Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA

("Sl. glasnik RS", br. 125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016 i 103/2016)

"

1. Ovom odlukom propisuju se način, forma i rokovi izveštavanja banke o pojedinačnim pokazateljima njenog poslovanja u vezi sa upravljanjem rizicima, kao i sadržina i oblik izveštaja o poslovanju koje su banke dužne da dostavljaju Narodnoj banci Srbije u vezi s primenom člana 51. Zakona o bankama.

2. Banka je dužna da izrađuje sledeće izveštaje:

1) Pregled najvećih akcionara banke - na Obrascu AKC (Prilog 1);

2) Pregled ulaganja banke u lica koja nisu lica u finansijskom sektoru i u osnovna sredstva banke - na Obrascu UB (Prilog 2);

3) Pregled ulaganja banke u lica u finansijskom sektoru - na Obrascu UFS (Prilog 3);

4) Izveštaj o velikim izloženostima banke - na Obrascu VI-LI (Prilog 4);

5) Velika izloženost prema grupi povezanih lica - na Obrascu VI-GPL (Prilog 5);

6) Izveštaj o restrukturiranim potraživanjima - na Obrascu IRP (Prilog 6);

6a) Izveštaj o strukturi restrukturiranih potraživanja - na Obrascu FBE (Prilog 6a);

7) izveštaje o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke - na obrascima KA 1-5 (Prilog 7);

8) izveštaje o strukturi problematičnih kredita banke - na obrascima NPL 1-5 (Prilog 8);

8a) Izveštaj o problematičnim potraživanjima banke - na Obrascu NPE (Prilog 8a);

9) Mesečni izveštaj o tokovima gotovine banke - na Obrascu TG (Prilog 9);

10) Bilans stanja banke - na Obrascu BS (Prilog 10);

11) Bilans uspeha banke - na Obrascu BU (Prilog 11);

12) Osnovni podaci o banci - na Obrascu OP (Prilog 12);

13) Izveštaj o primljenim i odobrenim zahtevima za odobravanje kredita, kao i o produženim i prevremeno otplaćenim kreditima - na Obrascu POPP (Prilog 13);

14) Pregled najvećih deponenata banke - na Obrascu DEP (Prilog 14);

15) Dnevni izveštaj o pokazatelju likvidnosti banke - na Obrascu LIK (Prilog 15);

15a) Izveštaje za potrebe obračuna pokazatelja pokrića likvidnom aktivom - na obrascima PPLA 1-4 (Prilog 15a);

16) Izveštaj o uzetim i plasiranim kreditima i depozitima - na Obrascu UKD (Prilog 16);

17) Izveštaj o dnevnom stanju na deviznim računima u domaćim i stranim bankama - na Obrascu DDR (Prilog 17);

18) Dnevni izveštaj o pokazatelju deviznog rizika banke - na Obrascu DEV (Prilog 18);

19) Dnevni izveštaj o planiranim transakcijama i projekcijama likvidnih sredstava - na Obrascu LIKPROJ (Prilog 19);

20) Izveštaj o novoj emisiji akcija banke - na Obrascu EA (Prilog 20);

21) Izveštaj o povećanju i smanjenju akcionarskog kapitala banke - na Obrascu AK (Prilog 21);

22) Konsolidovani bilans stanja bankarske grupe - na Obrascu KBS (Prilog 22);

23) Konsolidovani bilans uspeha bankarske grupe - na Obrascu KBU (Prilog 23);

24) Izveštaje o odnosu osnovnog kapitala i iznosa izloženosti banke - pokazatelju leveridža - na obrascima LR 1-3 (Prilog 24).

3. Sadržina obrazaca iz tačke 2. ove odluke utvrđena je u prilozima od 1 do 24, koji su odštampani uz ovu odluku i njen su sastavni deo.

4. Banka je dužna da podatke u izveštajima iz tačke 2. ove odluke prikaže tačno i potpuno, u skladu s propisima.

5. Banka je dužna da izveštaje iz ove odluke dostavlja Narodnoj banci Srbije u vidu elektronske poruke, u formatu i na način koji su propisani posebnim uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije.

6. Banka je dužna da izveštaje iz tačke 2. odredbe od 1) do 7) ove odluke, osim izveštaja iz odredbe pod 6a) te tačke, kao i izveštaj iz odredbe pod 24) te tačke, dostavlja tromesečno, i to:

- izveštaj za prvo tromesečje, sa stanjem na dan 31. marta tekuće godine - najkasnije 20. aprila tekuće godine;

- izveštaj za drugo tromesečje, sa stanjem na dan 30. juna tekuće godine - najkasnije 20. jula tekuće godine;

- izveštaj za treće tromesečje, sa stanjem na dan 30. septembra tekuće godine - najkasnije 20. oktobra tekuće godine;

- izveštaj za četvrto tromesečje, sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine - najkasnije 5. marta naredne godine.

7. Banka je dužna da izveštaje iz tačke 2. odredba pod 6a), odredbe od 8) do 11) i odredba pod 15a) ove odluke dostavlja mesečno, sa stanjem poslednjeg kalendarskog dana prethodnog meseca, i to najkasnije 20. u mesecu, a izveštaje sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine dužna je da dostavi i nakon zatvaranja poslovnih knjiga, i to najkasnije 5. marta naredne godine.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, banka je dužna da izveštaje iz tog stava sa stanjem na dan 31. januara tekuće godine - dostavi najkasnije 12. marta te godine.

Banka je dužna da izveštaj iz tačke 2. odredba pod 12) ove odluke dostavlja mesečno, sa stanjem poslednjeg kalendarskog dana prethodnog meseca, i to najkasnije 20. u mesecu.

8. Banka je dužna da izveštaj iz tačke 2. odredba pod 13) ove odluke dostavlja mesečno, sa stanjem poslednjeg kalendarskog dana prethodnog meseca, i to najkasnije u roku od pet radnih dana od dana za koji se izveštaj sastavlja.

9. Banka je dužna da izveštaj iz tačke 2. odredba pod 14) ove odluke dostavlja nedeljno, i to najkasnije prvog radnog dana u nedelji za poslednji radni dan u prethodnoj nedelji.

10. Banka je dužna da izveštaje iz tačke 2. odredbe od 15) do 17) ove odluke, osim izveštaja iz odredbe pod 15a) te tačke, dostavlja svakog radnog dana a za stanje na kraju prethodnog radnog dana.

11. Banka je dužna da izveštaj iz tačke 2. odredba pod 18) ove odluke dostavlja svakog radnog dana za stanje na kraju prethodnog radnog dana i dva puta u toku radnog dana s poslednjim raspoloživim stanjem pre tog dostavljanja.

Banka je dužna da, nakon obračuna kapitala i evidentiranja svih poslovnih promena, izveštaj iz stava 1. ove tačke dostavlja tromesečno, sa stanjem na poslednji dan svakog tromesečja, u rokovima iz tačke 6. ove odluke.

12. Banka je dužna da izveštaj iz tačke 2. odredba pod 19) ove odluke dostavlja svakog radnog dana s podacima dostupnim za taj dan.

13. Banka je dužna da izveštaje iz tačke 2. odredbe pod 20) i 21) ove odluke dostavlja sa stanjem na dan izvršene promene, i to najkasnije u roku od sedam radnih dana od dana kad je promena izvršena.

14. Najviše matično društvo bankarske grupe čiju kontrolu na konsolidovanoj osnovi vrši Narodna banka Srbije dužno je da sačinjava i Narodnoj banci Srbije dostavlja izveštaje iz tačke 2. odredbe pod 2), 4), 5), 15a), 18), 22), 23) i 24) ove odluke za tu bankarsku grupu, sa stanjem na dan 31. decembra, odnosno na dan 30. juna tekuće godine - najkasnije u roku od 150, odnosno u roku od 90 dana od navedenih datuma.

15. Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o izveštavanju banaka ("Službeni glasnik RS", br. 45/11, 94/11 i 87/12), osim tačke 2. odredbe od 17) do 20) i tačke 10. te odluke koje prestaju da važe danom stupanja na snagu ove odluke.

16. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 31. decembra 2014. godine, osim tačke 2. odredbe od 15) do 19) i tač. od 10. do 12. ove odluke koje počinju da se primenjuju danom stupanja na snagu ove odluke.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o izveštavanju banaka

("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalne odredbe Odluke o izmenama
Odluke o izveštavanju banaka

("Sl. glasnik RS", br. 111/2015)

5. Banka je dužna da izveštaje o strukturi problematičnih kredita banke sa stanjem na dan 31. decembra 2015. godine, odnosno 31. januara 2016. godine dostavi najkasnije 20. januara 2016. godine, odnosno 20. februara 2016. godine na obrascima odštampanim uz Odluku, a nakon zatvaranja poslovnih knjiga dužna je da te izveštaje sa stanjem na iste datume dostavi najkasnije 5. marta 2016. godine, odnosno 12. marta 2016. godine - na obrascima odštampanim uz ovu odluku.

6. Ova odluka objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu 31. decembra 2015. godine.

 

Samostalne odredbe Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o izveštavanju banaka

("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)

5. Sadržina obrazaca iz tačke 1. ove odluke utvrđena je u prilozima 6a i 8a, koji su odštampani uz ovu odluku.

6. Banke su dužne da Narodnoj banci Srbije najkasnije 20. oktobra 2016. godine dostave izveštaje propisane ovom odlukom, prema stanju na dan 30. septembra 2016. godine, a u skladu sa odlukom kojom se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke.

Cilj dostavljanja izveštaja iz stava 1. ove tačke je provera sposobnosti banaka i njihova odgovarajuća priprema za sprovođenje odredaba odluke kojom se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke.

7. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. oktobra 2016. godine.

 

Samostalne odredbe Odluke o izmenama
Odluke o izveštavanju banaka

("Sl. glasnik RS", br. 69/2016)

3. Banke su dužne da Narodnoj banci Srbije prvi put dostave izveštaj iz tačke 1. ove odluke na obrascu NPL 5 sa stanjem na dan 30. juna i 30. septembra 2016. godine, najkasnije 20. oktobra 2016. godine.

Cilj dostavljanja izveštaja iz stava 1. ove tačke sa stanjem na dan 30. juna tekuće godine je provera ispunjenosti uslova za umanjenje potrebne rezerve za procenjene gubitke u skladu sa odredbama odluke kojom se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 30. septembra 2016. godine.

 

Samostalne odredbe Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o izveštavanju banaka

("Sl. glasnik RS", br. 103/2016)

8. Sadržina obrazaca iz tačke 1. st. 2. i 3. ove odluke utvrđena je u prilozima 15a i 24, koji su odštampani uz ovu odluku.

9. Banka je dužna da Narodnoj banci Srbije dostavi izveštaje iz tačke 1. ove odluke sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine, najkasnije 20. aprila 2017. godine, radi provere sposobnosti banaka za dostavljanje izveštaja u skladu sa odredbama ove odluke i njihove odgovarajuće pripreme za to izveštavanje.

Obaveza dostavljanja izveštaja iz stava 1. ove tačke ne odnosi se na najviše matično društvo bankarske grupe čiju kontrolu na konsolidovanoj osnovi vrši Narodna banka Srbije.

Banka je dužna da Narodnoj banci Srbije dostavi izveštaje iz stava 1. ove tačke sa stanjem na dan 30. juna 2017. godine, najkasnije 20. jula 2017. godine.

10. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 30. juna 2017. godine.

 

Prilog 1

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac AKC

PREGLED NAJVEĆIH AKCIONARA BANKE

sa stanjem na dan __________________20__. godine

Redni broj

Oznaka povezanosti

Vrsta lica akcionara

Matični broj i naziv akcionara

Iznos u hiljadama dinara

Procenat učešća (%)

Neto dužnik

Obične akcije

Prioritetne kumulativne akcije

Ostale prioritetne akcije

UKUPNO

Obične akcije

Prioritetne kumulativne akcije

Ostale prioritetne akcije

DA

NE

1

2

3

4

5

6

7

8=5 + 6 + 7

9

10

11

12

13

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali (zbirno):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:

1. U pregled se unosi 15 najvećih akcionara banke prema visini učešća u upravljačkim akcijama banke.

 

2. U kolonu "Oznaka povezanosti" upisuje se oznaka međusobne povezanosti akcionara banke

 

3. U kolonu "Vrsta lica akcionara" upisuje se šifra "1" ako je akcionar banke domaće pravno lice, šifra "2" ako je akcionar banke strano lice, šifra "3" ako je akcionar banke domaće fizičko lice i šifra "9" u ostalim slučajevima.

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

________________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 2

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac UB

PREGLED ULAGANJA BANKE U LICA KOJA NISU LICA U FINANSIJSKOM SEKTORU

I U OSNOVNA SREDSTVA BANKE

sa stanjem na dan __________ 20__. godine

 

Redni broj

Vrsta lica

Matični broj i naziv lica

Iznos ulaganja u hiljadama dinara

% učešća banke u kapitalu pravnog lica

% ulaganja u kapitalu banke

Bruto knjigovodstvena vrednost

Ispravka vrednosti

Neto knjigovodstvena vrednost

1

2

3

4

5

6 = 4 - 5

7

8 = 6 / kapital banke *100

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Ukupna ulaganja banke u lica koja nisu lica u finansijskom sektoru:

 

 

 

 

 

Ukupna ulaganja banke u osnovna sredstva:

 

 

 

 

 

Ukupna ulaganja banke u lica koja nisu lica u finansijskom sektoru i u osnovna sredstva banke:

 

 

 

 

 

Napomene:

1. Pod pojmom ukupna ulaganja banke u osnovna sredstva podrazumevaju se osnovna sredstva banke iz bilansa stanja banke.
2. U kolonu "Vrsta lica" upisuje se šifra "1" ako je lice van finansijskog sektora domaće pravno lice i šifra "2" ako je lice van finansijskog sektora strano pravno lice.

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

______________________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 3

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac UFS

PREGLED ULAGANJA BANKE U LICA U FINANSIJSKOM SEKTORU

sa stanjem na dan __________ 20__. godine

Redni broj

Vrsta lica

Matični broj i naziv lica

Iznos ulaganja u hiljadama dinara

% učešća banke u kapitalu pravnog lica

% ulaganja u kapitalu banke

Bruto knjigovodstvena vrednost

Ispravka vrednosti

Neto
knjigovodstvena vrednost

1

2

3

4

5

6 = 4 - 5

7

8 = 6 / kapital banke *100

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Ukupna ulaganja banke u lica u finansijskom sektoru:

 

 

 

 

 

 

Napomena:

 

 

U kolonu "Vrsta lica" upisuje se šifra "1" ako je lice u finansijskom sektoru domaće pravno lice i šifra "2" ako je lice u finansijskom sektoru strano pravno lice.

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

______________________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 4

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac VI-LI

IZVEŠTAJ O VELIKIM IZLOŽENOSTIMA BANKE

sa stanjem na dan __________ 20__. godine

(iznos u hiljadama dinara)

R.br.

IDENTIFIKOVANJE DUŽNIKA

IZLOŽENOST PRE PRIMENE TEHNIKA UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA

INSTRUMENTI KREDITNE ZAŠTITE

IZLOŽENOST NAKON PRIMENE TEHNIKA UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA I UMANJENJA

Naziv/ime dužnika (MB/JMBG)

Vrsta lica

Oznaka dužnika

Oznaka povezanosti

Povezanost s bankom

Bruto izloženost

Specifična prilagođavanja za kreditni rizik, dodatna prilagođavanja vrednosti i potrebna rezerva za procenjene gubitke

Neto izloženost*

 

Učešće u kapitalu pre tehnika ublažavanja kreditnog rizika (u %)

Učešće u kapitalu pre tehnika ublažavanja kreditnog rizika - za bankarsku knjigu (u %)

Instrumenti nematerijalne kreditne zaštite

Instrumenti materijalne kreditne zaštite

Umanjenje po osnovu izloženosti obezbeđenih hipotekama na nepokretnostima

Neto izloženost nakon primene tehnika ublažavanja kreditnog rizika

Izuzeća od limita izloženosti

Izloženost nakon primene umanjenja

Učešće izloženosti u kapitalu (%)

Učešće izloženosti u kapitalu - za bankarsku knjigu (%)

 

od čega: bilansne pozicije

od čega: finansijski derivati

od čega: vanbilansne stavke

od čega: indirektna izloženost

 

od čega: u bankarskoj knjizi

 

od čega: u bankarskoj knjizi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Banka koja primenjuje IRB pristup za izračunavanje aktive ponderisane kreditnim rizikom a koja nema velikih izloženosti ili ih ima manje od 20 - u koloni 12, na konsolidovanoj osnovi, dostavlja podatke o svojih 20 najvećih izloženosti (neto izloženost pre primene tehnika ublažavanja kreditnog rizika).

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

______________________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 5

 

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac VI-GPL

VELIKA IZLOŽENOST PREMA GRUPI POVEZANIH LICA

sa stanjem na dan __________ 20__. godine

 

 

 

 

 

 

 

(iznos u hiljadama dinara)

 

R. br.

Naziv/ime dužnika (MB/JMBG)

Vrsta lica

Oznaka dužnika

Oznaka povezanosti

Povezanost s bankom

Izloženost pre primene tehnika ublažavanja kreditnog rizika

Izloženost nakon primene umanjenja

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

______________________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 6

 

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac IRP

IZVEŠTAJ O RESTRUKTURIRANIM POTRAŽIVANJIMA

sa stanjem na dan _____ 20 ___. godine

 

 

 

 

 

 

 

(u hiljadama dinara)

 

R. br.

Naziv / ime dužnika
(matični broj / JMBG)

Restrukturir. potraživanje

Bruto
knjigov. vrednost

Kategorija klasifikacije

Obračunata rezerva za procenjene gubitke

Ispravka vrednosti

Potrebna rezerva za procenjene gubitke

Datum restrukturiranja

Način restrukturiranja*

Maksimalan broj dana docnje u poslednjih 12 meseci

Učešće u bilansnoj aktivi koja se klasifikuje (%)

Produžen rok otplate glavnice i/ili kamate

Promenjena visina kamatne stope

Otpisan deo iznosa restruktur. potraživanja

Ostalo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

 

Pokriveno prvokl. sred.
obezbeđenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokriveno adekv. sred.
obezbeđenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepokriveno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Pokriveno prvokl. sred.
obezbeđenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokriveno adekv. sred.
obezbeđenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepokriveno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:
1. U izveštaj uneti najviše prvih 100 restrukturiranih dužnika prema bruto iznosu restrukturiranog potraživanja, a sve ostale dužnike prikazati zbirno.
2. Ako je ispravka vrednosti na nivou dužnika u koloni 4 veća od obračunate rezerve za procenjene gubitke u koloni 3 - u kolonu 5 upisuje se nula.
3. U kolone od 7 do 10 upisuje se "DA" za svaki način restrukturiranja koji banka primenjuje.

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

______________________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 6a

____________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac FBE

IZVEŠTAJ O STRUKTURI RESTRUKTURIRANIH POTRAŽIVANJA

sa stanjem na dan _______. godine

(u hiljadama dinara)

Redni broj

Vrsta potraživanja

Bruto knjigovodstvena vrednost restrukturiranih potraživanja

Iznos ispravke vrednosti bilansne aktive i rezervisanja za gubitke po vanbilansnim stavkama

Vrednost sredstava obezbeđenja

 

Restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

Problematična restrukturirana potraživanja

 

 

 

restrukturiranih potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

problematičnih restrukturiranih potraživanja

 

 

Promena ugovorenih uslova otplate

Refinansiranje

od čega restrukturirana potraživanja koja su prešla iz statusa problematičnih restrukturiranih potraživanja

 

 

Promena ugovorenih uslova otplate

Refinansiranje

od čega potraživanja kod kojih je nastupio status neizmirenja obaveza

od čega potraživanja kod kojih postoji objektivan dokaz o obezvređenju na individualnoj ili na grupnoj osnovi

od čega restrukturirana problematična potraživanja

 

 

Promena ugovorenih uslova otplate

Refinansiranje

Vrednost sredstava obezbeđenja restrukturiranih potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

Vrednost sredstava obezbeđenja problematičnih restrukturiranih potraživanja

 

od čega prvoklasna sredstva obezbeđenja

od čega adekvatna sredstva obezbeđenja - hipotekovane nepokretnosti

od čega adekvatna sredstva obezbeđenja - osim hipotekovanih nepokretnosti

 

od čega prvoklasna sredstva obezbeđenja

od čega adekvatna sredstva obezbeđenja - hipotekovane nepokretnosti

od čega adekvatna sredstva obezbeđenja - osim hipotekovanih nepokretnosti

Šifra valute

1=2+6

2=3+4

3

4

5

6=7+8

7

8

9

10

11

12=13+14

13

14=15+16

15

16

17=18+19+20

18

19

20

21=22+23+24

22

23

24

Sektorska struktura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

DUŽNIČKI INSTRUMENTI U BILANSU STANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Dospeli i nedospeli kratkoročni krediti

                                           

 

 

1.2.

Dospeli i nedospeli dugoročni krediti

                                           

 

 

1.3.

Depoziti kod banaka

                                           

 

 

1.4.

Potraživanja po osnovu avansa

                                           

 

 

1.5.

Potraživanja za kamatu

                                           

 

 

1.6.

Potraživanja za naknadu

                                           

 

 

1.7.

Potraživanja po osnovu plaćanja po garancijama

                                           

 

 

1.8.

Dugoročne i kratkoročne hartije od vrednosti koje se drže do dospeća

                                           

 

 

1.9.

Hartije od vrednosti koje su raspoložive za prodaju a ne uključuju se u knjigu trgovanja

                                           

 

 

1.10.

Ostali dužnički instrumenti koji se evidentiraju u bilansu stanja

                                           

 

 

2.

VANBILANSNE IZLOŽENOSTI

                                           

 

 

2.1.

Neiskorišćene preuzete obaveze

                                           

 

 

 

Napomene:

1. Banka izveštaj popunjava po svim materijalno značajnim valutama prema internoj metodologiji, dok se preostale valute zbirno prikazuju pod šifrom Ostalo. Pod potraživanjima u određenoj valuti podrazumevaju se (pored potraživanja iskazanih u određenoj valuti) i potraživanja u dinarima indeksirana u toj valuti.
2. Sektorska struktura se prikazuje prema šifarniku iz tačke 1. Priloga 3. Odluke o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira (4. i 5. cifra).
3. Za potrebe ovog obrasca pod prvoklasnim sredstvima obezbeđenja podrazumevaju se sredstva obezbeđenja definisana tačkom 28. st. 1. i 2. Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki ako ispunjavaju uslov iz stava 3, alineja prva, te tačke. Adekvatnim hipotekovanim nepokretnostima smatraju se nepokretnosti koje ispunjavaju uslove definisane tačkom 29. stav 1. odredba pod 1), alineje od prve do šeste, i stav 2. Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki. Pod adekvatnim sredstvima obezbeđenja - osim hipotekovanih nepokretnosti, podrazumevaju se zaloge na robnim zapisima, odnosno domaćim životinjama ako ispunjavaju uslove definisane tačkom 29. stav 1. odredba pod 2), alineje prva i treća, Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki, odnosno uslove iz odredbe pod 3), alineje prva, druga i četvrta, tog stava.
4. Vrednost prvoklasnog sredstva obezbeđenja iz napomene 3. jeste iznos na koji glasi ovo sredstvo obezbeđenja, odnosno ako je reč o dužničkoj hartiji od vrednosti - tržišna vrednost tog sredstva obezbeđenja, koja nije veća od iznosa bruto knjigovodstvene vrednosti potraživanja obezbeđenog tim sredstvom obezbeđenja.
Vrednost adekvatnog sredstva obezbeđenja iz napomene 3. jeste tržišna vrednost tog sredstva obezbeđenja umanjena za iznos potraživanja višeg reda prvenstva naplate, koja nije veća od iznosa bruto knjigovodstvene vrednosti potraživanja obezbeđenog tim sredstvom obezbeđenja.
Ako je više potraživanja (od kojih su neka problematična) obezbeđeno jednim sredstvom obezbeđenja, pri čemu ta potraživanja imaju isti red prvenstva naplate iz tog sredstva, vrednost sredstva obezbeđenja prvo se raspoređuje na problematična potraživanja a potom na potraživanja koja se ne smatraju problematičnim, srazmerno njihovoj bruto vrednosti. Ako je jedno potraživanje obezbeđeno sa više sredstava obezbeđenja, prvo se prikazuje vrednost prvoklasnih sredstava obezbeđenja, zatim vrednost adekvatnih hipotekovanih nepokretnosti i na kraju vrednost adekvatnih sredstava obezbeđenja osim hipoteke (definisano u napomeni 3), s tim da zbir vrednosti svih sredstava obezbeđenja kojima je obezbeđeno jedno potraživanje ne može biti veći od bruto knjigovodstvene vrednosti tog potraživanja.

 

_______________________________________

 

Izveštaj sačinio-la

Telefon za kontakte:

_________________

Imejl adresa:

 

(potpis)

 

 

Prilog 7

 

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac KA 1

IZVEŠTAJ O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE BANKE

sa stanjem na dan ________ 20__. godine

 

 

 

 

 

 

 

(u hiljadama dinara)

 

Redni broj

Potraživanja

Kategorija klasifikacije

Ukupno

A

B

V

G

D

 

od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

od toga problematična potraživanja

 

od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

od toga problematična potraživanja

 

od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

od toga problematična potraživanja

 

od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

od toga problematična potraživanja

 

od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

od toga problematična potraživanja

 

od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

od toga problematična potraživanja

 

 

od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

 

od toga problematična restrukturirana potraživanja

 

 

od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

 

od toga problematična restrukturirana potraživanja

 

 

od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

 

od toga problematična restrukturirana potraživanja

 

 

od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

 

od toga problematična restrukturirana potraživanja

 

 

od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

 

od toga problematična restrukturirana potraživanja

 

 

od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

 

od toga problematična restrukturirana potraživanja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1.

Kratkoročni krediti

                                                           

2.

Dugoročni krediti

                                                           

3.

Dospela potraživanja

                                                           

4.

Depoziti kod banaka

                                                           

5.

Kamate i naknade

                                                           

6.

Kratkoročne hartije od vrednosti koje se drže do dospeća, kao i hartije od vrednosti koje su raspoložive za prodaju a ne uključuju se u knjigu trgovanja

                                                           

7.

Dugoročne hartije od vrednosti koje se drže do dospeća, kao i hartije od vrednosti koje su raspoložive za prodaju a ne uključuju se u knjigu trgovanja

                                                           

8.

Učešća banke u kapitalu drugih pravnih lica, osim učešća koja predstavljaju odbitnu stavku od kapitala u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Nepokretnosti stečene naplatom potraživanja *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Ostala sredstva stečena naplatom potraživanja **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Bilansna aktiva koja se uključuje u knjigu trgovanja a za koju banka ne računa kapitalni zahtev za tržišne rizike u smislu odluke kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ostala bilansna aktiva koja se klasifikuje

                                                           

I.

BILANSNA AKTIVA KOJA SE KLASIFIKUJE: OSNOVICA ZA OBRAČUN REZERVE ZA PROCENJENE GUBITKE (zbir pozicija od 1 do 12)

 

                                               

 

 

 

 

 

 

Procent koji se primenjuje na osnovicu

0%

0%

0%

0%

0%

2%

2%

2%

2%

2%

15%

15%

15%

15%

15%

30%

30%

30%

30%

30%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

II.

OBRAČUNATA REZERVA ZA PROCENJENE GUBITKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

ISPRAVKA VREDNOSTI BILANSNE AKTIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

POTREBNA REZERVA ZA PROCENJENE GUBITKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

BILANSNA AKTIVA KOJA SE NE KLASIFIKUJE (bruto knjig. vrednost) i nije obuhvaćena definicijama problematičnih i restrukturiranih potraživanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

BILANSNA AKTIVA KOJA SE NE KLASIFIKUJE (bruto knjig. vrednost) a obuhvaćena je definicijama problematičnih i restrukturiranih potraživanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

UKUPNA BILANSNA AKTIVA (bruto knjig. vrednost)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* u skladu s tačkom 21a. st. 1, 2, 4. i 5. Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke 

 

** u skladu s tačkom 21a. st. 3, 4. i 5. Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

______________________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

Prilog 7

__________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac KA 2

IZVEŠTAJ O KLASIFIKACIJI VANBILANSNIH STAVKI BANKE

sa stanjem na dan ________ 20__. godine

 

 

 

 

 

 

 

(u hiljadama dinara)

 

Redni broj

Potraživanja

Kategorija klasifikacije

Ukupno

A

B

V

G

D

 

od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

od toga problematična potraživanja

 

od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

od toga problematična potraživanja

 

od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

od toga problematična potraživanja

 

od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

od toga problematična potraživanja

 

od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

od toga problematična potraživanja

 

od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

od toga problematična potraživanja

 

 

od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

 

od toga problematična restrukturirana potraživanja

 

 

od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

 

od toga problematična restrukturirana potraživanja

 

 

od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

 

od toga problematična restrukturirana potraživanja

 

 

od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

 

od toga problematična restrukturirana potraživanja

 

 

od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

 

od toga problematična restrukturirana potraživanja

 

 

od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim

 

od toga problematična restrukturirana potraživanja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1.

Plative garancije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Činidbene garancije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Avali i akcepti menica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Drugi oblici jemstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Nepokriveni akreditivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Neiskorišćene preuzete obaveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ostale vanbilansne stavke koje se klasifikuju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

VANBILANSNE STAVKE KOJE SE KLASIFIKUJU (zbir pozicija od 1 do 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.

Neiskorišćen iznos okvirnih kredita i ostalih plasmana koje banka može bezuslovno i bez prethodne najave otkazati ili za koje je ugovoreno pravo banke da jednostrano raskine ugovor pod uslovima propisanim odlukom kojom se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.

80% neiskorišćenog iznosa okvirnih kredita i ostalih plasmana sa efektivnim rokom dospeća do godinu dana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.

50% neiskorišćenog iznosa okvirnih kredita i ostalih plasmana sa efektivnim rokom dospeća dužim od godinu dana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4.

50% vrednosti licitacionih i tenderskih garancija, garancija za dobro izvršenje posla, carinskih garancija i garancija za izmirenje poreskih obaveza, kao i činidbenih garancija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

OSNOVICA ZA OBRAČUN REZERVE ZA PROCENJENE GUBITKE (I - I.1. - I.2. - I.3. - I.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procent koji se primenjuje na osnovicu

0%

0%

0%

0%

0%

2%

2%

2%

2%

2%

15%

15%

15%

15%

15%

30%

30%

30%

30%

30%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

III.

OBRAČUNATA REZERVA ZA PROCENJENE GUBITKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

REZERVISANJA ZA GUBITKE PO VANBILANSNIM STAVKAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

POTREBNA REZERVA ZA PROCENJENE GUBITKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

VANBILANSNE STAVKE KOJE SE NE KLASIFIKUJU (knjig. vrednost pre umanjenja za rezervisanja) i nisu obuhvaćene definicijom problematičnih potraživanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

VANBILANSNE STAVKE KOJE SE NE KLASIFIKUJU (knjig. vrednost pre umanjenja za rezervisanja) a obuhvaćene su definicijom problematičnih potraživanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

UKUPNE VANBILANSNE STAVKE (knjig. vrednost pre umanjenja za rezervisanja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNA POTREBNA REZERVA ZA PROCENJENE GUBITKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Polja označena sivom bojom se ne popunjavaju.

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

______________________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

Prilog 7

___________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac KA 3

PREGLED SREDSTAVA OBEZBEĐENJA BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE

sa stanjem na dan ________ 20__. godine

 

 

 

 

 

 

 

(u hiljadama dinara)

 

Redni
broj
KLASIFIKOVANA
POTRAŽIVANJA/SREDSTVA OBEZBEĐENJA
 SREDSTVA OBEZBEĐENJA POTRAŽIVANJA Ukupno
A B V G D
  od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim od toga problematična potraživanja    od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim od toga problematična potraživanja    od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim od toga problematična potraživanja    od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim od toga problematična potraživanja    od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim od toga problematična potraživanja    od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim od toga problematična potraživanja 
    od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim     od toga problematična restrukturirana potraživanja     od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim     od toga problematična restrukturirana potraživanja     od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim     od toga problematična restrukturirana potraživanja     od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim     od toga problematična restrukturirana potraživanja     od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim     od toga problematična restrukturirana potraživanja     od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim   od toga problematična restrukturirana potraživanja
šifra iznos šifra iznos šifra iznos šifra iznos šifra iznos šifra iznos šifra iznos šifra iznos šifra iznos šifra iznos šifra iznos šifra iznos šifra iznos šifra iznos šifra iznos šifra iznos šifra iznos šifra iznos šifra iznos šifra iznos šifra iznos šifra iznos šifra iznos šifra iznos šifra iznos  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
1. Kratkoročni krediti                                                                                                              
                                                                                                                 
  UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA:                                                                                                              
2. Dugoročni krediti                                                                                                              
                                                                                                                 
  UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA:                                                                                                              
3. Dospela potraživanja                                                                                                              
                                                                                                                 
  UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA:                                                                                                              
4. Depoziti kod banaka                                                                                                              
                                                                                                                 
  UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA:                                                                                                              
5. Kamate i naknade                                                                                                              
                                                                                                                 
  UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA:                                                                                                              
6. Kratkoročne hartije od vrednosti koje se drže do dospeća, kao i hartije od vrednosti koje su raspoložive za prodaju a ne uključuju se u knjigu trgovanja                                                                                                              
                                                                                                                 
  UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA:                                                                                                              
7. Dugoročne hartije od vrednosti koje se drže do dospeća, kao i hartije od vrednosti koje su raspoložive za prodaju a ne uključuju se u knjigu trgovanja                                                                                                                                       
                                                                                                                 
  UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA:                                                                                                              
8. Učešća banke u kapitalu drugih pravnih lica, osim učešća koja predstavljaju odbitnu stavku od kapitala u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke                                                                                                                                               
                                                                                                                                                  
  UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA:                                                                                                                                               
9. Nepokretnosti stečene naplatom potraživanja *                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
  UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA:                                                                                                                                                   
10. Ostala sredstva stečena naplatom potraživanja **                                                                                                              
                                                                                                                 
  UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA:                                                                                                              
11. Bilansna aktiva koja se uključuje u knjigu trgovanja a za koju banka ne računa kapitalni zahtev za tržišne rizike u smislu odluke kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke                                                                                                              
                                                                                                                 
  UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA:                                                                                                              
12. Ostala bilansna aktiva koja se klasifikuje                                                                                                              
                                                                                                                 
  UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA:                                                                                                              
13. Bilansna aktiva koja se ne klasifikuje i nije obuhvaćena definicijama problematičnih i restrukturiranih potraživanja                                                                                                              
                                                                                                                 
  UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA:                                                                                                              
14. Bilansna aktiva koja se ne klasifikuje a obuhvaćena je definicijama problematičnih i restrukturiranih potraživanja                                                                                                              
                                                                                                                 
  UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA:                                                                                                              
I. UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA BILANSNE AKTIVE:                                                                                                               
15. Plative garancije                                                                                                              
                                                                                                                 
  UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA:                                                                                                              
16. Činidbene garancije                                                                                                              
                                                                                                                 
  UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA:                                                                                                              
17. Avali i akcepti menica                                                                                                              
                                                                                                                 
  UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA:                                                                                                              
18. Drugi oblici jemstva                                                                                                              
                                                                                                                 
  UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA:                                                                                                              
19. Nepokriveni akreditivi                                                                                                              
                                                                                                                 
  UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA:                                                                                                              
20. Neiskorišćene preuzete obaveze                                                                                                              
                                                                                                                 
  UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA:                                                                                                              
21. Ostale vanbilansne stavke koje se klasifikuju                                                                                                              
                                                                                                                 
  UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA:                                                                                                              
22. Vanbilansne stavke koje se ne klasifikuju i nisu obuhvaćene definicijama problematičnih i restrukturiranih potraživanja                                                                                                              
                                                                                                                 
  UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA:                                                                                                              
23. Vanbilansne stavke koje se ne klasifikuju a obuhvaćene su definicijama problematičnih i restrukturiranih potraživanja                                                                                                              
                                                                                                                 
  UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA:                                                                                                              
II. UKUPNO SREDSTVA OBEZBEĐENJA VANBILANSNIH STAVKI:                                                                                                              

 

 

* u skladu s tačkom 21a. st. 1, 2, 4. i 5. Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

 

 

 

 

 

 

 

 

** u skladu s tačkom 21a. st. 3, 4. i 5. Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

 

 

 

 

 

 

 

ŠIFARNIK SREDSTAVA OBEZBEĐENJA

Šifra

A. PRVOKLASNA SREDSTVA OBEZBEĐENJA

A01

Gotovinski depozit kod banke - pod uslovom da je ugovoreno da služi kao obezbeđenje za određena potraživanja banke, da rok njegovog dospeća odgovara roku dospeća potraživanja i da jedino banka može njime raspolagati

A02

Dužničke hartije od vrednosti, kao i garancije, drugi oblici jemstva, kontragarancije i drugi slični instrumenti nematerijalne kreditne zaštite čiji su izdavaoci države i centralne banke kojima se, u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke, dodeljuje ponder kreditnog rizika 0%

A03

Dužničke hartije od vrednosti, kao i garancije, drugi oblici jemstva, kontragarancije i drugi slični instrumenti nematerijalne kreditne zaštite čiji su izdavaoci teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samopuprave kojima se, u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke, dodeljuje ponder kreditnog rizika 0%

A04

Dužničke hartije od vrednosti, kao i garancije, drugi oblici jemstva, kontragarancije i drugi slični instrumenti nematerijalne kreditne zaštite čiji su izdavaoci javna administrativna tela kojima se, u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke, dodeljuje ponder kreditnog rizika 0%

A05

Dužničke hartije od vrednosti, kao i garancije, drugi oblici jemstva, kontragarancije i drugi slični instrumenti nematerijalne kreditne zaštite čiji su izdavaoci međunarodne razvojne banke ili međunarodne organizacije kojima se, u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke, dodeljuje ponder kreditnog rizika 0%

A06

Dužničke hartije od vrednosti, kao i garancije, drugi oblici jemstva, kontragarancije i drugi slični instrumenti nematerijalne kreditne zaštite čiji su izdavaoci banke kojima, u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke, odgovara nivo kreditnog kvaliteta 3 ili bolji

A07

Zaloga na zlatu

 

B. ADEKVATNA SREDSTVA OBEZBEĐENJA

B01

Hipoteka na stambenim nepokretnostima

B02

Hipoteka na ostalim nepokretnostima

B03

Zaloga na robnim zapisima

B04

Zaloga na domaćim životinjama

Napomene:
1. U kolonama "iznos" prikazuje se vrednost odgovarajućeg sredstva obezbeđenja.
2. Polja označena sivom bojom se ne popunjavaju.

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

Prilog 7

 

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac KA 4

IZVEŠTAJ O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE PO DUŽNICIMA

sa stanjem na dan __.__.20__. godine

A. Potraživanja kojima se u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke dodeljuje ponder kreditnog rizika 0% i potraživanja od lica iz sektora finansija i osiguranja*

 

 

 

 

 

 

 

(u hiljadama dinara)

 

Redni broj

Naziv/ime dužnika (Matični broj/JMBG)
Potraživanja Bilansna aktiva
Ukupan iznos bilansne aktive i vanbilansnih stavki Kratkoročni krediti Dugoročni krediti Dospela potraživanja Depoziti kod banaka Kamate i naknade Kratkoročne hartije od vrednosti koje se drže do dospeća, kao i hartije od vrednosti koje su raspoložive za prodaju a ne uključuju se u knjigu trgovanja Dugoročne hartije od vrednosti koje se drže do dospeća, kao i hartije od vrednosti koje su raspoložive za prodaju a ne uključuju se u knjigu trgovanja Učešća banke u kapitalu drugih pravnih lica, osim učešća koja predstavljaju odbitnu stavku od kapitala u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke Nepokretnosti stečene naplatom potraživanja ** Ostala sredstva stečena naplatom potraživanja *** Bilansna aktiva koja se uključuje u knjigu trgovanja a za koju banka ne računa kapitalni zahtev za tržišne rizike u smislu odluke kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke Ostala bilansna aktiva koja se klasifikuje Bilansna aktiva koja se klasifikuje: osnovica za obračun rezerve za procenjene gubitke (zbir iznosa u kolonama od 2 do 13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.   Pokrivena prvoklasnim sredstvom obezbeđenja                            
Pokrivena adekvatnim sredstvom obezbeđenja                            
Nepokrivena prvoklasnim ili adekvatnim sredstvima obezbeđenja                            
Sumnjiva i sporna potraživanja                            
UKUPNO                            
... ... ...                            
UKUPNO:                            

 

Redni broj

Naziv/ime dužnika (Matični broj/JMBG)
Potraživanja Vanbilansne stavke Problematično potraživanje (šifra) Restrukturirano potraživanje (šifra) Potraživanja koja se ne smatraju problematičnim  Problematična potraživanja Kategorija klasifikacije Obračunata rezerva za procenjene gubitke Ispravka vrednosti bilansne aktive Rezervisanja za gubitke po vanbilansnim stavkama Potrebna rezerva za procenjene gubitke (pozitivna razlika kolone 33 i zbira kolona 34 i 35)
Plative garancije  Činidbene garancije Avali i akcepti menica Drugi oblici jemstva Nepokriveni akreditivi Neiskorišćene preuzete obaveze Ostale vanbilansne stavke koje se klasifikuju Vanbilansne stavke koje se klasifikuju (zbir iznosa u kolonama od 15 do 21) Odbitne stavke Osnovica za obračun rezerve za procenjene gubitke (razlika kolona 22 i 23) Ukupna osnovica za obračun rezerve za procenjene gubitke (zbir kolona 14 i 24) Potraživanja koja nisu restrukturirana  Restrukturirana potraživanja Potraživanja koja nisu restrukturirana  Restrukturirana potraživanja
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1.   Pokrivena prvoklasnim sredstvom obezbeđenja                                            
Pokrivena adekvatnim sredstvom obezbeđenja                                            
Nepokrivena prvoklasnim ili adekvatnim sredstvima obezbeđenja                                            
Sumnjiva i sporna potraživanja                                            
UKUPNO                                            
... ... ...                                            
UKUPNO:                                            

 

B. Učešća banke u kapitalu drugih pravnih lica koja su predmet klasifikacije i sredstva stečena naplatom potraživanja koja su predmet klasifikacije

 

Redni broj

Naziv/ime dužnika (Matični broj/JMBG) Potraživanja Bilansna aktiva
Ukupan iznos bilansne aktive i vanbilansnih stavki Kratkoročni krediti Dugoročni krediti Dospela potraživanja Depoziti kod banaka Kamate i naknade Kratkoročne hartije od vrednosti koje se drže do dospeća, kao i hartije od vrednosti koje su raspoložive za prodaju a ne uključuju se u knjigu trgovanja Dugoročne hartije od vrednosti koje se drže do dospeća, kao i hartije od vrednosti koje su raspoložive za prodaju a ne uključuju se u knjigu trgovanja Učešća banke u kapitalu drugih pravnih lica, osim učešća koja predstavljaju odbitnu stavku od kapitala u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke Nepokretnosti stečene naplatom potraživanja ** Ostala sredstva stečena naplatom potraživanja *** Bilansna aktiva koja se uključuje u knjigu trgovanja a za koju banka ne računa kapitalni zahtev za tržišne rizike u smislu odluke kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke Ostala bilansna aktiva koja se klasifikuje Bilansna aktiva koja se klasifikuje: osnovica za obračun rezerve za procenjene gubitke (zbir iznosa u kolonama od 2 do 13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.   Pokrivena prvoklasnim sredstvom obezbeđenja                            
Pokrivena adekvatnim sredstvom obezbeđenja                            
Nepokrivena prvoklasnim ili adekvatnim sredstvima obezbeđenja                            
Sumnjiva i sporna potraživanja                            
UKUPNO                            
... ... ...                            
UKUPNO:                            

 

Redni broj

Naziv/ime dužnika (Matični broj/JMBG)
Potraživanja Vanbilansne stavke Problematično potraživanje (šifra) Restrukturirano potraživanje (šifra) Potraživanja koja se ne smatraju problematičnim  Problematična potraživanja Kategorija klasifikacije Obračunata rezerva za procenjene gubitke Ispravka vrednosti bilansne aktive Rezervisanja za gubitke po vanbilansnim stavkama Potrebna rezerva za procenjene gubitke (pozitivna razlika kolone 33 i zbira kolona 34 i 35)
Plative garancije  Činidbene garancije Avali i akcepti menica Drugi oblici jemstva Nepokriveni akreditivi Neiskorišćene preuzete obaveze Ostale vanbilansne stavke koje se klasifikuju Vanbilansne stavke koje se klasifikuju (zbir iznosa u kolonama od 15 do 21) Odbitne stavke Osnovica za obračun rezerve za procenjene gubitke (razlika kolona 22 i 23) Ukupna osnovica za obračun rezerve za procenjene gubitke (zbir kolona 14 i  24) Potraživanja koja nisu restrukturirana  Restrukturirana potraživanja Potraživanja koja nisu restrukturirana  Restrukturirana potraživanja
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1.   Pokrivena prvoklasnim sredstvom obezbeđenja                                            
Pokrivena adekvatnim sredstvom obezbeđenja                                            
Nepokrivena prvoklasnim ili adekvatnim sredstvima obezbeđenja                                            
Sumnjiva i sporna potraživanja                                            
UKUPNO                                            
... ... ...                                            
UKUPNO:                                            

 

V. Ostala potraživanja koja se klasifikuju

 

Redni broj

Naziv/ime dužnika (Matični broj/JMBG)
Potraživanja Bilansna aktiva
Ukupan iznos bilansne aktive i vanbilansnih stavki Kratkoročni krediti Dugoročni krediti Dospela potraživanja Depoziti kod banaka Kamate i naknade Kratkoročne hartije od vrednosti koje se drže do dospeća, kao i hartije od vrednosti koje su raspoložive za prodaju a ne uključuju se u knjigu trgovanja Dugoročne hartije od vrednosti koje se drže do dospeća, kao i hartije od vrednosti koje su raspoložive za prodaju a ne uključuju se u knjigu trgovanja Učešća banke u kapitalu drugih pravnih lica, osim učešća koja predstavljaju odbitnu stavku od kapitala u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke Nepokretnosti stečene naplatom potraživanja ** Ostala sredstva stečena naplatom potraživanja *** Bilansna aktiva koja se uključuje u knjigu trgovanja a za koju banka ne računa kapitalni zahtev za tržišne rizike u smislu odluke kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke Ostala bilansna aktiva koja se klasifikuje Bilansna aktiva koja se klasifikuje: osnovica za obračun rezerve za procenjene gubitke (zbir iznosa u kolonama od 2 do 13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.   Pokrivena prvoklasnim sredstvom obezbeđenja                            
Pokrivena adekvatnim sredstvom obezbeđenja                            
Nepokrivena prvoklasnim ili adekvatnim sredstvima obezbeđenja                            
Sumnjiva i sporna potraživanja                            
UKUPNO                            
... ... ...                            
UKUPNO:                            

 

Redni broj

Naziv/ime dužnika (Matični broj/JMBG) Potraživanja Vanbilansne stavke Problematično potraživanje (šifra) Restrukturirano potraživanje (šifra) Potraživanja koja se ne smatraju problematičnim  Problematična potraživanja Kategorija klasifikacije Obračunata rezerva za procenjene gubitke Ispravka vrednosti bilansne aktive Rezervisanja za gubitke po vanbilansnim stavkama Potrebna rezerva za procenjene gubitke (pozitivna razlika kolone 33 i zbira kolona 34 i 35)
Plative garancije  Činidbene garancije Avali i akcepti menica Drugi oblici jemstva Nepokriveni akreditivi Neiskorišćene preuzete obaveze Ostale vanbilansne stavke koje se klasifikuju Vanbilansne stavke koje se klasifikuju (zbir iznosa u kolonama od 15 do 21) Odbitne stavke Osnovica za obračun rezerve za procenjene gubitke (razlika kolona 22 i 23) Ukupna osnovica za obračun rezerve za procenjene gubitke (zbir kolona 14 i  24) Potraživanja koja nisu restrukturirana  Restrukturirana potraživanja Potraživanja koja nisu restrukturirana  Restrukturirana potraživanja
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1.   Pokrivena prvoklasnim sredstvom obezbeđenja                                            
Pokrivena adekvatnim sredstvom obezbeđenja                                            
Nepokrivena prvoklasnim ili adekvatnim sredstvima obezbeđenja                                            
Sumnjiva i sporna potraživanja                                            
UKUPNO                                            
... ... ...                                            
UKUPNO:                                            

*Sektor finansija i osiguranja obuhvata šifre sektorske strukture 1 (osim 10 i 17), 70 i 74.1
** u skladu s tačkom 21a. st. 1, 2, 4. i 5. Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke
***u skladu s tačkom 21a. st. 3, 4. i 5. Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

ŠIFARNIK KATEGORIJA KLASIFIKACIJE ZA POTREBE DODATNOG PRAĆENJA KVALITETA AKTIVE

Šifra

A. PROBLEMATIČNO POTRAŽIVANJE****

A01

DA

A02

NE

 

B. RESTRUKTURIRANO POTRAŽIVANJE*****

B01

DA

B02

NE

****Ako kod fizičkih lica najmanje jedno potraživanje ima status problematičnog, staviti šifru za DA.
*****Ako najmanje jedno potraživanje ima status restrukturiranog, staviti šifru za DA.

Napomena: U svakom segmentu izveštaja se pojedinačno prikazuju ili svi dužnici banke koji zajedno čine 90% ukupne bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke koje se klasifikuju ili 2.000 najvećih dužnika (u zavisnosti od toga koji broj dužnika je manji), dok se svi preostali dužnici banke prikazuju zbirno u jednom redu.

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

Prilog 7

 

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac KA 5

IZVEŠTAJ O SEKTORSKOJ STRUKTURI KLASIFIKOVANE BILANSNE AKTIVE

sa stanjem na dan ________ 20__. godine

 

 

 

 

 

 

 

(u hiljadama dinara)

 

Redni broj SEKTOR BILANSNA AKTIVA
(bruto knjigovodstvena vrednost)
VANBILANSNE STAVKE
(bruto knjigovodstvena vrednost)
A B V G D Bilansna aktiva koja se ne klasifikuje i nije obuhvaćena definicijama problematičnih i restrukturiranih potraživanja Bilansna aktiva koja se ne klasifikuje a obuhvaćena je definicijama problematičnih i restrukturiranih potraživanja Ukupno bilansna aktiva A B V G D Vanbilansne stavke koje se ne klasifikuju i nisu obuhvaćene definicijama problematičnih i restrukturiranih potraživanja Vanbilansne stavke koje se ne klasifikuju a obuhvaćene su definicijama problematičnih i restrukturiranih potraživanja Ukupno vanbilansne stavke 
  od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim od toga problematična potraživanja    od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim od toga problematična potraživanja    od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim od toga problematična potraživanja    od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim od toga problematična potraživanja    od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim od toga problematična potraživanja    od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim od toga problematična potraživanja    od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim od toga problematična potraživanja    od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim od toga problematična potraživanja    od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim od toga problematična potraživanja    od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim od toga problematična potraživanja    od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim od toga problematična potraživanja    od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim od toga problematična potraživanja    od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim od toga problematična potraživanja    od toga potraživanja koja se ne smatraju problematičnim od toga problematična potraživanja 
    od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim   od toga problematična restrukturirana potraživanja     od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim   od toga problematična restrukturirana potraživanja     od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim   od toga problematična restrukturirana potraživanja     od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim   od toga problematična restrukturirana potraživanja     od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim   od toga problematična restrukturirana potraživanja     od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim   od toga problematična restrukturirana potraživanja     od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim   od toga problematična restrukturirana potraživanja     od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim   od toga problematična restrukturirana potraživanja     od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim   od toga problematična restrukturirana potraživanja     od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim   od toga problematična restrukturirana potraživanja     od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim   od toga problematična restrukturirana potraživanja     od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim   od toga problematična restrukturirana potraživanja     od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim   od toga problematična restrukturirana potraživanja     od toga restrukturirana potraživanja koja se ne smatraju problematičnim   od toga problematična restrukturirana potraživanja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32=1+6+11+16+21+26+27 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68=37+42+47+52+57+62+63 69 70 71 72
1. SEKTOR FINANSIJA I OSIGURANJA                                                                                                                                                
1.1. Centralna banka                                                                                                                                                 
1.2. Banke u zemlji i ostalo monetarno posredovanje                                                                                                                                                
1.3. Društva za osiguranje                                                                                                                                                
1.4. Penzijski fondovi                                                                                                                                                
1.5. Finansijski lizing                                                                                                                                                
1.6. Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju – društva za upravljanje penzijskim fondovima, društva za upravljanje investicionim fondovima, Beogradska berza, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, menjači, brokersko-dilerska društva, Udruženje banaka Srbije i sl.                                                                                                                                                
1.7. Poverenički, investicioni i slični fondovi, osim novčanih fondova                                                                                                                                                
1.8. Delatnost holding kompanija                                                                                                                                                 
1.9. Ostale usluge kreditiranja i finansiranja, osim osiguranja i penzijskih fondova                                                                                                                                                 
1.10. Fondovi očuvanja vrednosti imovine (novčani fondovi – otvoreni investicioni fondovi)                                                                                                                                                 
2. SEKTOR JAVNIH PREDUZEĆA                                                                                                                                                 
2.1. Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo                                                                                                                                                
2.2. Rudarstvo, prerađivačka industrija, snabdevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti                                                                                                                                                
2.3. Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom i klimatizacija                                                                                                                                                
2.4. Građevinarstvo                                                                                                                                                
2.5. Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala                                                                                                                                                
2.6. Saobraćaj i skladištenje, usluge smeštaja i ishrane, informisanje i komunikacije                                                                                                                                                
2.7. Poslovanje nekretninama, stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, umetnost, zabava i rekreacija, ostale uslužne delatnosti                                                                                                                                                
3. SEKTOR PRIVREDNIH DRUŠTAVA                                                                                                                                                
3.1. Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo                                                                                                                                                
3.2. Rudarstvo i prerađivačka industrija, snabdevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti                                                                                                                                                
3.3. Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom i klimatizacija                                                                                                                                                
3.4. Građevinarstvo                                                                                                                                                
3.5. Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala                                                                                                                                                
3.6. Saobraćaj i skladištenje, usluge smeštaja i ishrane, informisanje i komunikacije                                                                                                                                                
3.7. Poslovanje nekretninama, stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, umetnost                                                                                                                                                
4. SEKTOR PREDUZETNIKA                                                                                                                                                
5. JAVNI SEKTOR                                                                                                                                                
5.1. Republički organi i organizacije                                                                                                                                                
5.2. Fondovi obaveznog socijalnog osiguranja                                                                                                                                                
5.3. Autonomna pokrajina – pokrajinski organi i javne službe                                                                                                                                                
5.4. Jedinice lokalne samouprave – organi i javne službe jedinica lokalne samouprave                                                                                                                                                
5.5. Pravna lica iz oblasti društvenih delatnosti koja se finansiraju iz republičkog budžeta                                                                                                                                                
5.6. Pravna lica iz oblasti društvenih delatnosti koja se finansiraju iz pokrajinskog budžeta                                                                                                                                                
5.7. Pravna lica iz oblasti društvenih delatnosti koja se finansiraju iz budžeta lokalne samouprave                                                                                                                                                
6. SEKTOR STANOVNIŠTVA                                                                                                                                                
6.1. Domaća fizička lica                                                                                                                                                
6.2. Strana fizička lica – rezidenti