Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA
O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA

("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015 - prečišćen tekst i 2/2017 - dr. odluka)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom reguliše se kućni red u stambenim zgradama na teritoriji grada Vranja.

Pod stambenom zgradom, u smislu zakona i ove odluke, smatra se zgrada namenjena stanovanju, kao i zgrada u kojoj je najmanje jedan poseban deo namenjen stanovanju i sa njom čini građevinsku i funkcionalnu celinu (u daljem tekstu: zgrada).

Pod kućnim redom, u smislu ove odluke, podrazumevaju se prava i obaveze stanara zgrade u cilju omogućavanja nesmetanog stanovanja i pravilnog korišćenja stambenog, stambeno-poslovnog prostora u zgradi, zajedničkih prostorija, zajedničkih delova zgrade, zajednički ograđenog prostora koji pripada zgradi, instalacija, uređaja i opreme zgrade, održavanja čistoće, reda i mira u zgradi.

Član 2

Stanarima zgrade, u smislu zakona i ove odluke, smatraju se: vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade, zakupci, podstanari, kao i članovi njihovog porodičnog domaćinstva, vlasnici i korisnici, odnosno zakupci poslovnih prostorija u zgradi, kao i zaposlena lica u poslovnim prostorijama u zgradi.

Član 3

Zajedničke prostorije zgrade, u smislu ove odluke, jesu: tavan, vešarnica, prostorija za sušenje rublja, podrum, prostorija za rad organa upravljanja zgradom, prostorija za smeštaj smeća, ostava za smeštaj opreme za tekuće održavanje zgrade, zajednička prostorija i druge slične prostorije.

Zajednički delovi zgrade jesu: hodnici, krov, dimnjaci, krovne terase, fasada, stepenište, svetlarnici i drugi slični delovi zgrade.

Zajednički ograđen prostor koji pripada zgradi jeste dvorište zgrade.

Instalacije, uređaji i oprema zgrade jesu: instalacije vodovoda, toplovoda i kanalizacije, elektro i plinske instalacije, PTT, TV i gromobranske instalacije, protivpožarno-hidrantske mreže, liftovska postrojenja, hidroforska postrojenja, razvodni ormani i druge slične instalacije i uređaji.

II POSEBNE ODREDBE

Član 4

O kućnom redu u zgradi staraju se stanari i organ upravljanja zgradom.

Organ upravljanja zgradom, u smislu zakona i ove odluke, jeste skupština zgrade, odnosno savet zgrade.

Skupštinu zgrade, odnosno savet zgrade čine svi vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade.

Skupština zgrade može se obrazovati u zgradi, odnosno delu zgrade koji čini građevinsku i funkcionalnu celinu (lamela, ulaz i sl.), sa više od deset vlasnika stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade.

U zgradi, odnosno delu zgrade sa deset i manje vlasnika stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade, umesto skupštine zgrade obrazuje se savet zgrade.

Član 5

Stanari imaju pravo i obavezu da:

- utvrđuju potrebe za izvođenje radova na investicionom i tekućem održavanju zgrade i predlažu mere za njihovo izvođenje, kao i da plaćaju troškove investicionog i tekućeg održavanja zgrade, u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast;

- učestvuju u radu organa upravljanja zgradom i postupaju u skladu sa odlukama organa upravljanja;

- organizuju dobrovoljne aktivnosti na održavanju zgrade i prostora oko zgrade;

- naknade štetu koju su prouzrokovali na zajedničkim prostorijama zgrade, zajedničkim delovima zgrade, zajednički ograđenom prostoru koji pripada zgradi, instalacijama, uređajima i opremi zgrade.

Član 6

Zajedničke prostorije zgrade, zajedničke delove zgrade, zajednički ograđeni prostor, instalacije, uređaje i opremu zgrade, stanari su dužni da koriste sa potrebnom pažnjom i da ih čuvaju od oštećenja i kvara.

Stanari su dužni da oštećenja i kvarove odmah prijave javnom preduzeću, odnosno drugom privrednom društvu ili preduzetniku kome je organ upravljanja zgradom poverio održavanje zgrade, odnosno ovlašćenom stanaru.

Član 7

Zajedničke prostorije, zajednički delovi zgrade i zajednički ograđen prostor koji pripada zgradi, služe za potrebe svih stanara i koriste se u skladu sa njihovom namenom.

Zajedničke prostorije ne smeju se koristiti za stanovanje niti izdavati na korišćenje u bilo koje svrhe, osim ako zakonom i drugim propisima za pojedine prostorije nije drukčije određeno.

U zajedničkim prostorijama, zajedničkim delovima zgrade i zajednički ograđenom prostoru koji služi zgradi zabranjeno je držati druge stvari, osim onih koje su nužne za namensko korišćenje tih prostorija.

Organ upravljanja zgradom utvrđuje redosled korišćenja zajedničkih prostorija i stara se o njihovoj pravilnoj upotrebi.

Stanari su dužni da se pridržavaju utvrđenog redosleda korišćenja zajedničkih prostorija.

Član 8

Stanari su dužni da zajedničke prostorije zgrade, zajedničke delove zgrade, zajednički ograđen prostor koji pripada zgradi, uređaje i opremu zgrade, posle upotrebe očiste i dovedu u red, a ključ od prostorija vrate ovlašćenom stanaru.

Član 9

Stanovi moraju biti obeleženi brojevima, a stanari su dužni da brojeve redovno održavaju.

Natpise i reklame na vratima stana stanar može postavljati ukoliko obavlja poslovnu delatnost, u skladu sa važećim propisima.

Po prestanku obavljanja poslovne delatnosti ili po iseljenju, stanar je dužan da natpise i reklame ukloni i da prostor na kome su bili postavljeni dovede u ispravno stanje.

Član 10

Organ upravljanja zgradom je dužan da u ulazu u zgradu, na vidnom mestu, istakne ovu odluku, spisak stanara koji sadrži ime i prezime stanara i članova njegovog porodičnog domaćinstva, sprat i broj stana i spisak zajedničkih prostorija sa naznakom njihove namene.

U slučaju promene stanara, odnosno broja stanara, organ upravljanja zgradom dužan je da spisak ažurira.

Vlasnik stana, odnosno poslovne prostorije dužan je da organu upravljanja zgradom prijavi promenu stanara, odnosno broja stanara u roku od osam dana od dana nastale promene.

Član 11

U ulazu u zgradu, javno preduzeće, odnosno drugo privredno društvo ili preduzetnik kome je povereno održavanje zgrade, dužno je da na vidnom mestu istakne uputstvo o načinu prijave kvara na instalacijama, uređajima i opremi zgrade.

Organ upravljanja zgradom dužan je da na vidnom mestu istakne obaveštenje o tome kome se stanari mogu obratiti u slučaju kvara lifta, instalacija, uređaja i opreme zgrade i kod koga se nalaze ključevi od prostorija u kojima su postavljene instalacije, uređaji i oprema.

Član 12

Stanari su dužni da obezbede da ulaz u zgradu, stepenište, pristup krovnoj terasi, svetlarnicima, hodnicima i zajedničkim prostorijama budu slobodni radi nesmetanog prolaza i da se u korišćenju istih ne ponašaju na način koji narušava njihovu funkcionalnost, čistoću i higijenu (ostavljanje nameštaja, unošenje blata, ostavljanje smeća, otpada i sl).

Član 13

Organ upravljanja zgradom donosi odluku o tome da li se u dvorištu zgrade mogu držati automobili i druga motorna vozila stanara zgrade.

Ako organ upravljanja zgradom odluči da se u dvorištu mogu držati automobili i druga motorna vozila stanara zgrade, odrediće deo dvorišta za tu svrhu, vodeći računa da u dvorištu ostane dovoljno prostora za uobičajene zajedničke potrebe stanara.

Član 14

Za vreme kiše, snega i drugih vremenskih nepogoda, prozori na stepeništu svetlarnicima, tavanu, podrumu i drugim zajedničkim prostorijama i zajedničkim delovima zgrade moraju biti zatvoreni.

Stanari su dužni da sa prozora, terasa, balkona i lođa uklanjaju sneg i led, pri čemu moraju voditi računa da ne oštete zajedničke prostorije i zajedničke delove zgrade, kao i da ne ugrožavaju bezbednost ostalih stanara i prolaznika.

Stanari su dužni da obezbede čišćenje snega i uklanjanje leda ispred zgrade.

Član 15

Nije dozvoljeno sušenje rublja na otvorenim delovima zgrade (prozori, terase, balkoni i lođe) koji su vidljivi sa ulice ili druge javne površine, ako u zgradi postoji prostorija za sušenje rublja.

Nije dozvoljeno sa prozora, terasa, balkona i lođa trešenje tepiha, posteljine i drugih stvari, kao i bacanje otpada svih vrsta.

Nije dozvoljeno na terasama, balkonima i lođama držanje stvari i predmeta koji narušavaju izgled zgrade (nameštaj, ogrevni materijal i sl).

Na delovima zgrade iz stava 1. ovog člana zabranjeno je držanje stvari, odnosno predmeta koji bi usled pada mogli povrediti, oštetiti ili uprljati prolaznike i vozila.

Cveće u saksijama može se držati na prozorima, terasama, balkonima i lođama, ili na ivici istih samo u određenim sigurnosnim posudama.

Pranje terasa i zalivanje cveća mora se obavljati tako da voda ne kvasi fasadu zgrade, balkone, druge terase ili prolaznike i vozila.

Član 16

Stanari su dužni da ogrevni materijal drže u podrumu, a u zgradama bez podruma, na mestima koja odrede stanari, odnosno organ upravljanja zgradom.

Nije dozvoljena priprema i cepanje ogrevnog materijala u stanovima i na drugim mestima koja za to nisu određena.

Stanari su dužni da odmah po unošenju ogrevnog materijala u podrum ili druga za to određena mesta, očiste i dovedu u red mesto na kojem je materijal bio istovaren.

Držanje tečnog gasa (butana), tečnih goriva (lož-ulja) i drugih zapaljivih materijala na određenim mestima mora biti u skladu sa zakonskim i drugim propisima kojima je regulisana ova oblast.

Član 17

Stanari su dužni da ulaznu kapiju ili ulazna vrata drže otključana, osim ako zgrada ima spoljne signalne uređaje za pozivanje stanara.

Ulazna kapija ili ulazna vrata zaključavaju se u vremenu od 23.00 do 04.00 časa narednog dana leti, i od 22.00 do 05.00 časa narednog dana zimi, ako zgrada nema spoljne signalne uređaje za pozivanje stanara.

Stanari koji daljinskim upravljačem otvaraju ulaznu kapiju radi ulaska ili izlaska vozila iz garaže ili dvorišta, dužni su da provere da li je kapija zaključana nakon ulaska ili izlaska vozila iz garaže ili dvorišta.

Član 18

Organ upravljanja zgradom stara se o redovnoj kontroli ispravnosti lifta, protivpožarnih uređaja i uređaja za uzbunu u zgradi.

Lift se ne može koristiti protivno svojoj nameni i nosivosti, odnosno za prenos teškog građevinskog materijala, nameštaja i opreme za stan, koji po svojoj težini i dimenzijama nisu primereni tehničkim karakteristikama lifta.

Uputstvo za upotrebu lifta mora biti vidno istaknuto.

U slučaju kvara, lift se mora isključiti iz upotrebe, na svim vratima lifta mora se istaći upozorenje da je u kvaru i o nastalom kvaru obavestiti javno preduzeće, drugo privredno društvo ili preduzetnika kome je povereno održavanje zgrade.

Član 19

Kotlarnicom i instalacijama grejanja u zgradi može rukovati samo stručno lice.

Organ upravljanja zgradom određuje vreme početka, odnosno vreme prestanka korišćenja individualne ili blokovske kotlarnice kojom upravljaju stanari zgrade.

Kod zgrada priključenih na daljinsko grejanje, režim grejanja određen je posebnim gradskim propisom.

Član 20

Stanari, odnosno organ upravljanja zgradom, dužni su da u zimskom periodu preduzmu mere zaštite od smrzavanja i prskanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija i uređaja u stanovima, zajedničkim i poslovnim prostorijama.

Član 21

O uređenju prostora za igru i zabavu dece odlučuje organ upravljanja zgradom

Uređenje prostora za igru i zabavu dece vrši se u skladu sa važećim urbanističkim planom u saradnji sa gradskim organom nadležnim za poslove urbanizma, odnosno u saradnji sa preduzećem, odnosno ustanovom kojoj su povereni poslovi uređivanja i korišćenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini.

Organi upravljanja susednih zgrada mogu sporazumno urediti zajednički prostor za igru i zabavu dece, na način utvrđen stavom 2. ovog člana.

Član 22

U zajedničkim i poslovnim prostorijama u zgradi nije dozvoljeno postavljati ili demontirati instalacije, uređaje i opremu zgrade, bez saglasnosti nadležnog javnog preduzeća, odnosno drugog privrednog društva, ili vršiti druge prepravke bez odobrenja vlasnika stana ili poslovnog prostora.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana, podrazumeva pribavljanje i drugih odobrenja nadležnih organa, kada su u pitanju radovi za koje je, u skladu sa zakonom, obavezno pribavljanje takvog odobrenja.

Član 23

Lice koje izvodi građevinske, građevinsko-zanatske i instalaterske radove u zgradi ili na spoljnim delovima zgrade, dužno je da prethodno o tome obavesti stanare, odnosno organ upravljanja zgradom i prijavi dan početka, vrstu i trajanje radova, i da po obavljenom poslu prostorije u zgradi koje su bile predmet radova ili na bilo koji način vezane za izvođenje radova, ostavi u ispravnom stanju.

Obavezu obaveštavanja iz stava 1. ovog člana, ima i stanar kada izvodi radove u stanu ili poslovnim prostorijama.

Pored obaveštenja iz stava 2. ovog člana, stanar je u obavezi da odobrenje iz člana 22. ove odluke podnese na uvid predsedniku organa upravljanja zgradom.

Radovi iz stava 1. i 2. ovog člana, osim u slučajevima havarije i potrebe za hitnim intervencijama, ne mogu se izvoditi u vreme određeno kao vreme odmora.

Član 24

Spoljni delovi zgrade (fasada, vrata, prozori, izlozi i sl) moraju biti ispravni i čisti.

O ispravnosti i čistoći spoljnih delova zgrade staraju se stanari.

Vrata, prozori, roletne i slični spoljni delovi zgrade u prizemlju moraju se koristiti i držati tako da ne ometaju kretanje prolaznika.

Zabranjeno je spoljne delove zgrade oštećivati, crtati, ispisivati grafitom, prljati i na drugi način narušavati njihov izgled.

Član 25

Pri korišćenju stana, poslovnih i zajedničkih prostorija, zajednički ograđenog prostora koji pripada zgradi, hodnika, krovnih terasa, stepeništa i pristupnih galerija u zgradi, zabranjeno je vikom, bukom, trčanjem, skakanjem, igranjem loptom i sličnim postupcima ometati stanare u mirnom korišćenju stana.

Korišćenje raznih mašina i uređaja, muzičkih aparata i uređaja, kao i sviranje i pevanje u stanu i poslovnim prostorijama, odnosno zgradi dozvoljeno je samo do sobne jačine zvuka, odnosno do dozvoljenog nivoa buke.

Radnim danima u vremenu od 16.00 do 18.00 časova i od 22.00 do 05.00 časova narednog dana, a u danima vikenda u vremenu od 16.00 do 18.00 časova i od 22.00 do 07.00 časova narednog dana, stanari se moraju ponašati na način koji obezbeđuje potpuni mir i tišinu u zgradi (vreme odmora).

Organ upravljanja zgradom može samostalno da odredi i drugi vremenski period kao vreme odmora, kao i slučajeve odstupanja od pravila ponašanja stanara za vreme odmora u zgradi, i ta odluka mora biti istaknuta na oglasnoj tabli zajedno sa Odlukom o kućnom redu u stambenim zgradama.

Član 26

Prozori na podrumu moraju imati rešetku ili gustu žičanu mrežu koja sprečava ubacivanje predmeta koji mogu da izazovu požar ili druga oštećenja zgrade.

Član 27

Stanari mogu, u skladu sa posebnim propisima, držati mačke, pse i druge životinje u svojim stambenim prostorijama, i dužni su da vode računa da te životinje ne stvaraju nečistoću i ne narušavaju mir i tišinu u zgradi.

Član 28

Zabranjeno je bacati ili ostavljati otpatke, smeće i drugu nečistoću po stepeništu ili drugim zajedničkim prostorijama, liftu, uređajima u zgradi i u dvorištu.

Zabranjeno je prljati ili na bilo koji način oštećivati zidove, vrata, prozore, uređaje i druge delove zgrade.

Zabranjeno je uništavati i oštećivati ograde, zelenilo i druge elemente uređenja površine oko zgrade.

Član 29

Stanari moraju omogućiti deratizaciju zajedničkih prostorija u zgradi po nalogu ovlašćenog preduzeća, odnosno ustanove i nadležne inspekcije.

III NADZOR

Član 30*

Nadzor nad sprovođenjem odredaba ove odluke vrši organ Gradske uprave nadležan za inspekcijske poslove.

Inspekcijski nadzor vrši Komunalna inspekcija, u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim zakonom, ovom odlukom i drugim gradskim propisima.

Predsednik organa upravljanja zgradom dužan je da pruži pomoć komunalnim inspektorima, tako što ukazuje na pojedinačne propuste stanara i daje podatke o stanarima koji se ne pridržavaju kućnog reda u zgradi.

Član 31*

Komunalno-policijske poslove na kontroli primene ove odluke, u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji i drugim propisima, vrši Komunalna policija.

Komunalni policajac, pored ovlašćenja utvrđenih zakonom, ovlašćen je i da:

1) izdaje prekršajni nalog za prekršaje utvrđene ovom odlukom;

2) podnosi prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo; i

3) obavesti drugi nadležan organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

IV KAZNENE ODREDBE

Član 32*

Novčanom kaznom od 15.000,00 dinara, kazniće se za prekršaj stanari, kao fizička lica, ako:

1) zajedničke prostorije zgrade, zajedničke delove zgrade, zajednički ograđeni prostor koji pripada zgradi, instalaciju, uređaje i opremu zgrade, ne koriste sa potrebnom pažnjom i ne čuvaju ih od kvarova i oštećenja (čl. 6. st. 1. Odluke);

2) u slučaju oštećenja ili kvarova zajedničkih prostorija zgrade, zajedničkih delova zgrade, zajedničko ograđenog prostora koji pripada zgradi, instalacija, uređaja i opreme zgrade, ne postupi u smislu odredbe čl. 6. st. 2. Odluke;

3) zajedničke prostorije zgrade koristi protivno odredbi čl. 7. st. 2. Odluke;

4) u zajedničkim prostorijama, zajedničkim delovima zgrade i zajednički ograđenom prostoru koji pripada zgradi drži druge stvari, osim onih koje su nužne za njihovo namensko korišćenje (čl. 7. st. 3. Odluke);

5) zajedničke prostorije ne koristi prema utvrđenom redosledu (čl. 7. st. 5. Odluke);

6) zajedničke prostorije zgrade, zajedničke delove zgrade, zajednički ograđeni prostor koji pripada zgradi, uređaje i opremi zgrade posle upotrebe ne očiste i ne dovedu u red, kao i ključ od prostorija ne vrate ovlašćenom stanaru 8. čl. Odluke);

7) ne prijave promenu stanara, odnosno broja stanara u smislu odredbe čl. 10. st. 3. Odluke;

8) ne obezbede da ulaz u zgradu, stepenište, pristup krovnoj terasi, svetlarnicima, hodnicima i zajedničkim prostorijama bude slobodan i isti ne koriste na način utvrđen odredbom čl. 12. Odluke;

9) ne drže ogrevni materijal u smislu odredbe čl. 16. st. 1. Odluke;

10) tečni gas i gorivo drže protivno odredbi čl. 16. st. 4. Odluke;

11) lift koriste protivno odredbi čl. 18. st. 2. Odluke;

12) neovlašćeno rukuju kotlarnicama i instalacijama grejanja (čl. 19. Odluke);

13) ne preduzimaju u zimskom periodu mere zaštite od smrzavanja i prskanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija i uređaja u zajedničkim i poslovnim prostorijama (čl. 20. Odluke);

14) postavljaju ili demontiraju instalacije, uređaje i opremu zgrade protivno odredbi čl. 22. Odluke;

15) ne postupaju u smislu odredbe čl. 23. Odluke.

Novčanom kaznom od 60.000,00 dinara kazniće se preduzeće ili drugo privredno društvo, odnosno pravni subjekat, za prekršaj iz stava 1. tačke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. i 15. ovog člana.

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 dinara, za prekršaj iz stava 2. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom privrednom društvu, odnosno pravnom subjektu.

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 dinara, za prekršaj iz stava 2. ovog člana, kazniće se i preduzetnik.

Član 32a*

Novčanom kaznom od 40.000,00 dinara, kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo privredno društvo, odnosno pravni subjekat, ako:

1) ne postupa u skladu sa odredbama čl. 9. Odluke;

2) postupa protivno odredbi čl. 14. st. 1. Odluke;

3) ne uklanja sneg i led, odnosno ne obezbedi čišćenje snega i leda u smislu odredbe čl. 14. st. 2. i 3. Odluke;

4) na terasi, balkonu i lođi drži stvari, odnosno predmete protivno odredbi čl. 15. st. 3. i 4. Odluke;

5) ulaznu kapiju, odnosno ulazna vrata ne drži otključana, odnosno ne zaključavaju u smislu odredbe čl. 17. Odluke;

6) spoljne delove zgrada ne drži u ispravnom i čistom stanju, odnosno iste ne koriste odredbe čl. 24. Odluke;

7) ne postupa u skladu sa pravilima ponašanja u smislu odredbe čl. 25. Odluke;

8) postupaju protivno odredbi čl. 28. Odluke.

Novčanom kaznom od 15.000,00 dinara, kazniće se odgovorno lice u preduzeću ili drugom privrednom društvu, odnosno pravnom subjektu, a preduzetnik novčanom kaznom od 20.000,00 dinara.

Član 32b*

Novčanom kaznom od 15.000,00 dinara, kazniće se za prekršaj stanari, kao fizička lica, ako:

1) ne postupaju u skladu sa odredbama čl. 9. Odluke;

2) postupaju protivno odredbi čl. 14. st. 1. Odluke;

3) ne uklanjaju sneg i led, odnosno ne obezbede čišćenje snega i leda u smislu odredbe čl. 14. st. 2. i 3. Odluke;

4) suše rublje na otvorenim delovima zgrada protivno odredbi čl. 15. st. 1. Odluke;

5) sa prozora, terase, balkona i lođe tresu tepihe, posteljinu i druge stvari, kao i bacaju otpad (čl. 15. st. 2. Odluke);

6) na terasi, balkonu i lođi drže stvari, odnosno predmete protivno odredbi čl. 15. st. 3. i 4. Odluke;

7) drže cveće i pranje i polivanje cveća vrši protivno odredbi čl. 15. st. 5. i 6. Odluke;

8) pripremu i cepanje ogrevnog materijala vrše protivno odredbi čl. 16. st. 2. Odluke;

9) po unošenju ogrevnog materijala ne postupe u smislu odredbe čl. 16. st. 3. Odluke;

10) ulaznu kapiju, odnosno ulazna vrata ne drže otključana, odnosno ne zaključavaju u smislu odredbe čl. 17. Odluke;

11) spoljne delove zgrada ne drže u ispravnom i čistom stanju, odnosno iste ne koriste u smislu odredbe čl. 24. Odluke;

12) ne postupaju u skladu sa pravilima ponašanja u smislu odredbe čl. 25. Odluke;

13) pse, mačke i druge životinje drže u stambenim prostorijama protivno odredbi člana 27. Odluke;

14) postupaju protivno odredbi čl. 28. Odluke.

Član 33*

Novčanom kaznom od 30.000,00 dinara kazniće se za prekršaj zgrada kao pravni subjekat, ako organ upravljanja zgradom:

1) ne utvrdi raspored korišćenja zajedničkih prostorija i ne stara se o njihovoj pravilnoj upotrebi (čl. 7. st. 4. Odluke);

2) odluku o držanju automobila i drugih motornih vozila u dvorištu ne donese u smislu odredbe čl. 13. Odluke;

3) ne stara se o redovnoj kontroli ispravnosti lifta, protivpožarnih uređaja i uređaja za uzbunu u zgradi, ili uputstvo za upotrebu lifta ne istakne na vidnom mestu, odnosno u slučaju kvara lifta isti ne isključi iz upotrebe, ne istakne upozorenje o kvaru lifta i o nastalom kvaru ne obavesti javno preduzeće, privredno društvo, odnosno drugi pravni subjekat ili preduzetnika kome je povereno održavanje zgrade (čl. 18. st. 1, 3. i 4. Odluke);

4) ne preduzme u zimskom periodu mere zaštite od smrzavanja i prskanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija i uređaja u stanovima, zajedničkim i poslovnim prostorijama (čl. 20. Odluke);

5) prostor za igru i zabavu dece ne određuje u smislu odredbe čl. 21. Odluke;

6) ne obezbedi prozore na podrumu u smislu odredbe čl. 26. Odluke; i

7) ne postupa u skladu sa odredbom čl. 29. Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 dinara, za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i predsednik organa upravljanja.

Novčanom kaznom od 10.000,00 dinara kazniće se za prekršaj zgrada, kao pravni subjekt, ako:

1) ne istakne u ulazu zgrade, na vidnom mestu, ovu odluku, spisak stanara, odnosno obaveštenje o tome kod koga se nalazi spisak stanara, kao i spisak zajedničkih prostorija sa naznakom njihove namene i ne ažurira spisak stanara (čl. 10. st. 1. Odluke);

2) ne istakne na vidnom mestu obaveštenje o tome kome se stanaru mogu obratiti u slučaju kvara lifta, instalacija, uređaja i opreme zgrade i kod koga se nalaze ključevi od prostorija u kojima su instalacije, uređaji i oprema zgrade (čl. 11. st. 2. Odluke).

Novčanom kaznom od 5.000,00 dinara, kazniće se predsednik organa upravljanja, za prekršaj iz stava 3. ovog člana.

Član 34*

Novčanom kaznom od 60.000,00 dinara, kazniće se za prekršaj javno preduzeće, odnosno drugo privredno društvo kome je povereno održavanje zgrade, ako ne istakne na vidnom mestu u svakom ulazu u zgradu, uputstvo o načinu prijave kvara na instalaciji, uređajima i opremi zgrade (član 11. stav 1.);

Novčanom kaznom od 15.000,00 dinara, za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice u javnom preduzeću, odnosno drugom privrednom društvu.

Novčanom kaznom od 40.000,00 dinara, za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik kome je povereno održavanje zgrade.

Član 35

Novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku za prekršaje propisane ovom odlukom uplaćuju se na uplatni račun broj: 840-743341843-40, sa pozivom na broj: 97-47-114 "Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom Skupštine grada", kod Uprave za javna plaćanja u Vranju.

Sredstva od novčanih kazni iz stava 1. ovog člana čine prihod budžeta grada Vranja.

 

Samostalan član
Odluke o izmeni i dopuni Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama na teritoriji grada Vranja

("Službeni glasnik Grada Vranja", broj 10/14)

Član 5

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku grada Vranja".