da postoji mogućnost nezakonite migracije po ulasku u R Srbiju.

Ulazak se odbija putem standardizovanog obrasca o odbijanju ulaska u kome se navode tačni razlozi odbijanja ulaska. Odbijanje ulaska upisuje se u putnu ispravu stranca.

Izgled i sadržinu obrasca o odbijanju ulaska u Republiku Srbiju i načinu unosa podatka o odbijanju ulaska propisuje ministar nadležan za untrašnje poslove.

Bliže uslove iz stava 1. tač. 2),5),7),8) i 9) ovog člana propisuje Vlada.

Protiv odluke o odbijanju ulaska može se izjaviti žalba u skladu sa članom 38. ovog zakona.

Ulazak i boravak bez vize

Član 16

Međunarodnim ugovorom ili odlukom Vlade može se odrediti da državljani određenih zemalja mogu da ulaze u Republiku Srbiju bez vize, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 15. ovog zakona.

Vlada može da odluči da državljani određenih zemalja mogu da ulaze u Republiku Srbiju i sa važećom ličnom kartom, ukoliko ne postoje druge smetnje iz člana 15. stav 1. tač. 2) do 12) ovog zakona.

Stranac kome za ulazak u Republiku Srbiju nije potrebna viza ili putna isprava može u njoj da boravi najviše 90 dana, u periodu od 180 dana.

Stranac kome za ulazak u Republiku Srbiju nije potrebna viza, a koji namerava da ostvari pravo na rad u vremenu kraćem od 90 dana u periodu od 180 dana, a za taj rad mu je u skladu sa propisima koji uređuju zapošljavanje stranaca potrebna dozvola za rad, dužan je da podense zahtev za privremeni boravak u skladu sa odredbama ovog zakona.

Izlazak

Član 17

Stranac može slobodno da izađe iz Republike Srbije.

Izuzetno, granična policija će strancu privremeno zabraniti da izađe iz Republike Srbije ako:

1) poseduje tuđu, nevažeću, odnosno neispravnu putnu ili drugu ispravu;
2) ne poseduje putnu ili drugu ispravu koja služi za prelazak državne granice;
3) ne poseduje vizu koja je potrebna za ulazak u drugu državu;
4) postoji opravdana sumnja da bi izlaskom iz Republike Srbije mogao da izbegne krivično, odnosno prekršajno gonjenje, izdržavanje kazne zatvora, izvršenje sudske naredbe, lišenje slobode ili izvršenje dospele imovinsko-pravne obaveze, po nalogu nadležnog državog organa

Po prestanku razloga iz stava 2. ovog člana, strancu će se dopustiti da izađe iz Republike Srbije.

III VIZE

Opšte odredbe

Član 18

Viza je odobrenje za ulazak, boravak ili tranzit koje stranac pribavlja pre ulaska na teritoriju Republike Srbije.

Izdata viza nije garancija da će strancu biti odobren ulazak u Republiku Srbiju.

Na osnovu izdate vize stranac ne može da radi na teritoriji Republike Srbije, ukoliko mu je za taj rad u skladu sa propisima koji uređuju zapošljavanje stranaca potrebna dozvola za rad.

Vrste viza

Član 19

Vrste viza su:

1) aerodromska tranzitna viza (viza A);
2) viza za kraći boravak (viza C);
3) viza za duži boravak (viza D).

Aerodromska tranzitna viza (viza A)

Član 20

Strancu koji za vreme međupristajanja na aerodromu u Republici Srbiji ne napušta međunarodni tranzitni prostor aerodroma ili vazduhoplova nije potrebna viza.

Izuzetno od stava 1. ovog člana Vlada Republike Srbije može odrediti da državljani određenih država, ako to zahtevaju razlozi bezbednosti Republike Srbije, javnog poretka, moraju imati aerodromsku tranzitnu vizu, osim za:

1) strance koji imaju važeću vizu za ulazak u Republiku Srbiju ili odobrenje boravka;
2) članove porodice državljanina Republike Srbije;
3) nosioce diplomatskih i službenih pasoša;
4) članove posade vazduhoplova, u skladu sa Čikaškom konvencijom o međunarodnom civilnom saobraćaju.

Aerodromsko tranzitna viza se izdaje sa rokom važnosti do 3 meseca i omogućava jedan ili više prelazaka kroz međunarodni tranzitni prostor aerodroma bez mogućnosti ulaska na teritoriju Republike Srbije.

Viza za kraći boravak (viza C)

Član 21

Viza za kraći boravak predstavlja odobrenje za ulazak, tranzit ili boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju do 90 dana, u periodu od 180 dana.

Viza za kraći boravak izdaje se u sve svrhe putovanja osim za one za koje se izdaje viza D ili odobrava privremeni boravak.

Viza za kraći boravak ne može biti osnov za podnošenje zahteva za privremeni boravak u Republici Srbiji, osim ako ovim zakonom nije drugačije predviđeno.

Viza za kraći boravak izdaje se za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju. Rok važenja vize za kratkoročni boravak ne može biti duži od 5 godina.

Viza za duži boravak (viza D)

Član 22

Stranac kome je u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza i koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana u svrhu i pod uslovima koji su ovim zakonom propisani za odobrenje privremenog boravka, dužan je da pribavi vizu za duži boravak.

Viza za duži boravak predstavlja odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji R Srbije u trajanju do 180 dana.

Ukoliko stranac namerava da radi u Republici Srbiji ili ukoliko namerava da ostane duže od roka važenja vize za duži boravak, dužan je da po ulasku u Republiku Srbiju kod nadležnog organa podnese zahtev za privremeni boravak u skladu sa odredbama ovog zakona.

Zahtev za privremeni boravak iz stava 3. ovog člana podnosi se u skladu sa svrhom zbog koje mu je viza za duži boravak izdata.

Nadležnost za izdavanje vize

Član 23

Vizu izdaje konzulat Republike Srbije, ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno.

Zahtev za vizu razmatra i o njemu odlučuje konzulat Republike Srbije na čijem konzularnom području podnosilac zahteva zakonito boravi. Izuzetno, konzulat razmatra i odlučuje o zahtevu koji je podneo stranac, koji se zakonito nalazi na njegovom konzularnom području, ali nema regulisan boravak u skladu sa propisima te određene države, ukoliko priloži dokaze o hitnosti putovanja za koje mu je potrebna viza.

U državama u kojima Republika Srbija nema diplomatsko-konzularno predstavništvo, međunarodnim ugovorom se može odrediti uzajamno zastupanje u postupku izdavanja viza.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, vizu za kraći boravak može u skladu sa članom 34 ovog zakona izdati granična policija.

Strana putna isprava

Član 24

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize, stranac je dužan da priloži stranu putnu ispravu koja je važeća najmanje 3 meseca nakon nameravanog datuma odlaska iz Republike Srbije, koja sadrži najmanje dve uzastopne prazne stranice i koja je izdata u poslednjih 10 godina.

Izuzetno, ukoliko je to u interesu Republike Srbije ili za to postoje humanitarni razlozi, prilikom podnošenja zahteva za vizu, stranac može priložiti stranu putnu ispravu koja ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana.

Ukoliko je to u interesu Republike Srbije ili za to postoje humanitarni razlozi, a putna isprava nije priznata od strane Republike Srbije, viza se unosi u obrazac za unošenje vize, čiji izgled i sadržinu propisuje ministar nadležan za spoljne poslove.

Podnošenje zahteva za vizu

Član 25

Zahtev za izdavanje vize se podnosi lično, na propisanom obrascu, najranije tri meseca pre početka nameravanog putovanja. Konzulat može odstupiti od ličnog podnošenja zahteva za vizu ako mu je podnosilac zahteva poznat po pouzdanosti.

Prilikom podnošenja zahteva, podnosilac zahteva je dužan da priloži

a) popunjeni obrazac zahteva za vizu propisan stavom 1. ovog člana;
b) stranu putnu ispravu u skladu sa članom 24. stav 1. ovog zakona;
c) fotografiju;
d) dokaz o uplaćenoj taksi za izdavanje vize;
e) propratne isprave o svrsi i uslovima boravka u Republici Srbiji u skladu sa članom 26. ovog zakona;
f) pozivno pismo u skladu sa članom 27. ovog zakona;
g) odgovarajuće i važeće putno zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 28. ovog zakona.

Konzulat će odbaciti zahtev za vizu ukoliko podnosilac zahteva ne podnese zahtev u roku predviđenom u stavu 1. ovog člana ili ne ispuni jedan ili više uslova iz stava 2. tačke od a) do d) ovog člana. Isprave koje su priložene uz zahtev kao i iznos uplaćene takse za izdavanje vize će se vratiti strancu.

Izuzetno, zahtev za izdavanje vize koji ne ispunjava uslove iz stava 2. tačke od a) do d) ovog člana može se smatrati dopuštenim ako to zahtevaju interesi Republike Srbije ili iz humanitarnih razloga.

Ako je zahtev dopušten, u putnu ispravu stranca unosi se štambilj kojim se potvrđuje prijem zahteva za vizu.

Štambilj se ne unosi u diplomatske, službene i posebne putne isprave.

Izgled i sadržinu obrasca za podnošenje zahteva za vizu kao i štambilja kojim se potvrđuje prijem zahteva propisuje ministar nadležan za spoljne poslove.

Popratne isprave

Član 26

Prilikom podnošenja zahteva za vizu A, podnosilac zahteva je dužan da priloži isprave kojima se dokazuje mogućnost ulaska u sledeću državu planiranog putovanja.

Prilikom podnošenja zahteva za vizu C, podnosilac zahteva je dužan da priloži:

a) isprave kojima se dokazuje svrha putovanja;
b) isprave u vezi sa smeštajem ili dokaz o dovoljnim finansijskim sredstvima za pokrivanje troškova smeštaja;
c) isprave kojima se dokazuje da podnosilac zahteva za vizu ima dovoljno sredstava za izdržavanje tokom nameravanog boravka i za povratak u zemlju porekla ili mesto uobičajenog boravišta;
d) dokaze na osnovu kojih se može proveriti namera podnosioca da napusti Republiku Srbiju pre isteka zatražene vize. (avio karte, dokaz o poslovnom angažovanju ili porodičnim vezama u zemlji porekla ili uobičajenog boravišta)

Prilikom podnošenja zahteva za vizu D, podnosilac je dužan da priloži:

a) isprave koje u skladu sa odredbama ovog zakona treba priložiti prilikom podnošenja zahteva za privremeni boravak, u zavisnosti od svrhe boravka;
b) isprave u vezi sa smeštajem ili dokaz o dovoljnim finansijskim sredstvima za pokrivanje troškova smeštaja;
c) isprave kojima se dokazuje da podnosilac zahteva za vizu ima dovoljno sredstva za izdržavanje tokom nameravanog boravka i za povratak u zemlju porekla ili mesto uobičajenog boravišta.

Konzulat može ukinuti jedan ili više uslova iz stava 2. ovog člana, ako je podnosilac zahteva za vizu pouzdan, posebno po zakonitom korišćenju prethodnih viza i ukoliko nema sumnje da postoji jedan ili više razloga za odbijanje ulaska iz člana 15. ovog zakona.

Pozivno pismo

Član 27

Pravno ili fizičko lice koje poziva stranca u privatnu ili poslovnu posetu mora priložiti overeno pozivno pismo. Overa pozivnog pisma se vrši kod nadležnog organa za overu pismena.

Pozivar se pozivnim pismom obavezuje da će snositi troškove boravka stranca i njegovog prinudnog udaljenja, ukoliko se oni ne mogu naplatiti od samog stranca. Pozivar se, takođe, obavezuje da će snositi troškove eventualnog boravka stranca u Prihvatilištu za strance.

Ukoliko je pozivar stranog državljanina u Republiku Srbiju fizičko lice, pozivno pismo treba da sadrži izjavu iz drugog stava ovog člana, lične podatke o strancu, lične podatke o pozivaru, kao i druge podatke koji su od važnosti u postupku za izdvanje vize.

Ukoliko je pozivar stranog državljanina u Republiku Srbiju pravno lice pozivno pismo treba da sadrži izjavu iz drugog stava ovog člana, lične podatke o strancu, podatke o preduzeću, kao i druge podatke koji su od važnosti u postupku izdavanja vize.

Putno zdravstveno osiguranje

Član 28

Podnosilac zahteva za vizu mora da dokaže da ima odgovarajuće putno zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove koji mogu nastati u vezi sa vraćanjem u državu porekla iz zdravstvenih razloga, hitne medicinske pomoći i/ili hitnog bolničkog lečenja ili smrti u toku boravka u Reublici Srbiji.

Osiguranje mora obuhvatiti sve vreme planiranog boravka u Republici Srbiji.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, dokaz o putnom zdravstvenom osiguranju nisu dužni da prilože:

a) nosioci diplomaskih putnih isprava;
b) podnosioci zahteva za vizu A;
c) pomorci i druge profesionalne kategorije koje već imaju putno zdravstveno osiguranje zbog svoje profesionalne delatnosti.

Provera uslova i procena rizika

Član 29

Konzulat u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Bezbednosno informativnom agencijom vrši proveru podataka podnosioca zahteva i pozivara uvidom u zbirke podataka koje se vode u skladu sa zakonom, utvrđuje verodostojnost navoda u dokumentaciji priloženoj uz zahtev za izdavanje vize i potvrđuje opravdanost svrhe putovanja.

U slučajevima kada je to utvrđeno posebnim aktom Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva spoljnih poslova i Bezbednosno informativnom agencijom, konzulat je dužan da pre izdavanja vize pribavi prethodnu saglasnost granične policije (u daljem tekstu prethodna saglasnost).

Prethodnu saglanost daje granična policija, a ista se formira na osnovu rezultata provere nadležnog organa po mestu dolaska stranca, pribavljenog mišljenja Bezbednosno informativne agencije i drugih operativnih saznanja kojima raspolaže u konkretnom slučaju.

Nadležni organ po mestu dolaska stranca obavlja razgovor sa pozivarom o okolnostima dolaska stranca u Republiku Srbiju radi utvrđivanja činjenica neophodnih za procenu osnovanosti zahteva za vizu. Pozivar je dužan da nadležnom organu dostavi overenu kopiju pozivnog pisma iz člana 27. ovog zakona.

Rok za dostavljanje prethodne saglasnosti je 10 dana od dana dostavljanja zahteva za izdavanje vize na razmatranje.

Rok iz stava 4.ovog člana može se produžiti do 25 dana, ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

Prilikom provere zahteva za vizu, utvrđuje se da li postoji jedan ili više razloga za odbijanje vize iz člana 36. ovog zakona.

U opravdanim slučajevima konzulat/nadležni organ može pozvati podnosioca zahteva ili pozivara radi dostavljanja dodatnih informacija i/ili dodatne dokumentacije.

Prethodno odbijanje zahteva za vizu ne znači i automatski odbijanje novog zahteva. Novi zahtev se procenjuje na osnovu svih dostupnih informacija.

Rokovi za odlučivanje o zahtevu za izdavanje vize

Član 30

O zahtevu za izdavanje vize odlučuje se u roku od petnaest dana od dana podnošenja potpunog zahteva u smislu člana 25. ovog zakona.

Rok iz stava 1. ovog člana može se produžiti do trideset dana ako za to postoje opravdani razlozi.

Izdavanje vize

Član 31

Rok važnosti vize i period boravka određuje se u skladu sa činjenicama utvrđenim shodno članu 29.

U slučaju tranzita viza C se izdaje sa periodom boravka koji odgovara vremenu potrebnom za tranzit.

Viza C sa višekratnim ulascima izdaje se sa rokom važenja dužim od šest meseci ukoliko je podnosilac zahteva:

a) dokazao potrebu ili opravdao nameru da često i/ili redovno putuje, naročito zbog poslovnih ili privatnih razloga, i
b) dokazao pouzdanost, posebno po zakonitom korišćenju prethodno izdatih viza.

Viza D se izdaje za više ulazaka i rokom važenja koji ne može biti kraći od 90 dana i duži od 180 dana.

Ispunjavanje vizne nalepnice i unos u putnu ispravu

Član 32

Vizna nalepnica popunjava se mašinskim putem, pre unošenja vize u putnu isrpavu stranca. Odštampana vizna nalepnica ne može se ispravljati.

Izuetno, vizna nalepnica se može ručno popunjavati, uz saglasnost Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije samo u slučaju tehničkih problema, zbog više sile i nemogućnosti štampanja vizne nalepnice. U ručno popunjenu viznu nalepnicu ne mogu se unositi izmene. Podatak o ručno popunjenoj vizi unosi se u Vizni informacioni sistem prema odredbama ovog zakona koje uređuju obradu podataka.

Izgled i sadržinu kao i način unošenja nalepnice u stranu putnu ispravu propisuje ministar nadležan za spoljne poslove.

Poništavanje vizne nalepnice

Član 33

Ako konzulat otkrije grešku na popunjenoj viznoj nalepnici, takva vizna nalepnica se poništava precrtavanjem.

Ako je vizna nalepnica iz stava 1 ovog člana uneta u putnu ispravu stranca, nalepnica vize unete u putnu ispravu se poništava precrtavanjem, a nova nalepnica se unosi na sledeću praznu stranicu putne isprave.

Izdavanje vize na graničnom prelazu

Član 34

Izuzetno od člana 23. stav 1., ukoliko ne postoje smetnje propisane članom 15. ovog zakona, strancu koji nije imao priliku da vizu zatraži preko konzulata, može se na graničnom izdati viza C za jedan ulazak sa rokom važenja do 15 dana, kada je to u interesu Republike Srbije ili za to postoje humanitarni, lični ili profesionalni razlozi.

U slučaju tranzita viza se izdaje sa rokom važenja potrebnim za tranzit.

Pre izdavanja vize iz ovog stava pribavlja se mišljenje Bezbednosno informativne agencije i granične policije.

Zahev za izdavanje vize iz stava 1 ovog člana stranac podnosi lično na obrascu iz člana 25. ovog zakona, na graničnom prelazu na kome se stranac nalazi. Prilikom podnošenja zahteva stranc prilaže i isprave kojima dokazuje nepredviđene i neodložne razloge za ulazak u Republiku Srbiju iz stava 1. ovog člana.

Nezavisno od stava 1. ovog člana, viza na graničom prelazu može se izdati pomorcu u svrhu tranzita, zbog ukrcavanja ili iskrcavanja sa broda na kome će raditi ili je radio kao član posade.

Odluka o odbijanju zahteva za izdavanje vize na graničnom prelazu i razlozi a kojima se ona zasniva dostavlja se strancu na propisanom obrascu.

Protiv odluke o odbijanju zahteva za izdavanje vize na graničnom prelazu može se izjaviti žalba u skladu sa članom 38 ovog zakona.

Izgled i sadržinu obrasca o odbijanju zahteva za izdavanje vize na graničnom prelazu propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Produženje roka važenja vize

Član 35

Rok važenja vize i/ili period boravka naznačenog u vizi se ne može produžavati.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, rok važenja vize C i/ili period boravka nazanačen u vizi C može se produžiti na zahtev stranca ako to nalažu humanitarni, ozbiljni profesionalni ili lični razlozi, odnosno zbog više sile.

Zahtev za stava 2. ovog člana stranac podnosi lično nadležnom organu, pre isteka roka važenja vize i/ili perioda boravka i prilaže dokaze o postojanju okolnosti iz stava 2. ovog člana. Do donošenja odluke o zahtevu za produženje vize stanac može boraviti na teritoriji Republike Srbije.

Viza se produžava unošenjem nove vizne nalepnice. Ukupni period boravka stranca u Republici Srbiji po prethodno izdatoj viznoj nalepnici i period boravka po viznoj nalepnici koja se izdaje na osnovu ovog člana ne može biti duži od 90 dana.

Odluka o odbijanju zahteva iz stava 2. ovog člana i razlozi a kojima se ona zasniva dostavlja se strancu na propisanom obrascu.

Protiv odluke o odbijanju produženju roka važenja vize može se izjaviti žalba u skladu sa članom 38 dosovog zakona.

Izgled i sadržinu obrasca o odbijanju zahteva za produženje roka važenja vize propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Odbijanje zahteva za izdavanje vize

Član 36

Konzulat će odbiti zahtev za izdavanje vize strancu, ako

1) je rok važenja njegove putne isprave kraći od roka propisanog u članu 24. stav 1 ovog zakona;
2) ne ispunjava uslove za ulazak u drugu državu ili vraćanje u državu porekla ili državu uobičajenog boravka;
3) na snazi je zaštitna mera udaljenja ili mera bezbednosti proterivanja stranca izrečena u krivičnom ili prekršajnom postupku, odnosno mera zabrane ulaska izrečena rešenjem o vraćanju;
4) nema potvrdu o vakcinisanju ili drugi dokaz da nije oboleo, a dolazi sa područja zahvaćenog epidemijom;
5) nema putno zdravstveno osiguranje za period nameravanog boravka u Republici Srbiji;
6) to zahtevaju razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Republike Srbije i njenih građana;
7) je već boravio u Republici Srbiji 90 dana tokom poslednjih 180 dana, a podneo je zahtev za izdavanje vize C;
8) postoji opravdana sumnja da boravak neće koristiti u nameravanu svrhu;
9) se lično ne odazove na poziv konzulata Republike Srbije;
10) uz zahtev za vizu priloži falsifikovanu putnu ispravu;
11) postoji opravdna sumnja u verodostojnost propratne dokumentacije koja je priložena uz zahtev za vizu ili u verodostojnost njegove izjave;
12) ne priloži dokaz o dovoljnim sredstvima za izdržavanje za vreme trajanje planiranog boravka i za povratak u državu porekla ili državu uobičajenog boravka ili nije u mogućnosti da dokaže da zakonito poseduje ova sredstva;
13) postoji sumnja da neće napustiti Republiku Srbiju pre isteka roka važenja vize, odnosno da postoji mogućnost nezakonite migracije po ulasku u Republiku Srbiju;
14) ako postoje razlozi da se veruje da neće poštovati pravni poredak Republike Srbije;
15) ako je očigledno da je brak zaključen ili vanbračna zajednica uspostavljena pre svega u cilju dobijanja vize.

Izuzetno, od stava 1. ovog člana, viza se može izdati iz humanitarnih razloga, ako je to u interesu Republike Srbije ili ako to nalažu međunarodno prihvaćene obaveze.

Odluka o odbijanju zahteva za izdavanje vize i razlozi a kojima se ona zasniva dostavlja se strancu na propisanom obrascu.

Protiv odluke o odbijanju vize može se izjaviti žalba u skladu sa članom 38. ovog zakona.

Izgled i sadržinu obrasca o odbijanju zahteva za vizu propisuje ministar nadležan za spoljne poslove uz saglasnost ministra unutrašnjih poslova

Poništavanje i ukidanje vize

Član 37

Viza se poništava ako postoji osnovana sumnja da nisu bili ispunjeni uslovi za njeno izdavanje u vreme kada je izdata.

Viza se ukida kada se naknadno utvrdi da više ne postoje uslovi koji su postojali u vreme njenog izdavanja.

Viza se može ukinuti na zahtev stranca koji ima važeću vizu.

Vizu poništava ili ukida konzulat, granična policija ili nadležni organ.

Odluka o ukidanju ili poništavanju vize sa razlozima na kojima se ona zasniva, dostavlja se podnosiocu zahteva na propisanom obrascu.

Izgled i sadržinu obrasca o ukidanju ili poništavanju vize, kao i način poništavanja i ukidanja vize propisuje ministar nadležan za spoljne poslove uz saglasnost ministra unutrašnjih poslova.

Protiv odluke o poništavanju ili ukidanju vize može se izjaviti žalba u skladu sa članom 38, osim u slučaju kada je viza ukinuta na zahtev stranca kome je bila izdata viza.

Način poništavanja i ukidanja vize propisuje ministar nadležan za spoljne poslove uz saglasnost ministra za unutrašnje poslove.

Žalba

Član 38

Protiv odluke o odbijanju zahteva za vizu, zahteva za izdavanje vize na graničnom prelazu, poništenju ili ukidanju vize, produženju roka važenja vize i odbijanju ulaska u Republiku Srbiju stranac može izjaviti žalbu organu koji je doneo odluku u roku od osam dana od dana prijema rešenja. Žalba se podnosi u pisanoj formi, na srpskom jeziku, uz plaćanje propisane administrativne takse.

O žalbi protiv odluke iz stava 1. ovog člana odlučuje Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije ili granična policija, u roku od 60 dana od dana prijema žalbe.

Žalba na odluku iz stava 1 ovog člana ne odlaže izvršenje.

Protiv rešenja donetog u drugostepenom postupku može se pokrenuti upravni spor.

IV BORAVAK STRANACA

Vrste boravka

Član 39

Vrste boravka stranaca, u smislu ovog zakona, su:

1) boravak bez vize do 90 dana u periodu od 180 dana iz člana 16. ovog zakona
2) boravak po osnovu vize za kraći boravak (viza C) iz člana 21. ovog zakona
3) boravak po osnovu vize za duži boravak (viza D) iz člana 22. ovog zakona
4) boravak po osnovu odobrenja za privremeni boravak;
5) boravak po osnovu odobrenja za stalno nastanjenje.

Privremeni boravak

Član 40

Privremeni boravak je dozvola boravka stranog državljanina u Republici Srbiji i može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana po osnovu:

1) rada, zapošljavanja, ili obavljanja druge profesionalne delatnosti;
2) školovanja ili učenja jezika;
3) studiranja;
4) učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata;
5) stručne specijalizacije, obuke i prakse;
6) naučno istraživačkog rada ili druge naučno obrazovne aktivnosti;
7) spajanja porodice;
8) obavljanja verske službe lečenja ili nege;
9) vlasništva nad nepokretnosti;
10) humanitarnog boravka;
11) identifikovanog statusa žrtve trgovine ljudima

Izuzetno od stava 1. ovog člana privremeni boravak po osnovu rada, zapošljavanja ili obavljanja druge profesionalne delatnost se može odobriti strancu koji namerava da u Republici Srbiji boravi kraće od 90 dana, a za taj rad mu je u skladu sa propisima koji uređuju zapošljavanje stranaca potrebna radna dozvola.

Stranac kome je privremeni boravak odobren po nekom od osnova propisanih u stavu 1. ovog člana, dužan je da u Republici Srbiji boravi u skladu osnovom zbog koje mu je boravak i odobren.

Podnošenje zahteva za privremeni boravak i rokovi

Član 41

Stranac koji je u Republiku Srbiju ušao na zakonit način, a kome za ulazak u Republiku Srbiju nije potrebna viza ili je u Republiku Srbiju ušao sa vizom D zahtev za odobrenje privremenog boravka podnosi lično nadležnom organu u roku važenja vize D odnosno u roku od 90 dana od dana poslednjeg ulaska u Republiku Srbiju.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, a to je u interesu R Srbije, ako za to postoje humanitarni razlozi ili viša sila, stranac koji je zakonito ušao u Republiku Srbiju sa izdatom vizom C može podneti zahtev za odobrenje privremenog boravka nadležnom organu u roku važenja perioda boravka naznačenog u vizi, uz dostavljanje dokaza o postojanju okolnosti iz ovog stava.

Zahtev za produženje privremenog boravka, stranac podnosi lično nadležnom organu, najranije tri meseca, a najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja privremenog boravka.

Ako je u to interesu Republike Srbije, ako se utvrdi da postoje humanitarni ili lični razlozi stranca ili zbog postojanja više sile, nadležni organ može razmatrati zahtev za produženje privremenog boravka stranca koji je podnet nakon isteka važećeg privremenog boravka, ukoliko je vremenski period između isteka prethodnog privremenog boravka i podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka kraći od tri meseca.

Ukoliko nadležni organ odobri produženje privremenog boravka iz stava 4. ovog člana, period između isteka prethodno odobrenog privremenog boravka i podnošenja zahteva za produženje smatra se zakonitim i neprekidnim boravkom.

Stranac koji blagovremeno podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka, odnosno za produženje privremenog boravka, može ostati u Republici Srbiji do izvršnosti rešenja donetog u drugostepenom postupku.

Nadležnost za odlučivanje

Član 42

O zahtevu za privremeni boravak, odlučuje nadležni organ u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva.

Prilikom rešavanja po podnetom zahtevu za odobrenje privremenog boravka, nadležni organ pored procene da li su ispunjeni uslovi iz člana 43. ovog zakona, u propisanoj proceduri, pribavlja mišljenje Bezbednosno informativne agencije o postojanju bezbednosnih smetnji za odobrenje privremenog boravka.

Uslovi za izdavanje odobrenja za privremeni boravak

Član 43

Strancu se može odobriti privremeni boravak ako:

1) poseduje važeći lični ili službeni pasoš;
2) poseduje dovoljna sredstva za izdržavanje;
3) ima prijavljenu adresu stanovanja u Republici Srbiji;
4) ima zdravstveno osiguranje tokom perioda za koji traži odobrenje odnosno produženjeprivremenog boravka u Republici Srbiji;
5) priloži dokaze o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka u skladu sa osnovom privremenog boravka iz člana 40 ovog zakona, kao i druga dokumenta na zahev nadležnog organa

Ispunjenost uslova iz ovog člana bliže se uređuje propisom ministra nadležnog za unutrašnje poslove.

Trajanje privremenog boravka

Član 44

Privremeni boravak može da se odobri u trajanju do jedne godine i može da se produži na isti period, u zavisnosti od osnova boravka i postojanja razloga zbog kojih se privremeni boravak odobrava.

Odobrenje privremenog boravka unosi se u stranu putnu ispravu u obliku nalepnice. Stranac mora lično preuzeti putnu ispravu u kojoj je utisnuta nalepnica. Rok važenja putne isprave mora biti najmanje tri meseca duži od roka na koji se odobrava privremeni boravak.

Izuzetno, strancu koji nema važeću putnu ispravu privremeni boravak se odobrava i produžava rešenjem.

Izgled, sadržinu i način unošenja nalepnice privremenog boravka u stranu putnu ispravu propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Odbijanje zahteva za privremeni boravak

Član 45

Nadležni organ odbiće zahtev za privremeni boravak, odnosno zahtev za produženje privremenog boravka stranca, ako

1) je rok važenja ličnog ili službenog pasoša kraći od roka propisanog u članu 44. stav 2 ovog zakona;
2) nisu ispunjeni uslovi predviđeni članom 43. stav 1. ovog zakona;
3) je strancu na snazi zaštitna mera udaljenja ili mera bezbednosti proterivanja ili mu je rešenjem o vraćanju izrečena mera zabrane ulaska;
4) to zahtevaju razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Republike Srbije i njenih građana;
5) postoji opravdana sumnja da stranac privremeni boravak neće koristiti u nameravanu svrhu;
6) stranac priloži falsifikovanu putnu ispravu;
7) se utvrdi da je propratna dokumentacije koja je priložena uz zahtev za privremeni boravak falsifikovana ili pribavljena na nezakonit način;
8) ako postoji opravdana sumnja je da je brak zaključen ili vanbračna zajednica uspostavljena pre svega u cilju odobrenja privemenog boravka.;
9) ako se uvidom u putnu ispravu stranca, ili uvidom u evidencije koje se vode u skladu sa odredbama zakona kojima se reguliše prelazak državne granice, utvrdi da je stranac tokom važenja prethodno odobrenog privremenog boravka u Republici Srbiji boravio manje od polovine vremena na koje mu je odobren privremeni boravak

Ukoliko je rešenje iz stava 1 ovog člana doneto nakon isteka zakonitog boravka iz člana 39. stav 1. tačke 1.) do 4.) ovog zakona nadležni organ će u rešenju odrediti rok u kome je stranac dužan da napusti Republiku Srbiju, u skladu sa članom 77 ovog zakona.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana stranac može izjaviti žalbu nadležnom organu u roku od petnaest dana od dana prijema odluke. Žalba se podnosi u pisanoj formi, na srpskom jeziku, uz plaćanje propisane takse.

O žalbi na rešenje iz stava 1.ovog člana odlučuje granična policija.

Protiv rešenja donetog u drugostepenom postupku može se pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odlaže izvršenje rešenja drugostepenog organa.

Privremeni boravak po osnovu rada, zapošljavanja ili obavljanja druge profesionalne delatnosti

Član 46

Privremeni boravak po osnovu rada, zapošljavanja ili obavljanja druge profesionalne delatnosti, može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog zakona i:

1) kome je u skladu sa propisima kojima je uređen rad stranaca u Republici Srbiji privremeni boravak prethodni uslov za dobijanje radne dozvole u R Srbiji, ili
2) koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana i nije mu potrebna dozvola za rad u smislu propisa kojima je uređen rad stranaca u Republici Srbiji.

Privremeni boravak po osnovu školovanja ili učenja jezika

Član 47

Privremeni boravak po osnovu školovanja, odnosno sticanja obrazovanja u osnovnim ili srednjim školama, ili učenja srpskog jezika radi nastavka školovanja ili studiranja u Republici Srbiji, može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog zakona i koji priloži dokaz o upisu u verifikovanu obrazovnu ustanovu Republike Srbije, odnosno dokaz o upisu u organizaciju registrovanu za ostalo obrazovanje, odnosno učenje jezika.

Za odobravanje privremenog boravka maloletnog stranca radi školovanja u Republici Srbiji potrebna je saglasnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika stranca, kao i dokaz da će odrasla osoba koja živi u Republici Srbiji biti odgovorna za stranca za vreme boravka u Republici Srbiji, naročito u pogledu obezbeđenja smeštaja maloletnom strancu, zdravstvene nege i sredstava za izdržavanje.

Ukoliko je odrasla osoba koja daje garanciju za maloletnika koji se školuje strani državljanin, privremeni boravak maloletniku se odobrava na period na koji je odobren privremeni boravak davaocu garancije.

Privremeni boravak po osnovu studiranja

Član 48

Privremeni boravak po osnovu studiranja u Republici Srbiji može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog Zakona i koji priloži dokaz da je upisao studije u akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi radi sticanja visokog obrazovanja u Republici Srbiji.

Privremeni boravak iz stava 1 ovog člana se odobrava u trajanju od jedne godine i može se produžiti na isti period. Ako studije traju manje od godinu dana, privremeni boravak se odobrava za period trajanja studija.

Produženje privremenog boravaka stranca po osnovu studiranja može se, pored razloga propisanih u članu 45 ovog zakona odbiti i ukoliko se utvrdi da stranac kontinuirano ne postiže zadovoljavajući napredak u studijama, a u skladu sa propisima kojima je regulisana oblast visokoškolskog obrazovanja

Privremeni boravak po osnovu učešća u programima međunarodne razmene učenika i studenata

Član 49

Privremeni boravak po osnovu učešća u programima međunarodne razmene učenika i studenata u R Srbiji može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog zakona i koji priloži dokaz da učestvuje u programima međunarodne razmene učenika i studenata koje je odobrilo ministarstvo nadležno za prosvetu i nauku.

Za odobravanje privremenog boravka maloletnog stranca po osnovu učešća u programima međunarodne razmene učenika u Republici Srbiji potrebna je saglasnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika stranca, kao i dokaz da će organizacija koja sprovodi program razmene učenika biti odgovorna za stranca za vreme boravka u Republici Srbiji, naročito u pogledu obezbeđivanja smeštaja stranca, zdravstvene nege i sredstava za izdržavanje.

Privremeni boravak po osnovu specijalizacije, stručne obuke ili prakse

Član 50

Privremeni boravak po osnovu specijalizacije, stručne obuke ili prakse može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog Zakona i koji priloži potvrdu odgovarajućeg nadležnog organa, ustanove ili drugog pravnog lica u Republici Srbiji da mu je odobrena specijalizacija, stručna obuka ili praksa, kao i program kojim je utvrđeno vrijeme njihovog trajanja.

Privremeni boravak iz stava 1. ovog člana, može se produžavati najduže do dve godine po isteku roka propisanog za trajanje specijalizacije, stručne obuke ili prakse.

Privremeni boravak po osnovu naučno istraživačkog rada ili drugih naučno obrazovnih aktivnosti

Član 51

Privremeni boravak po osnovu naučno istraživačkog rada ili drugih naučno obrazovnih aktivnosti može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog zakona i koji priloži ugovor zaključen sa naučno istraživačkom organizacijom o obavljanju naučno istraživačkog rada i sprovođenja istraživačkih aktivnosti.

Na stranca kome je odobren privremeni boravak iz stava 1. ovog člana primenjuju se propisi kojima je uređen rad stranaca u Republici Srbiji.

Privremeni boravak po osnovu obavljanja verske službe

Član 52

Privremeni boravak po osnovu obavljanja svešteničke službe može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog zakona i koji priloži dokaze o angažovanosti u zakonski priznatoj crkvi ili verskoj zajednici za obavljanje crkvenih poslova ili verskih službi, u skladu sa propisima kojima se uređuje položaj verskih zajednica.

Privremeni boravak po osnovu lečenja ili nege

Član 53

Privremeni boravak po osnovu lečenja ili nege može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog zakona i koji priloži dokaze da će sam snositi sve troškove nege ili nameravanog lečenja u zdravstvenoj ustanovi.

Privremeni boravak po osnovu vlasništva nad nepokretnosti

Član 54

Privremeni boravak po osnovu vlasništva nad nepokretnosti može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog zakona i koji priloži dokaze o posedovanju imovine.

Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice

Član 55

Zahtev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak radi spajanja porodice, podnosi lično stranac - član uže porodice državljanina Republike Srbije ili stranca kome je odobren privremeni boravak odnosno stalno nastanjenje i stranca kome je odobrena zaštita u skladu sa odredbama Zakona o azilu.

Užom porodicom, u smislu ovog zakona, smatraju se: supružnici i njihova nevenčana deca rođena u braku ili van braka, nevenčana usvojena deca ili nevenčana pastorčad, do navršenih 18 godina života.

Izuzetno, članom uže porodice može se smatrati:

1) rođak po pravoj liniji državljanina Srbije ili stranca kome je odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji ili rođak po pravoj liniji njegovog supružnika, a koji zavisi od njih i nema adekvatnu porodičnu brigu u zemlji porekla ili
2) nevenčano odraslo dete državljanina Srbije ili stranca kome je odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji ili nevenčano odraslo dete njegovog supružnika, a koje nije u stanju da podmiruje svoje potrebe zbog zdravstvenog stanja.

U slučaju poligamnog braka, spajanje porodice odobriće se samo jednom bračnom drugu i njihovoj nevenčanoj zajedničkoj deci do navršenih 18 godina života.

Regulisanje privremenog boravka za člana porodice stranca kome je odobrena zaštita u skladu sa odredbama Zakona o azilu

Član 56

Za odobrenje privremenog boravka strancu koji je član uže porodice stranca kome je odobrena zaštita u skladu sa odredbama Zakona o azilu nije potrebano da se ispune svi uslovi predviđeni članom 43., kao i uslovi iz člana 41.stav 1. i 2 ovog zakona, uzimajući u obzir specifične, lične okolnosti lica sa odobrenom zaštitom i članova njegove uže porodice.

U slučaju da član uže porodice stranca kome je odobrena zaštita u skladu sa odredbama Zakona o azilu ne poseduje putnu ispravu privremeni boravak se odobrava rešenjem, i odobrava se na period sa rokom važenja do jedne godine.

Rok važenja privremenog boravka u svrhu spajanja porodice

Član 57

Privremeni boravak radi spajanja porodice se odobrava u trajanju od jedne godine i produžava se na isti period, izuzev u slučaju iz člana 44. stav 2. ovog zakona.

Strancu kome se privremeni boravak odobrava po osnovu spajanja porodice sa strancem kome je odobren privremeni boravak, privremeni boravak se odobrava do isteka roka važenja odobrenja privremenog boravka stranca sa kojim se traži spajanje porodice.

Privremeni boravak maloletnog stranca rođenog na teritoriji Republike Srbije

Član 58

Roditelj ili staratelj deteta koje je rođeno na teritoriji Repubike Srbije, a kome su oba roditelja strani državljani, dužan je da u roku od 3 meseca od rođenja deteta podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka za dete.

Privremeni boravak iz stava 1 ovog člana se odobrava na period do kada je odobren privremeni boravak roditelja ili staratelja deteta, odnosno na period do jedne godine ukoliko je jedan od roditelja ili staratelja deteta stalno nastanjeni stranac.

Samostalni boravak

Član 59

Strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog zakona, koji je član uže porodice državljanina Republike Srbije, stranca kome je odobren privremeni boravak, stalno nastanjenje u Republici Srbija ili kome je odobrena zaštita u skladu sa odredbama Zakonu o azilu, a koji je u prethodnom periodu 5 godina neprekidno boravio u R Srbiji u svrhu spajanja porodice na lični zahtev može se odobiti samostalni boravak.

Izuzetno, strancu iz stava 1.ovog člana, koji je u poslednje 3 godine neprekidno boravio na osnovu odobrenog privremenog boravka po osnovu spajanja porodice može se odobriti samostalni boravak kad je državljanin Republike Srbije ili stranac sa kojim se ostvarivalo pravo na spajanje porodice preminuo.

Izuzetno od stava 1. ovog člana strancu članu uže porodice državljanina Republike Srbije, stranca kome je odobren privremeni boravak, stalno nastanjenje u Republici Srbija ili kome je odobrena zaštita u skladu sa odredbama Zakonu o azilu i kome je odobren privremeni boravak radi spajanja porodice, a žrtva je porodičnog nasilja, može se odobriti samostalni boravak iako nisu ispunjeni svi uslovi predviđeni članom 43. ovog zakona.

Brak iz koristi

Član 60

Privremeni boravak radi spajanja porodice neće se odobriti ako je brak sklopljen iz koristi.

Brakom iz koristi, u smislu ovog Zakona, smatra se brak koji je sklopljen sa namerom da se strancu omogući ulazak ili boravak u Republici Srbiji suprotno uslovima propisanim ovim zakonom.

Okolnosti koje mogu ukazivati da je brak sklopljen iz koristi su:

1) supružnici ne održavaju bračnu zajednicu,
2) supružnici ne izvršavaju obaveze koje proizilaze iz braka,
3) supružnici se nisu upoznali pre sklapanja braka,
4) supružnici ne daju istinite lične podatke,
5) supružnici ne govore jezik koji oboje razumeju,
6) za sklapanje braka su data materijalna sredstva, osim ako se ne radi o sredstvima koja se daju kao miraz, a supružnici dolaze iz zemalja u kojima je davanje miraza običaj,
7) postoje dokazi ranijih brakova iz koristi na strani bilo kojeg supružnika u Republici Srbiji ili inostranstvu.

Odredbe ovog člana se primenjuju i na vanbračnu zajednicu, kao i u postupku odobrenja stalnog nastanjenja.

Privremeni boravak iz humanitarnih razloga

Član 61

Privremeni boravak može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43 ovog Zakona i za koga postoje okolnosti koji zahtevaju posebno razmatranje u vezi sa:

1) njegovim porodičnim, kulturnim ili društvenim vezama sa Republikom Srbijom, stepenom integracije stranca u društveni život Republike Srbije u prethodnom periodu, posebno u pogleda njegovog školovanja, radnih aktivnosti ili poznavanja jezika
2) odlaganjem prinudnog udaljenja stranca iz člana 84. ovog zakona u vremenskom trajanju od godinu dana ili više
3) strancem koji je žrtva teškog krivičnog dela, uključujući i lica koja su bila umešana u akciju za omogućavanje iregularne migracije, ako sarađuje sa policijom i pravosudnim organima, a njegovo prisustvo je neophodno u krivičnom postupku ili učestvuje u istrazi kao svedok ili oštećeni,
4) maloletnim strancu koji je napušten ili je žrtva organizovanog kriminala ili je iz drugih razloga ostao bez roditeljskog staranja ili bez pratnje;
5) ozbiljnim i opravdanim ličnim razlozima humanitarne prirode

Nadležni organ će odobriti privremeni boravka iz stava 1. ovog člana ukoliko utvrdi da su okolnosti na kojima zasniva zahtev osnovane ali da iz opravdanih razloga nisu ispunjeni svi uslovi iz člana 43. ovog zakona.

Privremeni boravak iz stava 1 ovog člana se odobrava u vremenskom trajanju najmanje 6 meseci a najduže do godinu dana i može se produžiti, ukoliko okolnosti na osnovu kojih je privremeni boravak odobren i dalje postoje.

Član 62

Žrtva trgovine ljudima i vreme za oporavak i razmišljanje

Identifikaciju žrtava trgovine ljudima obavlja Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima u stručnom postupku procene, uključujući i identifikaciju dece žrtava trgovine ljudima.

Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima obavestiće nadležni organ o pokretanju stručnog postupka identifikacije stranca za koga policija, tužilaštvo, sud, inspekcijski organi, organ starateljstva, socijalni radnici, organizacije civilnog društva i drugi relevantni organi imaju opravdane razloge da veruju da je žrtva trgovine ljudima (pretpostavljena žrtva).

Stručni postupak identifikacije žrtve trgovine ljudima je hitan i može trajati najviše 90 dana. Nakon završetka stručnog postupka identifikacije, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima donosi Zaključak kojim se strancu, potvrđuje status žrtve trgovine ljudima ili ukida status pretpostavljene žrtve, koji dostavlja nadležnom organu.

Po donošenju Zaključka o potvrđenom statusu žrtve trgovine ljudima, stranac dobija period za razmišljanje od najmanje 30 a najviše 60 dana koji će mu omogućiti da se oporavi i otrgne od uticaja učinilaca krivičnog dela i donese odluku o saradnji sa Centrom za zaštitu trgovine ljudima, sudom, tužilaštvom ili policijom.

U ovom periodu ne može se doneti rešenje o vraćanju stranca, a žrtvi trgovine ljudima koja nema dovoljno materijalnih sredstava, omogućiće se hitna medicinska i psihološka pomoć, materijalna pomoć i siguran smeštaj, usluge prevođenja odnosno tumačenja u slučaju potrebe, pravna pomoć, naročito u krivičnom postupku, pristup obrazovanju za decu, sigurnost i zaštita žrtve.

Član 63

Privremeni boravak za žrtve trgovine ljudima

Tokom postupka iz člana 62. ovog zakona žrtva trgovine ljudima donosi odluku o učešću u programu pomoći i zaštite, kao i o učešću u sudskom postupku, o čemu će Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima u formi stručnog misljenja obavestiti nadležni organ, koji pokreće postupak odobrenja privremenog boravka.

Žrtvama trgovine ljudima, uključujući i decu koje se žrtve, u skladu sa njihovim najboljim interesima, odobriće se privremeni boravak u trajanju do godinu dana i može se produžiti na isti period:

1) ukoliko Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima smatra da je njegov boravak nužan zbog njihove lične situacije

¬2) ukoliko sud, tužilaštvo ili policija smatra da je njegovo prisustvo neophodno zbog saradnje u krivičnom postupku

Privremeni boravak strancu koji je žrtva trgovine ljudima iz stava 2. tačka 2. ovog člana privremeni boravak se odobrava u trajanju ne manjem od 6 meseci.

Stranac kome je odobren privremeni boravak za žrtve trgovine ljudima, a koji nema dovoljno materijalnih sredstava, ima ista prava koja ima i u periodu stručnog postupka identifikacije žrtve propisanih u članu 62. stav 4. Posebno ugroženim licima, kojima je privremeni boravak odobren u ovu svrhu, obezbediće se i nužna medicinska ili druga pomoć.

Član 64

Prestanak humanitarnog boravka i privremenog boravka za žrtve trgovine ljudima

Privremeni boravak za žrtve trgovine ljudima ili privremeni boravak iz člana 61. stav 1. tačka 3. može se ukinuti u bilo kom trenutku ukoliko uslovi za izdavanje više nisu zadovoljeni, a posebno u sledećim slučajevima:

1) ako je stranac kome je odobren privremeni boravak aktivno dobrovoljno i samoinicijativno obnovio konakte sa licima osumnjičenim da su počinili krivično delo iz oblasti trgovine ljudima i iregularnih migracija, odnosno ako se utvrdi da je prijava ovih krivičnih dela lažna ili neosnovana
2) ako stranac kome je odobren privemeni boravak prestao da saradjuje ili se u procesu saradnje služi prevarama
3) to zahtevaju razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Republike Srbije i njenih građana;
4) kada pravosudni organi odluče da obustave postupak

Privremeni boravak iz humanitarnih razloga iz člana 61. Stav 1. tačka 1, 2, 4 i 5 prestaje ako prestanu okolnosti zbog kojih je strancu odobren privremeni boravak ili to zahtevaju razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Republike Srbije i njenih građana.

Načela prilikom odlučivanja

Član 65

Prilikom odlučivanja o zahtevu za privremeni boravak, odnosno o zahtevu za produženje privremenog boravaka, a ukoliko se utvrdi da zahtev treba odbiti jer to zahtevaju interesi zaštite javnog poretka i bezbednosti Republike Srbije i njenih građana iz člana 45. stav 1. tačka 4. ovog Zakona, nadležni organ će će posebno ceniti obiljnost i/ili vrstu povrede javnog poretka i intenzitet pretnje po bezbednosti Republike Srbije i njenih građana.

Prilikom odlučivanja o zahtevu za privremeni boravak, odnosno o zahtevu za produženje privremenog boravaka, nadležni organ će posebno ceniti i dužinu trajanja boravka, lične, porodične, ekonomske i socijalne okolnosti.

Prilikom odlučivanja o zahtevu za privremeni boravak, odnosno o zahtevu za produženje privremenog boravaka maloletnika nadležni organ će se rukovoditi rešenjem koje je u najboljem interesu deteta.

Prestanak privremenog boravka

Član 66

Ukoliko se naknadno sazna da za stranca kome je odobren privremeni boravak postoje smetnje iz člana 43 i 45. ovog zakona, nadležni organ će doneti rešenje o prestanku privremenog boravka i odrediti rok za dobrovoljni povratak u kome je dužan da napusti R Srbiju skladu sa članom 77 ovog zakona. Rešenjem o prestanku privremenog boravka može se izreći i zabrana ulaska u određenom vremenskom periodu ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 78 ovog zakona.

Prilikom donošenja odluke iz stava 1 ovog člana, cene se posebne okolnosti svakog pojedinačnog slučaja, a posebno dužina trajanja pretodnih privremenih boravaka i njegove lične, porodične, kulturne, ekonomske i druge veze sa Republikom Srbijom.

Protiv rešenja o prestanku privremenog boravka stranac može izjaviti žalbu nadležnom organu u roku od petnaest dana od dana prijema odluke. Žalba se podnosi u pisanoj formi, na srpskom jeziku, uz plaćanje propisane takse.

O žalbi na rešenje o prestanku prava na privremeni boravak odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova R Srbije, granična policija.

Protiv rešenja donetog u drugostepenom postupku može se pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odlaže izvršenje rešenja drugostepenog organa.

Stalno nastanjenje

Član 67

Stalno nastanjenje je dozvola za dugotrajni boravak stranog državljanina u Republici Srbiji.

Stalno nastanjenje može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 70 ovog zakona i koji je do dana podnošenja zahteva za stalno nastanjenje u Republici Srbiji boravio neprekidno duže od pet godina na osnovu odobrenja za privremeni boravak.

Stranac koji u Republici Srbiji ima odobren privremeni boravak u svrhu studiranja, opšteg obrazovanja, i sezonskog rada ne može podneti zahtev za stalno nastanjenje u Republici Srbiji.

Stranac koji je u prethodnom periodu određeno vreme proveo na privremenom boravku u svrhu studiranja ili opšteg obrazovanja u Republici Srbiji, a kasnije promenio svrhu boravka u R Srbiji može u smislu stava 1. ovog člana podneti zahtev za stalno nastanjenje. Samo polovina vremena koji je stranac proveo u Republici Srbiji u svrhu opšteg obrazovanja ili studiranja može se uračunati u vreme potrebno za odobrenje stalnog nastanjenja u smislu stava 1. ovog člana.

Neprekidnim boravkom, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se boravak sa višekratnim odsustvom iz Republike Srbije do deset meseci ili jednokratnim odsustvom do šest meseci, u periodu od pet godina.

U trenutku podnošenja zahteva za odobrenje stalnog nastanjenja stranac mora imati odobren privremeni boravak.

Vreme koje je stranac koji ima odobren privremeni boravak proveo na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava se u vreme koje je potrebno za odobravanje stalnog nastanjenja.

Stranac kome je odobreno stalno nastanjenje izjednačen je u pravima i obavezama sa državljanima Republike Srbije, osim u pogledu onih prava i obaveza od kojih je, na osnovu Ustava i zakona, izuzet.

Bliže uslove za odobravanje stalnog nastanjenja, kao i izgled, sadržinu i način unošenja odobrenja za stalno nastanjenje u stranu putnu ispravu, propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Stalno nastanjenje u posebnim slučajevima

Član 68

Stalno nastanjenje može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 70. ovog zakona i:

1) koji je do dana podnošenja zahteva za stalno nastanjenje u R Srbiji boravio neprekidno najmanje tri godine na odobrenom privremenom boravku u svrhu spajanja porodice sa državljaninom Republike Srbije, ili strancem koji ima odobreno stalno nastanjenje;
2) maloletniku na privremenom boravku u Republici Srbiji, ako je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije ili stranac koji ima odobreno stalno nastanjenje;
3) koji je poreklom iz Republike Srbije;
4) drugom strancu koji ima odobren privremeni boravak, ako to nalažu razlozi humanosti ili to predstavlja interes za Republiku Srbiju.

Odredbe člana 67. stav 4) do 7) primenjuju se i u slučajevima stalnog nastanjenja u posebnim slučajevima.

Nadležnost za odlučivanje

Član 69

Zahtev za stalno nastanjenje u R Srbiji stranac lično podnosi nadležnom organu.

O zahtevu za stalno nastanjenje stranca u Republici Srbiji odlučuje granična policija rešenjem u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva.

Prilikom rešavanja po podnetom zahtevu za odobrenje stalnog nastanjenja, pored procene da li su ispunjeni uslovi za odobrenje stalnog nastanjenja stranca iz člana 67 i 68 ovog zakona, granična policija, u propisanoj proceduri, pribavlja mišljenje Bezbednosno informativne agencije o postojanju bezbednosnih smetnji za odobrenje stalnog nastanjenja.

Odobrenje za stalno nastanjenje unosi se u stranu putnu ispravu u obliku nalepnice. Stranac lično preuzima putnu ispravu u kojoj je utisnuta nalepnica odobrenog stalnog nastanjenja.

Izgled, sadržinu i način unošenja odobrenja stalnog nastanjenja u stranu putnu ispravu propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Uslovi za odobrenje stalnog nastanjenja

Član 70

Strancu se može odobriti stalno nastanjenje ako:

1) poseduje važeći strani lični pasoš;
2) poseduje dovoljna sredstva za izdržavanje
3) ima prijavljenu adresu stanovanja u Republici Srbiji;
4) ima zdravstveno osiguranje;
5) strancu nije na snazi zabrana ulaska u Republici Srbiju;
6) stranac u Republici Srbiji nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posledice osude;
7) nije izrečena mera bezbednosti ili mera proterivanja stranca

Odbijanje zahteva za stalno nastanjenje

Član 7

Stalno nastanjenje neće se odobriti strancu:

1) koji ne ispunjava uslove iz člana 67. ili 68. ovog zakona;
2) koji ne ispunjava uslove iz člana 70. ovog zakona;
3) koji je osuđen za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti ili ako je za takvo krivično delo pokrenut postupak;
4) ako to zahtevaju razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Republike Srbije i njenih građana.

Prilikom donošenja odluke po podnetom zahtevu za stalno nastanjenje, u slučaju postojanja smetnji iz člana 70., stav 1., tačka 6. ili smetnji iz stava 1. tačka 4. ovog člana, cene se posebne okolnosti svakog pojedinačnog slučaja, a naročito ozbiljnost učinjenog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, opasnost koju podnosilac zahteva predstavlja za javni poredak ili intenzitet pretnje po bezbednost Republike Srbije i njenih građana u slučaju daljeg boravka na teritoriji države, u odnosu na dužinu trajanja pretodnih privremenih boravaka i njegove lične, porodične, kulturne, ekonomske i druge veze sa Republikom Srbijom.

Odbijanje zahteva za stalno nastanjenje stranca u Republici Srbiji ne dovodi u pitanje mogućnost stranca da dalje nastavi da boravi u Republici Srbiji po osnovu odobrenog privremenog boravka, ukoliko ispunjava uslove predviđene odredbama ovog zakona kojima se reguliše privremeni boravak.

Protiv rešenja o odbijanju zahteva za stalno nastanjenje stranac može izjaviti žalbu organu koji je doneo odluku u roku od petnaest dana od dana prijema odluke. Žalba se podnosi u pisanoj formi, na srpskom jeziku, uz plaćanje propisane takse.

O žalbi na rešenje o odbijanju zahteva za stalno nastanjenje odlučuje Vlada. Protiv rešenja donetog u drugostepenom postupku može se pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odlaže izvršenje rešenja drugostepenog organa.

Prestanak prava na stalno nastanjenje

Član 72

O prestanku prava stranca na stalno nastanjenje odlučuje granična policija, na predlog nadležnog organa.

Strancu prestaje pravo na stalno nastanjenje u Republici Srbiji ako:

1) stranac predstavlja stvarnu i ozbiljnu pretnju po javni poredak ili njegov dalji boravak na teritoriji države predstavlja neprihvatljiv rizik po bezbednost Republike Srbije i njenih građana;
2) je stranac dao lažne podatke o svom identitetu ili prikrio okolnosti koje su od značaja za izdavanje odobrenja;
3) se utvrdi da se iselio iz Republike Srbije ili da je neprekidno boravio u inostranstvu duže od jedne godine;
4) se odrekao od prava na stalno nastanjenje.
5) mu je izrečena zaštitna mera udaljenja ili mera bezbednosti proterivanja stranca

Stranac predstavlja stvarnu i ozbiljnu pretnju po javni poredak iz stava 1., tačka 1. ovog člana ukoliko je pravosnažno osudjen za krivično delo bezulsovnom kaznom zatvora u trajanju dužem od jedne godine, ukoliko je u periodu od pet godina pravosnažno osudjen na bezuslovne kazne zatvora u ukupnom trajanju od tri godine ili ukoliko je pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom.

Dalji boravak stranca na teritoriji Republike Srbije predstavlja neprihvatljiv rizik po bezbednost Republike Srbije i njenih građana iz stava 1., tačka 1. ovog člana ukoliko raspoloživi podaci i saznanja ukazuju na postojanje оsnоva sumnjе dа stranac zagovara, podstiče, pomaže, priprеmа ili prеduzima аktivnоsti kојimа ugrоžаvа Ustavno uređenje i bеzbеdnоst Rеpublikе Srbiје, dоbrа zаštićеna mеđunаrоdnim prаvоm i rеgiоnаlna i glоbаlna bеzbеdnоsti оd znаčаја zа Rеpubliku Srbiјu.

Prilikom donošenja odluke o prestanku prava na stalno nastanjenje granična policija će posebno ceniti okolnosti svakog pojedinačnog slučaja uzimajući u obzir pre svega dužinu trajanja prethodnog boravka stranca u Republici Srbiji, lične, porodične okolnosti stranca, kao i veze stranca sa Republikom Srbijom, u odnosu na pretnju koju predstavlja po javni poredak a posebno ozbiljnost učinjenog krivičnog dela.

Ukoliko se rešenje o prestanku prava na stalno nastanjenje donosi iz razloga iz stava 1. tačke 1 i 2 ovog člana granična policija će odrediti rok za dobrovoljni povratak u kome je dužan da napusti R Srbiju skladu sa članom 77. ovog zakona. Rešenjem o prestanku stalnog nastanjenja može se izreći i zabrana povratka u određenom vremenskom periodu ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 78 ovog zakona.

Protiv rešenja o prestanku prava na stalno nastanjenje stranac može izjaviti žalbu organu koji je doneo odluku u roku od petnaest dana od dana prijema odluke. Žalba se podnosi u pisanoj formi, na srpskom jeziku, uz plaćanje propisane takse.

O žalbi na rešenje o prestanku prava na stalno nastanjenje odlučuje Vlada

Protiv rešenja donetog u drugostepenom postupku može se pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odlaže izvršenje rešenja drugostepenog organa.

Ponovno sticanje prava na stalno nastanjenje

Član 73

Strancu kome je stalno nastanjenje prestalo na osnovu člana 72, stava 2, tačka 3, može podneti zahtev za ponovno sticanje prava na stalno nastanjenje, nezavisno od vremenskog roka propisanog u članu 67. stav 2. ovog zakona, ako je od momenta podnošenja zahteva imao odobren privremeni boravak u R Srbiji u neprekidnom trajanju od tri godine.

U postupku po zahtevu iz stava 1 ovog člana, shodno se primenjuju se odredbe ovog zakona kojima je regulisano stalno nastanjenje.

VI NEZAKONITI BORAVAK I POSTUPAK VRAĆANJA

Nezakoniti boravak

Član 74

Boravak stranca u R Srbiji smatra se nezakonitim ako:

1) stranac nezakonito udje u R Srbiju, u smislu člana 14. ovog zakona;
2) stranac koji je u Republici Srbiji ostao duže od 90 dana u periodu od 180 dana,

3) stranacu kome je period boravka odobren po izdatoj vizi istekao, ili mu je viza poništena ili ukinuta;
4) stranac koji u R Srbiji boravi u skladu sa članom 39. stav 1. ovog zakona, a za kog se utvrdi da postoje smetnje iz člana 15. ovog zakona

5) stranac kome je privremeni boravak istekao ili prestao;
6) stranac kome prestalo pravo na stalno nastanjenje ili nema drugi pravni osnov za boravak u R Srbiji;
7) strancu kome je pravosnažnom odlukom zahtev za azil odbačen ili odbijen, postupak po podnetom zahtevu za azil obustavljen ili kome je iz zakonom predviđenih razloga pravo na mađunarodnu zaštitu, a stranac nije postupio po nalogu za napuštanje teritorije Republike Srbije iz pravosnažne odluke organa koji je rešavao po njegovom zahtevu
8) je izrečena zaštitna mera udaljenja ili mera bezbednosti proterivanja

U slučaju da su ispunjeni uslovi iz stava 1. tačke 1.) do 7.) ovog člana, nadležni organ nakon sprovedenog postupka donosi rešenje o vraćanju iz člana 77 ili 78. ovog zakona.

Načela u postupku vraćanja

Član 75

Tokom postupka vraćanja nadležni organ će imati u vidu specifičnu situaciju ranjivih lica, porodično i zdravstveno stanje lica prema kome je mera vraćanja usmerena, kao i najbolji interes deteta.

Tokom postupka vraćanja poštuje se načelo jedinstva porodice, u smislu objedinjenosti svih članova porodice prisutnih na teritoriji Republike Srbije.

Tokom preduzimanja policijskih mera i radnji prema strancima iz stava 1. ovog člana, nadležni organ je dužan da postupa u skladu sa propisima kojima je uređen položaj lica sa posebnim potrebama i međunarodnim ugovorima.

Pre donošenja rešenja o vraćanju maloletnika bez pratnje, dete mora dobiti odgovarajuću pomoć službe za socijalnu zaštitu dece i mladih.

Nadležni organ na zahtev mora obezbediti prevod dispozitiva rešenja o vraćanju u pismenom obliku kao i prevod zabrane ulaska ukoliko se izriče, prevod pouke o pravnom leku, na jezik koji stranac razume ili se opravdano može pretpostaviti da ga razume.

U slučaju da se strancu rešenjem o vraćanju izriče i zabrana ulaska u određenom vremenskom periodu u putnu ispravu stranca može se utisnuti pečat.

Izuzetak od primene odredbi

Član 76

Ovo poglavlje neće se primenjivati u slučaju odbijanja ulaska strancu u skladu sa članom 15 ovog zakona.

Članovi 77 do 80 ovog zakona se ne primenjuju kada se strancu odredi da napusti teritoriju Republike Srbije kao posledica krivično-pravne sankcije, odnosno kada je strancu u krivičnom postupku izrečena bezbednosna mera proterivanja stranca iz zemlje propisana krivičnim zakonom, kada je strancu u prekršajnom postupku izrečena zaštitna mera udaljenje stranca sa teritorije Republike Srbije, propisana Zakonom o prekršajima ili kada se stranac nalazi u postupku izručenja.

Rešenje o vraćanju i rok za dobrovoljni povratak

Član 77

Strancu koji nezakonito boravi na teritoriji Republike Srbije, nadležni organ donosi rešenje o vraćanju i određuje rok za dobrovoljni povratak u kome je dužan da napusti R Srbiju.

Stranac je dužan da u skladu sa rešenjem o vraćanju napusti R Srbiju. Stranac je dobrovoljno napustio Republiku Srbiju ako je izvršio obavezu vraćanja u roku koji mu je određen u rešenju o vraćanju.

Ukoliko stranac ne napusti R Srbiju u skladu sa rešenjem o vraćanju, biće prinudno udaljen iz R Srbije. Rok za dobrovoljni povratak počinje da teče od dana izvršnosti rešenja o vraćanju.

Prilikom određivanja roka iz stava 1. ovog člana, nadležni organ će uzeti u obzir vreme u kome stranac može da napusti teritoriju Republike Srbije, i okolnosti u skladu sa članom 75. ali taj rok ne može biti kraći od 7 dana ni duži od 30 dana od dana kada rešenje o vraćanju postane izvršno. Strancu se može odrediti i mesto prelaska državne granice uz obavezu prijavljivanja policijskom službeniku na graničnom prelazu.

Nadležni organ može produžiti period za dobrovoljni povratak strancu koji iz opravdanih razloga nije napustio Republiku Srbiju u roku koji mu je određen.

U toku roka za dobrovoljni povratak stranac ostvaruje pravo na hitnu medicinsku pomoć u skladu sa odredbama zakona koji uređuje zdravstveno osiguranje, a u slučaju maloletnika i pravo na osnovno obrazovanje.

Nadležni organ može rešenjem o vraćanju naložiti strancu da napusti teritoriju Republike Srbije odmah ili u roku koji je kraći od 7 dana, ako postoji rizik da stranac neće biti dostupan nadležnom organu radi sprovođenja prinudnog udaljenja u smislu člana 87. ovog Zakona ili ako stranac predstavlja opasnost za javni red ili bezbednost R Srbije i njenih građana.

Smatra se da je stranac napustio Republiku Srbiju kada uđe u drugu državu u koju mu je odobren ulazak.

U slučajevima kada je izdato rešenje o vraćanju, a naknadno se strancu odobri privremeni boravak u skladu sa članom 67. ovog zakona smatra se da je rešenje ništavo ako se naknadno odobri privremeni boravak.

Zabrana ulaska

Član 78

Prilikom donošenja rešenja o vraćanju, nadležni organ strancu izriče i zabranu ulaska u Republiku Srbiju u određenom vremenskom periodu ukoliko

1) strancu nije odboren period dobrovoljnog povratka u skladu sa članom 77. Stav 7. ovog zakona
2) stranac nije ispoštovao obavezu napuštanja Republike Srbije u skladu sa rokom za dobrovoljni povratak određenim prethodnim rešenjem o vraćanju,

Rešenjem o vraćanju može se izreći i zabrana ulaska u R Srbiju u određenom vremenskom periodu i u drugim slučajevima a naročito ako:

1) postoji opravdana sumnja da njegov boravak nije korišen u nameravanu svrhu
2) stranac prekrši propise o zapošljavanju i radu stranaca, sprečavanju nereda na sportskim takmičenjima, javnom redu i miru, oružju, zloupotrebi opojnih droga ili poreskim obavezama
3) stranac učini krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti
4) stranac ponavlja činjenje prekšaja
5) stranac počini prekršaj ili krivično delo sa elementima nasilja
6) je stranac osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora dužem od jedne godine
7) je stranac u periodu od 5 godina više puta pravosnažno osuđen na kaznu zatvora u ukupnom trajanju od najmanje tri godine
8) je stranac osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora zbog krivičnog dela protiv međunarodno zaštićenih prava
9) stranac predstavlja opasnost za bezbednost
10) sklopi brak iz koristi

Dužina zabrane ulaska određuje se uzimajući u obzir sve bitne okolnosti pojedinačnog slučaja i ne izriče se na period duži od pet godina, osim u slučaju da stranac predstavlja ozbiljnu pretnju po javni poredak ili bezbednost Republike Srbije i njene građane.

Nadležni organ se može uzdržati od izricanja mere zabrane ulaska u pojedinačnim slučajevima iz humanitarnih razloga, a naročito ukoliko postoje okolnosti iz člana 75. Stav 1 i 2. ovog zakona.

Strancu koji je Republiku Srbiju dobrovoljno napustio u skladu sa rešenjem o vraćanju, a na snazi mu je zabrana ulaska u Republiku Srbiju, na zahtev pravosudnih organa, iz naročito važnih ličnih razloga stranca ili iz humanitarnih razloga može privremeno biti suspendovana zabrana ulaska. Trajanje suspenzije traje dok postoje razlozi koji su doveli do suspenzije zabrane i sprovodi se bez donošenja upravnog akta.

Stranac koji je Republiku Srbiju dobrovoljno napustio u skladu sa rešenjem o vraćanju a kome je protekla polovina vremena izrečene zabrana ulaska u R Srbiju, može nadležnom organu podneti zahtev za ukidanje odnosno skraćivanje zabrane ulaska iz ličnih ili humanitarnih razloga odnosno ukoliko smatra da su prestali razlozi zbog kojih mu je zabrana izrečena. Protiv odluke o odbijanju zahteva iz ovog stava ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Nadležni organ može, po službenoj dužnosti, u svakom trenutku ukinuti zabranu ulaska stranca u R Srbiju u pojedinačnim slučajevima, ukoliko postoje okolnosti iz člana 62 i 63.

Pravo na žalbu

Član 79

O žalbi protiv rešenja iz člana 77 i 78 ovog zakona odlučuje granična policija

Žalba se izjavljuje preko nadležnog organa u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja. Žalba se podnosi u pisanoj formi, na srpskom jeziku, uz plaćanje propisane takse.

Žalba na rešenje iz člana 78. ovog zakona ne odlaže izvršenje rešenja, osim u slučajevima kada postoji stvarna opasnost kršenja prava predviđenim članom 83. ovog zakona (zabrana prinudnog udaljenja) ili ako za to postoje ozbiljni humanitarni razlozi.

Protiv rešenja donetog u drugostepenom postupku može se pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odlaže izvršenje rešenja drugostepenog organa.

Besplatna pravna pomoć

Član 80

Strancu na zahtev mora biti omogućen pristup besplatnoj pravnoj pomoći, a u slučajevima u kojima je to neophodno i jezička pomoć u pripremi žalbe i zastupanje u žalbenom postupku.

Besplatnu pravnu pomoć mogu pružati advokati i pravnici iz udruženja registrovanih za pružanje besplatne pravne pomoći ili nevladine organizacije sa kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova zaključi odgovarajući ugovor.

Stranac koji u posedu ima dovoljna finansijska sredstva ili stvari od velike vrednosti neće ostvarivati pravo na besplatnu pravnu pomoć.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove doneće propis kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć.

VII. ZADRŽAVANJE I PRINUDNO UDALJENJE

Prinudno udaljenje

Član 81

Nadležni organ će prinudno udaljiti stranca

1) koji ne napusti Republiku Srbiju u roku koji mu je određen za dobrovoljni povratak,
2) u slučaju da period za dobrovoljni povratak nije bio predviđen u skladu sa članom 78 stav 1, tačka 1.
3) nakon dostavljanja sudske odluke kojom je strancu u sudskom postupku izrečena mera bezbednosti proterivanja u skladu sa Krivičnim zakonikom ili zaštitna mera udaljenja iz zemlje u skladu sa Zakonom o prekršajima

Prinudno udaljenje izvršavaju policijski službenici nadležnog organa ili službenici Prihvatilišta prema svojim ovlašćenjima u skladu sa odredbama Zakona o policiji.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove doneće propis kojim se bliže uređuju uslovi i način sprovođenja prinudnog udaljenja.

Nadzor postupka prinudnog udaljenja

Član 82

Zaštitnik građana (ombudsman) u skladu sa nadležnostima iz propisa o zaštitniku građana vrši nadzor nad postupkom prinudnog udaljenja stranca.

Zabrana prinudnog udaljenja

Član 83

Stranac ne sme biti prinudno udaljen na teritoriju gde mu preti progon zbog njegove rase, pola, vere, nacionalne pripadnosti, državljanstva, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili političkog mišljenja.

Odredba stava 1. ovog člana neće se primenjivati na stranca za koga se osnovano može smatrati da ugrožava bezbednost Republike Srbije ili koje je pravosnažnom presudom osuđeno za teško krivično delo, zbog čega predstavlja opasnost za javni poredak.

Nezavisno od odredbi stava 2. ovog člana stranac ne sme biti prinudno udaljen na teritoriju na kojoj postoji rizik da će biti podvrgnut izvršenju smrtne kazne, mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju.

Maloletnik bez pratnje ne sme biti prinudno udaljen osim u slučaju da je nadležni organ uverenja da će maloletnik biti vraćen članu porodice, imenovanom staratelju ili odgovarajućoj ustanovi za prihvat dece.

Odlaganje prinudnog udaljenja

Član 84

Nadležni organ doneće rešenje o odlaganju prinudnog udaljenja ukoliko postoje razlozi za zabranu prinudnog udaljenja u skladu sa članom 83. i ako:

1) strancu nije utvrđen identitet i to ne njegovom krivicom,
2) ako nije moguće izvršiti prevoz stranca iz Republike Srbije,
3) kao i ako bi se pojavile ozbiljne poteškoće usled psihičkog, fizičkog ili zdravstvenog stanja stranca

Kada se odlaže prinudno udaljenje za jednog člana porodice, nadležni organ pri donošenju rešenja o odlaganju prinudnog udaljenja ostalih članova porodice uzima u obzir načelo porodičnog jedinstva.

Pri donošenju rešenja o odlaganju prinudnog udaljenja, nadležni organ može da odredi boravak u skladu sa članom 93. ovog zakona.

Strancu kome je prinudno udaljenje odloženo ostvaruje pravo na hitnu medicinsku pomoć u skladu sa odredbama zakona koji uređuje zdravstveno osiguranje, a u slučaju maloletnika i pravo na osnovno obrazovanje.

Strancu kome je odloženo prinudno udaljenje odloženo ne prestaje obaveza napuštanja Republike Srbije.

Strancu kome je prinudno udaljenje odloženo izdaje se privremena lična karta za strance. Izgled i sadržinu privremene lične karte za strance propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Član 85

Odlaganje prinudnog udaljenja odobrava se na period do godinu dana i može se produžiti od strane nadležnog organa.

Odlaganje prinudnog udaljenja se poništava ukoliko osnov za odlaganje iz člana 84 prestane da postoji ili ukoliko se stranac ne pridržava obaveza iz člana 84, stava 3.

U slučaju isteka, odnosno poništenja odlaganja prinudnog udaljenja u skladu sa stavom 2, stranac mora vratiti nadležnom organu ispravu iz člana 84. stav 6.

Žalba protiv rešenja o odlaganju prinudnog udaljenja i rešenja kojim prestaje odlaganje prinudnog udaljenja se izjavljuje nadležnom organu u roku od 8 dana od dana dostavljanja rešenja. Žalba se podnosi u pisanoj formi, na srpskom jeziku, uz plaćanje propisane takse. Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

O žalbi odlučuje granična policija.

Protiv rešenja donetog u drugostepenom postupku može se pokrenuti upravni spor.

Provera identita i zadržavanje stranca

Član 86

Stranac se može zadržati u prostorijama nadležnog organa zbog utvrđivanja njegovog identiteta i zakonitosti njegovog boravka na teritoriji Republike Srbije, kako bi se izvršila provera njegovih dokumenata i ličnih stvari, a u skladu sa članom 77. Zakona o policiji.

Ako to nalažu razlozi obezbeđenja prinudnog udaljenja stranac kome je u skladu sa članom 77 i 78 ovog zakona doneto rešenje o vraćanju može se zadržati u prostorijama nadležnog organa radi njegovog sprovođenja do graničnog prelaza.

Zadržavanje iz stava 1 i 2 ovog člana ne sme da traje duže od 48 časa, osim ako se odredi boravak u Prihvatilištu u skladu sa članom 87 ovog zakona.

Na zadržavanje stranca primenjuju se odredbe Zakona o policiji.

Određivanje boravka u Prihvatilištu za strance

Član 87

U skladu sa članom 104 Zakona o policiji strancu koji se nalazi u postupku vraćanja, a u svrhu pripreme vraćanja ili izvršenja prinudnog udaljenja određuje se boravak u Prihvatilištu za strance (u daljem tekstu Prihvatilište) na osnovu rešenja nadležnog organa o smeštaju stranca u Prihvatilište.

Smeštaj stranca u Prihvatilište iz stava 1 ovog člana nadležni organ će odrediti ukoliko se u konkretnom slučaju ne mogu efikasno primeniti odredbe koje se odnose na obavezni boravak stranca iz člana 93 ovog zakona, a naročito ako:

1) postoji rizik da stranac neće biti dostupan nadležnom organu radi sprovođenja prinudnog udaljenja,
2) stranac izbegava ili ometa pripremu za vraćanje odnosno prinudno udaljenje.

Rizik da stranac neće biti dostupan nadležnom organu radi sprovođenja prinudnog udaljenja predstavlja postojanje osnovane sumnje da strani državljanin neće dobrovoljno napustiti Republiku Srbiju i postupiti u skladu sa rešenjem o vraćanju. Osnovana sumnja se zasniva na sledećim kriterijumima u odnosu na stranca:

a) neposedovanje dokumenata za utvrđivanja identiteta
b) ne sarađuje u postupku vraćanja ili ometa svoje udaljenje,
c) bio je u postupku dobrovoljnog povratka, ali nije dobrovoljno napustio Republiku Srbiju,
d) ne sarađuje u postupku utvrđivanja njegovog identiteta ili njegovog državljanstva,
e) dao je lažne ili protivrečne podatke o sebi (identitet, državljanstvo ili smer puta),
f) koristio je lažne ili falsifikovane dokumente,
g) pokušao je da uđe ili je već ušao u Republiku Srbiju na nezakonit način,
h) nije poštovao obaveze iz rešenja o obaveznom boravaku u određenom mestu,
i) nema rodbinu ili društvene veze u Republici Srbiji,
j) nema sredstava za obezbeđivanje smeštaja, odnosno izdržavanje

Stranac čiji identitet se ne može utvrditi ili stranac koji ne poseduje putnu ispravu smatra se da izbegava ili ometa pripreme za vraćanje, odnosno prinudno udaljenje.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, strancu koji ima zdravstvene ili druge posebne potrebe, obezbediće se drugi odgovarajući smeštaj.

Trajanje boravka u Prihvatilištu

Član 88

Boravak stranca u Prihvatilištu traje što je kraće moguće radi efikasnog izvršenja prinudnog udaljenja. Tokom boravka stranca u Prihvatilištu mora biti dovoljno izgleda da se stranac može prinudno udaljiti. Trajanje boravka u Prihvatilištu ne može biti duže od 6 meseci.

Posle isteka vremenskog perioda iz stava 1. ovog člana, strancu se može produžiti boravak u Prihvatilištu najduže još 6 meseci ako:

1) strancu i dalje nije utvrđen identitet
2) stranac namerno ometa prinudno udaljenje;

Rešenje o produženju smeštaja donosi Prihvatilište.

Ukupno vreme boravka u Prihvatilištu ne može biti duže od 12 meseci.

Vreme koje je stranac proveo izvan Prihvatilišta za strance, na izdržavanju kazne zatvora ili u pritvoru, ne uračunava se u vreme boravka u Prihvatilištu za strance.

Član 89

Otpuštanje iz Prihvatilišta

Stranac se u sledećim slučajevima odmah pušta iz Prihvatilišta:

1) uslovi iz 87. stav 1. i 2. više ne postoje
2) nadležni sud odluči da zadržavanje nije u skladu sa zakonom,
3) istekne vremenski rok člana 88 ovog zakona
4) stranac zatraži azil u R Srbiji, osim ukoliko postoje razlozi za ograničenje kretanja tražioca azila u skladu sa propisima o azilu

Član 90

Pravni lekovi u postupku smeštaja stranca u Prihvatilište

Prihvatlište po službenoj dužnosti u roku od 3 radna dana od dana smeštaja stranca u Prihvatilište nadležnom sudu dostavlja spise predmeta radi utvrđivanja zakonitosti smeštaja stranca u Prihvatilište. Nadležni sud će u roku od 7 radnih dana od dana dostavljanja spisa predmeta održati usmenu raspravu, a odluku o zakonitosti smeštaja stranca u Prihvatilište u roku od 7 radnih dana od dana održavanja usmene rasprave.

Prihvatilište po službenoj dužnosti najkasnije 10 dana pre isteka tri meseca od dana smeštaja stranca u Prihvatilištu dostavlja nadležnom sudu spise predmeta o smeštaju stranca u Prihvatilište, koji odluku da li stranca treba otpustiti iz Prihvatilišta ili ne donosi u roku od 10 radnih dana od dana dostavljanja spisa.

Kada Prihvatilište donese rešenje o produženju smeštaja iz člana 88. stav 3. ovog zakona, odmah o navedenom obaveštava nadležni sud. Nadležni sud roku od 7 radnih dana od dana dostavljanja spisa predmeta zakazuje usmenu raspravu, a odluku kojom se potvrđuje ili poništava odluka o produženju smeštaja donosi u roku od 7 radnih dana od dana održavanja usmene rasprave.

Protiv rešenja iz člana 87 i 88 ovog zakona nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Tužba se podnosi u pisanoj formi, na srpskom jeziku, uz plaćanje propisane takse. U slučaju da stranac pokrene upravni spor postupak po službenoj dužnosti iz stavova 1. do 3. ovog člana miruje do okončanja upravnog spora. Vremenski rokovi predviđeni u stavu 1 ovog člana važe i u slučaju pokretanja upravnog spora.

U slučaju proteka roka za pokretanje upravnog spora iz stava 4. ovog člana primenjuju se odredbe o vanrednim pravnim lekovima.

Kućni red i pravila boravka u Prihvatilištu

Član 91

Stranac je dužan da se pridržava kućnog reda i pravila boravka u Prihvatilištu, koje ne sme da napusti bez odobrenja.

Kućni red i pravila boravka u Prihvatilištu propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove. Kućnim redom se uređuje naročito

1) obaveza stranca da ne napušta Prihvatilište bez odobrenja,
2) da sarađuje u postupku vraćanja i da poštuje kućni red i pravila boravka u Prihvatilištu
3) pravo da ostvari kontakt sa advokatom, članovima porodice i nadležnim konzularnim službama,
4) pravo na hitnu medicinsku pomoć,
5) prava stranca da određeni vremenski period u toku dana provede na otvorenom i da ima mogućnost za rekreaciju
6) prava stranca da u predviđenoj proceduri iskaže nezadovoljstvo uslovima smeštaja u Prihvatilištu
7) obavezu organa da uzme u obzir potrebe posebno ugrožena lica;
8) pravo relevantnih i nadležnih nacionalnih, međunarodnih i nevladinih organizacija da posete Prihvatilište,
9) obaveza nadležnog organa da informacije o kućnom redu i pravilima boravka u Prihvatilištu daju strancu na uvid na jeziku koji razume, ili se može pretpostaviti da razume
10) pravila postupanja u slučaju da stranac krši kućni red i pravila boravka u Prihvatilištu

Smeštaj maloletnog stranca u Prihvatilište za strance

Član 92

Maloletni stranac, smešta se u Prihvatilište zajedno sa roditeljem, odnosno drugim zakonskim zastupnikom, prema potrebi, samo kao krajnja mera i na najkraći mogući vremenski period.

Porodicama smeštenim u Prihvatilištu koje čekaju udaljenje daje se odvojen smeštaj kojim se garantuje odgovarajuća potreba za privatnosti.

Maloletnici koji borave u Prihvatilištu moraju imati mogućnost da slobodno vreme utroše na razne aktivnosti, uključujući igru i rekreativne aktivnosti primerene uzrastu i moraju imati pristup obrazovanju, u zavisnosti od dužine boravka.

Koliko je to moguće, maloletnicima bez pratnje se obezbeđuje smeštaj u ustanovama u kojima rade zaposleni i postoje objekti i prostori koji uzimaju u obzir potrebe osoba u njihovom uzrastu.

Obavezni boravak u određenom mestu

Član 93

Nadležni organ će strancu rešenjem odrediti obavezni boravak u određenom mestu (u daljem tekstu: obavezni boravak) kada u skladu sa članom 87. postoji rizik da stranac neće biti dostupan nadležnom organu radi sprovođenja prinudnog udaljenja, a zadržavanje ne bi bilo srazmerna mera, ili u slučaju da je doneto rešenje o odlaganju prinudnog udaljenja.

Stranac kome je određen obavezni boravak, dužan je da boravi na određenoj adresi i da se redovno javlja najbližem nadležnom organu.

Kad za to postoje opravdani razlozi, stranac može privremeno da napusti mesto obaveznog boravka, samo uz rešenje nadležnog organa kojim mu se to odobrava.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana, kao i protiv rešenja iz stava 3. ovog člana kojim mu se uskraćuje odobrenje, stranac može preko nadležnog organa da izjavi žalbu Ministarstvu unutrašnjih poslova, u roku od osam dana od dana prijema rešenja. Žalba ne odlaže izvršenje.

Obavezni boravak se unosi u putnu ispravu stranca. Strancu koji nema putnu ispravu izdaje se privremena lična karta. Način unošenja obaveznog boravka u putnu ispravu i izgled obrasca privremene lične karte propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Strancu koji u nameri onemogućavanja ili ometanja prinudnog udaljenja postupa suprotno obavezama iz st. 2. i 3. ovog člana, nadležni organ će odrediti boravak u Prihvatilištu u skladu sa članom 87. ovog zakona.

Radi obezbeđenja izvršenja zaštitne mere prinudnog udaljenja, strancu se mogu privremeno oduzeti putne i druge isprave, putne karte, kao i imovinske vrednosti u skladu sa odredbama Zakona o policiji.

Žalba protiv rešenja o određivanju obaveznog boravka se izjavljuje nadležnom organu u roku od 8 dana od dana dostavljanja rešenja. Žalba se podnosi u pisanoj formi, na srpskom jeziku, uz plaćanje propisane takse. Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

O žalbi odlučuje granična policija.

Protiv rešenja donetog u drugostepenom postupku može se pokrenuti upravni spor

Troškovi vraćanja stranca

Član 94

Troškovi sprovođenja do diplomatskog ili konzularnog predstavništva, do Prihvatilišta za strance, odnosno do državne granice i drugi troškovi vraćanja stranca padaju na teret stranca koji se sprovodi.

Ukoliko stranac nema sredstava za izdržavanje, troškove iz stava 1. ovog člana snose poslodavac koji je zaposlio stranca bez odgovarajućeg odobrenja ili lice koje se obavezalo da će snositi troškove njegovog boravka u Republici Srbiji.

Troškovi koje nije moguće naplatiti na način iz st. 1. i 2. ovog člana, padaju na teret budžeta Republike Srbije.

VIII PUTNE ISPRAVE ZA STRANCE

Vrste putnih isprava za strance

Član 95

Putne isprave za strance, u smislu ovog zakona su putna isprava za lica bez državljanstva i putni list za stranca.

Putna isprava za lica bez državljanstva

Član 96

Putnu ispravu za lica bez državljanstva izdaje nadležni organ, u skladu sa međunarodnim ugovorom (konvencijama)

Putna isprava za lica bez državljanstva izdaje se sa rokom važnosti do dve godine.

Putni list za stranca

Član 97

Putni list za stranca izdaje se strancu koji nema važeću putnu ispravu ako:

1) mu je prestalo državljanstvo Republike Srbije za odlazak u inostranstvo;
2) je izgubio stranu putnu ispravu ili je na drugi način ostao bez nje, a država čiji je državljanin nema svoje diplomatsko ili konzularno predstavništvo u Republici Srbiji, niti njene interese zastupa druga država - za odlazak u inostranstvo;
3) se prinudno udaljava – za odlazak u inostranstvo
4) je u inostranstvu izgubio putnu ispravu za stranca koju je izdalo diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Srbije, nadležni organ ili organ nadležan po posebnom zakonu - za povratak u Republiku Srbiju.

Putni list za stranca može da se izda i drugom strancu ako za to postoje opravdani razlozi.

Nadležnost za izdavanje i propisivanje obrasca putnog lista za stranca

Član 98

Putni list za stranca izdaje:

1) u slučajevima iz člana 97. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona - nadležni organ;
2) u slučaju iz člana 97. stav 1. tačka 4 ovog zakona - diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Srbije uz prethodnu saglasnost granične policije
3) u slučajevima iz člana 97. stav 2. ovog zakona - nadležni organ ili diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije uz prethodnu saglasnost granične policije

Putni list za stranca izdaje se sa rokom važenja do 30 dana.

Izgled obrasca i sadržinu putnog lista za stranca propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Odbijanje zahteva za izdavanje putne isprave za stranca

Član 99

Strancu se neće izdati putna isprava za strance:

1) ako se protiv njega vodi krivični, odnosno prekršajni postupak osim kad postoji saglasnost organa koji vodi postupak;
2) ako je osuđen na kaznu zatvora ili novčanu kaznu, dok kaznu ne izdrži, odnosno ne plati novčanu kaznu;
3) ako nije izmirio svoju dospelu imovinskopravnu obavezu za koju postoji pravosnažno rešenje, na zahtev nadležnog suda;
4) ako to zahtevaju razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Republike Srbije;
5) ako to nalažu međunarodne obaveze Republike Srbije.

Strancu kome se putna isprava izdaje u skladu sa članom 97. stav 1. tačka 3. putni list se može izdati iako postoje smetnje iz stava 1. tačke 1 do 4. ovog člana.

Protiv rešenja o odbijanju zahteva za izdavanje putne isprave za stranca iz člana 96 i 97. ovog zakona stranac može izjaviti žalbu organu koji je doneo odluku u roku od 8 dana od dana prijema odluke. Žalba se podnosi u pisanoj formi, na srpskom jeziku, uz plaćanje propisane takse.

O žalbi na rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje putne isprave iz člana 96. i 97 odlučuje granična policija ili Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, u zavisnosti od organa koji je doneo odluku iz stava 1. ovog člana

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Iz razloga predviđenih u stavu 1 ovog člana, strancu kome je već izdata putna isprava za strance ista se može privremeno odzeti, o čemu se izdaje potvrda.

Nadležni organ će privremeno oduzetu putnu ispravu za stranca vratiti strancu kad prestanu razlozi iz stava 1. ovog člana.

IX ISPRAVE ZA DOKAZIVANJE IDENTITETA

Vrste isprava za dokazivanje identiteta

Član 100

Stranac u Republici Srbiji dokazuje identitet stranom važećom putnom ispravom, važećom ličnom kartom koju je izdao nadležni organ druge države, ličnom kartom za stranca, privremenom ličnom kartom za stranca i posebnom ličnom kartom.

Korišćenje isprave za dokazivanje identiteta

Član 101

Stranac je dužan, da na zahtev policijskog službenika pokaže ispravu o identitetu iz člana 100 ovog zakona.

Stranac ne sme ispravu o svom identitetu davati na poslugu drugom licu, niti se sme služiti nevažećom ili tuđom ispravom kao svojom.

Izdavanje lične karte za stranca i posebne lične karte

Član 102

Lična karta za stranca izdaje se strancu kome je odobreno stalno nastanjenje. Strancu koji nema važeću putnui spravu i kome je odobren privremeni boravak izdaje se lična karta za stranca.

Privremena lična karta za stranca se izdaje strancu kome je određen obavezni boravak u skladu sa članom 93. ovog zakona

Strancu koji je član diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države ili član druge misije koja ima diplomatski status, izdaje se posebna lična karta.

Izgled obrasca, sadržinu i način izdavanja lične karte iz st. 1. i 2. ovog člana propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove, a izgled obrasca, sadržinu i način izdavanja posebne lične karte iz stava 2. ovog člana propisuje ministar nadležan za spoljne poslove.

Izgled i sadržaj lične karte za stranca i posebne lične karte

Član 103

Lična karta za stranca sadrži sledeće podatke o strancu: fotografiju, svojeručni potpis, ime i prezime, dan, mesec i godinu rođenja, jedinstveni broj stranca, mesto i državu rođenja, državljanstvo, prebivalište, adresu stana i svojstvo u kome stranac boravi u Republici Srbiji.

Privremena lična karta za stranca sadrži sledeće podatke o strancu: fotografiju, svojeručni potpis, ime i prezime, dan, mesec i godinu rođenja, jedinstveni broj stranca, mesto i državu rođenja, državljanstvo, adresu obaveznog boravka i trajanje obaveznog boravka.

Posebna lična karta sadrži sledeće podatke o strancu: fotografiju, svojeručni potpis, ime i prezime, dan, mesec i godinu rođenja, mesto i državu rođenja, zvanje nosioca, naziv i adresu diplomatske misije.

Podnošenje zahteva za izdavanje

Član 104

Stranac iz člana 102. stav 1. ovog zakona, dužan je da u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prava zbog kog mu se izdaje lična karta za strance nadležnom organu podnese zahtev za izdavanje lične karte za stranca.

Stranac koji je navršio 16 godina života, a ostvario je pravo na ličnu kartu za stranca iz člana 102. stav 1. ovog zakona dužan je da 15 dana po navršenoj 16. godini života podnese zahtev za izdavanje lične karte za strance.

Na zahtev roditelja, lična karta za strance može da se izda i maloletnom strancu iz člana 102. st. 1. ovog zakona, koji je navršio deset godina života.

Nadležnost

Član 105

Ličnu kartu za strance iz člana 102. st. 1. i 2. ovog zakona, izdaje nadležni organ.

Posebnu ličnu kartu za strance iz člana 102. stava 3. ovog zakona, izdaje ministarstvo nadležno za spoljne poslove.

Rok važenja

Član 106

Lična karta za stranca kome je odobreno stalno nastanjenje, izdaje se sa rokom važenja od pet godina.

Lična karta za stranca kome je odobren privremeni boravak izdaje se sa rokom važenja na koji mu je odobren privremeni boravak.

Privremena lična karta se izdaje se sa rokom važenja na koji mu je određen obavezni boravak.

Posebna lična karta izdaje se sa rokom važenja do četiri godine

Maloletnom strancu kome je odobreno stalno nastanjenje lična karta za stranca izdaje se sa rokom važenja od dve godine.

Zamena lične karte za stranca

Član 107

Lična karta za stranca će se zameniti ako je istekla, oštećena, ako fotografija više ne odgovara izgledu stranca ili kada iz drugih razloga ne može da služi svojoj nameni.

Stranac je dužan, da u roku od osam dana od dana nastupanja razloga iz stava 1. ovog člana, podnese nadležnom organu zahtev za zamenu lične karte za stranca.

Obaveza vraćanja lične karte za stranca

Član 108

Stranac je dužan da nadležnom organu vrati ličnu kartu za stranca:

1) ako je stekao državljanstvo Republike Srbije;
2) ako se iseljava iz Republike Srbije;
3) ako mu je prestalo pravo stalno nastanjenje ili na privremeni boravak, odnosno ako mu je privremeni boravak istekao

Nestanak ili gubitak isprave za dokazivanje identiteta

Član 109

Stranac je dužan da o nestanku ili gubitku isprave za dokazivanje identiteta koju je izdao organ u Republici Srbiji bez odlaganja obavesti nadležni organ.

Stranac je dužan da o nestanku i gubitku strane putne isprave u koju je utisnuta važeća vizna nalepnica, važeća nalepnica privremenog boravka ili stalnog nastanjenja u Republici Srbiji bez odlaganja obavesti nadležni organ.

O nestanku ili gubitku strane putne isprave koja ne sadrži nalepnice iz stava 2. ovog člana stranac može obavestiti nadležni organ, a u cilju pribavljanja putnog dokumenta za napuštanje teritorije Republike Srbije.

Nadležni organ je dužan da strancu izda potvrdu o nestanku ili gubitku isprave za dokazivanje identiteta, odnosno nestanku ili gubitku strane putne isprave na teritoriji Republike Srbije.

X BORAVIŠTE I PREBIVALIŠTE STRANCA

Pojam boravišta, adrese stanovanja i prebivališta

Član 110

Boravište je, u smislu ovog zakona, mesto u kome stranac iz člana 39. ovog zakona, boravi duže od 24 časa.

Stranac kome je odobren privremeni boravak u Republici Srbiji ima prijavljenu adresu stanovanja na kojoj stranac namerava da boravi tokom odobranog privremenog boravka. Stranac na privremenom boravku je dužan da u roku od 3 dana od dana promene adrese stanovanja o navedenom obavesti nadležni organ.

Ne smatra se da stranac menja adresu stanovanja ukoliko je prijavio boravište na drugoj adresi iz ličnih, poslovnih ili drugih razloga, a to boravište ne traje duže od 15 dana.

Prebivalište je, u smislu ovog zakona, mesto u kome se stalno nastanjeni stranac nastanio sa namerom da u njemu stalno živi, odnosno mesto u kome se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti, profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i drugih veza koje dokazuju njegovu trajnu povezanost s mestom u kome se nastanio.

Stranac kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji ima prijavljeno prebivalište. Stranac na stalnom nastanjenju je dužan da u roku od 8 dana od dana promene prebivališta o navedenom obavesti nadležni organ.

Prijavljivanje boravišta, prebivališta i promene adrese stanovanja i odjava prebivališta

Član 111

Pravna lica i preduzetnici koji pružaju usluge smeštaja strancima uz naknadu, kao i fizička lica kod kojih stranci dolaze u posetu, dužna su da nadležnom organu prema mestu smeštaja stranca, izvrše prijavu boravišta stranaca, u roku od 24 časa od časa pružanja usluge smeštaja, odnosno u roku od 24 časa od ulaska stranca u zemlju.

Ukoliko stranac iz člana 39. stav 1 do 3. ovog zakona ne koristi smeštaj iz stava 1.ovog člana ili ne odseda na privatnoj adresi kod fizičkog lica, dužan je da nadležnom organu prema mestu smeštaja, sam prijavi svoje boravište u roku od 24 časa od ulaska u R Srbiju, odnosno od dana promene boravišta.

Fizičko lice iz stava 1. ovog člana je vlasnik stana gde stranac odseda. Vlasnik stana može ovlastiti drugo lice ili stranca koji je došao kod njega u posetu da sam izvrši prijavu boravišta iz stava 1.ovog člana.

Pravna lica i preduzetnici koja pružaju usluge smeštaja strancima uz naknadu, na propisan način i ukoliko postoje tehnički uslovi mogu vršiti prijavljivanje boravišta stranaca u elektronskom obliku.

Način prijavljivanja boravišta, prebivališta, promene adrese stanovanja i odjave prebivališta stranca, bliže se uređuje propisom ministra nadležnog za unutrašnje poslove.

XI POSEBNE ODREDBE O KRETANJU STRANCA U UNIFORMI

Uslovi za nošenje strane vojne, policijske ili carinske uniforme

Član 112

Na teritoriji Republike Srbije stranci se mogu kretati u stranoj vojnoj, policijskoj ili carinskoj uniformi:

1) kao članovi diplomatske misije, odnosno konzularnog predstavništva strane države ili druge misije koja u Republici Srbiji ima diplomatski status, u svojstvu vojnih, policijskih, odnosno carinskih predstavnika, dok misija traje;
2) kao članovi stranih vojnih misija ili stranih vojnih, policijskih, odnosno carinskih delegacija za vreme službene posete Republici Srbiji;
3) za vreme školovanja u vojnim, policijskim, odnosno carinskim školama, ako je to pravilima škole dopušteno;
4) kao učesnici u vojnim vežbama ili vojnoj, policijskoj, odnosno carinskoj obuci;
5) kao članovi stranih vojnih misija ili stranih vojnih, policijskih, odnosno carinskih delegacija, sa diplomatskom ili službenom ispravom, za vreme tranzita preko teritorije Republike Srbije;
6) u drugim slučajevima kada je to predviđeno međunarodnim ugovorom.

XII OBRADA PODATAKA

Obrada ličnih podataka

Član 113

Lični podaci, uključujući i naročito osetljive podatke koji su definisani posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, o strancima i građanima Republike Srbije obrađuju se kad je to:

1) neophodno za sprovođenje postupaka i poslova predviđenih ovim zakonom
2) neophodno radi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Republike Srbije.
3) predviđeno zakonom ili međunarodnim ugovorom

Obrada ličnih podataka o strancima vrši se u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Svrha obrade ličnih podataka

Član 114

Obrada ličnih podataka vrši u svrhu izdavanja viza, odobravanja privremenih ili stalnih boravaka, izricanja rešenja o vraćanju, određivanja boravka u Prihvatilištu za strance, izdavanja putnih isprava za strance i ličnih karata za strance, prijave boravišta i prebivališta sranca i drugih poslova vezanih za kretanje, boravak, udaljenje i status stranca u R Srbiji.

Član 115

Zbirke podataka (EVIDENCIJE)

Ministarstvo unutrašnjih poslova obrađuje sledeće podatke koji su dostupni u zbirkama podataka, i to:

1) o strancima kojima je odobreno stalno nastanjenje;
2) o strancima kojima je odobren privremeni boravak;
3) o strancima prema kojima je doneto rešenje o vraćanju, kojima je izrečena zabrana ulaska, kojima je izrečena zaštitna mera udaljenja ili mera bezbednosti proterivanja i drugih policijskih ovlašćenja preduzetih prema strancu u skladu sa Zakonom o policiji

4) o strancima kojima je određen boravak u Prihvatilištu odnosno obavezni boravak;
5) o ozdatim putnim ispravama i ličnim kartama za strance;
6) o prijavi nestalih i pronađenih putnih isprava za strance, u skladu sa ovim zakonom;
7) o prijavi nestalih i pronađenih nacionalnih putnih isprava stranih državljana
8) o privremeno zadržanim putnim ispravama;
9) o prijavama boravišta stranaca;
10) o prijavama i odjavama prebivališta stranaca i promenama adrese stana;
11) o vizama izdatim na graničnom prelazu, odbijenim zahtevima za izdavanje vize na graničnom prelazu, te o produženim, poništenim ili ukinutim vizama na graničnom prelazu
12) o prevoznicima i organizatorima turističkih putovanja kojima je na snazi zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti iz člana 119, stav 4 ovog zakona;
13) o pravnim licima i preduzetnicima kojima je na snazi zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti iz člana 120. stav 3. ovog zakona;
(razmisliti o roku čuvanja podataka i kasnijoj pasivizaciji...)

Ministarstvo spoljnih poslova i konzulati obrađuju sledeće podatke koji su dostupni u zbirkama podataka, i to:

1) o vizama
2) o izdatim putnim listovima za strance
3) o izdatim posebnim ličnim kartama (službene i diplomatske lične karte)

Evidencije iz stave 1 i 2 ovog člana se vode elektronski, i u papirnom obliku.

U skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti, Ministarstvo unutrasnjih poslova i Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije su rukovaoci podataka koje obrađuju u svojim zbirkama podataka.

Način vođenja i sadržaj zbirke podataka iz stava 1. propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove, a za zbirke podataka iz stava 2. ministar nadležan za spoljne poslove.

Član 116

Razmena informacija i podataka o ličnosti

Državni organi su dužni da neposredno i kontinuirano sarađuju i razmenjuju neophodne informacije i podatke o ličnosti kada je to neophodno za sprovođenje postupaka i poslova predviđenih ovim i drugim zakonima.

U smislu ovog zakona razmena neophodnih informacija i podataka o ličnosti vrši se između Ministarstva unutršanjih poslova Republike Srbije i:

1. Ministarstva spoljne poslove Republike Srbije, u svrhu izdavanja viza;
2. Bezbednosno informativne agencije, u svrhu zaštite javnog poretka i bezbednosti Republike Srbije,
3. Organizacije nadležne za poslove zapošljavanja, u svrhu primene propisa o zapošljavanju stranaca;

U skladu sa stavom 2. tačka 1. ovog člana Ministarstvo unutrašnjih poslova Republilke Srbije preuzima podatke o podnetim zahtevima za vizu u konzulatima i u skladu sa članom 29. Stav 3. ovog zakona vrši odgovarajuće provere po podnetom zahtevu i daje prethodno mišljenje, dok Ministarstvo spoljnih poslova u skladu sa članom 29. Stav 1. ovog zakona vrši provere kroz zbirke podataka (evidencije) propisane članom 115. stav 1. tačke 1,2,3,4,9, i 10.

U skladu sa stavom 2. tačka 3.ovog člana organizacija nadležna za poslove zapošljavanja od Ministarstva unutrašnjih poslova preuzima podatke o odobrenom privremenom ili stalnom boravku stranca, dok Ministarstvo unutrašnjih poslova preuzima podatke o izdatim radnim dozvolama za strane državljane u skladu sa propisima kojima se reguliše zapošljavanje stranaca.

Organi iz st. 1 i 2 ovog člana obavezni su da obezbede zaštitu podataka iz evidencije (zbirki podataka) koje koriste od slučajnog ili neovlašćenog pristupa, korišćenja, obrade i prosljeđivanja, u skladu sa zakonom.

Podaci iz evidencije mogu se koristiti za statističke, naučne, istraživačke i druge namene, bez oznake identiteta lica na koga se podaci odnose, u skladu sa zakonom.

Podatke iz evidencija može koristiti lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev.

Vizni informacioni sistem

Član 117

Zbirka podataka (evidencija) iz člana 115. stav 2. tačka 1 ovog zakona obrađuje se u Viznom informacionom sistemu.

Zahtev za izdavanje vize i podaci prikupljeni od stranaca ili fizičkog ili pravnog lica iz člana 27 ovog Zakona, unose se i obraduju u Viznom informacionom sistemu (VIS), u skladu sa podzakonskim propisima koji uredjuju vizni infromacioni sistem i propisima koji uredjuju zaštitu ličnih podataka.

Podaci o izdatim, produženim, odbijenim, poništenim i ukinutim vizama unose se u Vizni informacioni sistem, u skladu sa podzakonskim propisima koji uredjuju vizni informacioni sistem.

Zahtjev za vizu i kopije dokumenata koji stranac podnosi u postupku izdavanja viza, čuvaju se za tekuću i prethodne dve godine, nakon čega se uništavaju.

Podaci u Viznom informacionom sistemu se čuvaju 5 godina.

Dodati odredbu da u pravilnik o vizama ide šta sadrži zahtev za vizu....

XIII NADZOR

Član 118

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrše ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i ministarstvo nadležno za spoljne poslove, svako u delu koji se odnosi na nadležnost tog ministarstva.

XIV KAZNENE ODREDBE

Prevoznici, organizatori turističkih putovanja i pozivari

Član 119

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, odnosno preduzetnik:

1) koji na teritoriju Republike Srbije doveze stranca ili odbije da ga odvede, suprotno odredbi člana 13. st. 1. i 2. ovog zakona;
2) usled čijeg propusta u organizaciji turističkog ili poslovnog putovanja je došlo do nezakonitog boravka stranca na teritoriji Republike Srbije (član 13. stav 4. ovog zakona);
3) koji suprotno odredbi člana 29. stav 3. ovog zakona overenu kopiju pozivnog pisma ne dostavi nadležnom organu po mestu očekivanog boravišta stranca.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. tačka 3) ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se fizičko lice, pozivar.

Uz kaznu za ponovljeni prekršaj iz stava 1. tačka 1) ovog člana, učiniocu će se izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti međunarodnog prevoza putnika u vazdušnom, drumskom, vodnom ili železničkom saobraćaju, a za prekršaj iz stava 1. tačka 2) ovog člana, zaštitna mera zabrane organizovanja međunarodnih turističkih ili poslovnih putovanja.

Pružaoci usluga smeštaja

Član 120

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 100.000 dinara kazniće se pravno lice i preduzetnik koji nadležnom organu ne prijavi boravište stranca u roku od 24 časa od časa pružanja usluge smeštaja strancu (član 111. stav 1. ovog zakona).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom od 5.000 do 25.000 dinara, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu.

Uz kaznu za ponovljeni prekršaj iz stava 1. ovog člana, učiniocu će se izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti pružanja usluga smeštaja strancima.

Član 121

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 25.000 dinara kazniće se fizičko lice koje nadležnom organu ne prijavi boravište stranca u roku od 24 časa od časa dolaska stranca u posetu (član 111. stav 1. ovog zakona).

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 25.000 dinara kazniće se stranac koji nadležnom organu u roku od 24 časa od ulaska u R Srbiju, odnosno od dana promene boravišta ne prijavi svoje boravište (član 111. stav 2. ovog zakona).

Kršenje propisa u vezi sa ulaskom i zadržavanjem

Član 122

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj stranac koji:

1) nezakonito uđe u Republiku Srbiju (član 14. ovog zakona);
2) ne napusti Republiku Srbiju u roku koji mu je određen za dobrovoljni povratak (član 77. ovog zakona);
3) uđe ili boravi u Republici Srbiji, a izrečena mu je mera zabrane ulaska (član 78. ovog zakona);
4) napusti Prihvatilište za strance bez odobrenja ili se ne pridržava kućnog reda i pravila boravka u Prihvatilištu (član 91. stav 1. ovog zakona);
5) napusti mesto obaveznog boravka koje mu je odredio nadležni organ ili se redovno ne javlja nadležnom organu (član 93. ovog zakona).

Uz kaznu za prekršaj iz stava 1. tačka 2 i 3. ovog člana strancu se može izreći i zaštitna mera udaljenja stranca sa teritorije Republike Srbije.

Nezakonit boravak i legitimisanje

Član 123

Novčanom kaznom u iznosu od 6.000 do 30.000 dinara kazniće se za prekršaj stranac koji:

1) boravi u Republici Srbiji suprotno razlozima zbog kojih mu je odobren boravak (član 40. stav 3. ovog zakona);
2) nezakonito boravi u Republici Srbiji (član 74. stav 1. ovog zakona);
3) odbije da pokaže policijskom službeniku nadležnog organa ispravu o identitetu (član 101. stav 1. ovog zakona);
4) Prepusti svoj lični dokument drugoj osobi na korištenje, ili koristi nevažeći lični dokument, ili koristi tuđi lični dokument kao svoj (član 101, stav 2. ovog zakona).

Uz kaznu za prekršaj iz stava 1. tačka 3 i 4. ovog člana strancu se može izreći i zaštitna mera udaljenja stranca sa teritorije Republike Srbije.

Kršenje propisa u vezi sa odobrenim boravkom

Član 124

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 15.000 dinara kazniće se za prekršaj stranac koji:

1) u propisanom roku ne podnese zahtev za produženje privremenog boravka (član 41. stav 3. ovog zakona);
2) u propisanom roku ne podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka deteta, stranog državljanina rođenog na teritoriji Republike Srbije (član 58. stav 1. ovog zakona);
3) u propisanom roku ne podnese zahtev nadležnom organu za izdavanje lične karte za stranca (član 104. stav 1. i 2. ovog zakona);
4) u propisanom roku ne podnese zahtev nadležnom organu za zamenu lične karte za stranca (član 107. stav 2. ovog zakona);
5) ne vrati ličnu kartu nadležnom organu, u slučajevima utvrđenim članom 108. ovog zakona;
6) ne prijavi nadležnom organu nestanak ili gubitak isprava iz člana 109. stav 1. i 2. ovog zakona;
7) nadležnom organu ne prijavi promenu adrese stanovanja (člana 110. stav 2. ovog zakona;
8) za vreme boravka u Republici Srbiji nosi stranu vojnu, policijsku ili carinsku uniformu suprotno odredbama člana 113. ovog zakona.

XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovlašćenja za donošenje podzakonskih akti

Član 125

Biće naknadno propisani, po usaglašavanju teksta zakona.

Rešavanje po započetim postupcima i važenje isprava

Član 126

Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama Zakona o strancima ("Službeni glasnik RS", br. 97/08), osim ako je za stranca povoljnije da se postupak okonča po odredbama ovog zakona.

Isprave izdate do stupanja na snagu ovog zakona važe godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Zadržavanje statusa stranaca utvrđenog po odredbama ranije važećeg zakona

Član 127

Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama Zakona o strancima ("Službeni glasnik RS", br. 97/08), osim ako je za stranca povoljnije da se postupak okonča po odredbama ovog zakona.

Isprave izdate do stupanja na snagu ovog zakona važe godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja Zakona o kretanju i boravku stranaca

Član 128

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakona o strancima ("Službeni glasnik RS", br. 97/08).

Važenje propisa do donošenja novih na osnovu ovog zakona

Član 129

Propisi doneti na osnovu Zakona o strancima ("Službeni glasnik RS", br. 97/08), ostaju na snazi do dana stupanja na snagu propisa koje će Vlada, ministar nadležan za unutrašnje poslove i ministar nadležan za spoljne poslove doneti na osnovu ovog zakona, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Stupanje na snagu ovog zakona

Član 130

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. aprila 2017. godine, izuzev odredbi 80. i 90., koje će se primenjivati godinu dana od dana početka primene ovog zakona.


Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print