Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA
O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

("Sl. glasnik RS", br. 113/2004)

1. Obrazuje se Savet za borbu protiv trgovine ljudima, kao stručno savetodavno telo Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Savet).

2. Savet se obrazuje radi koordinacije nacionalne i regionalne aktivnosti za borbu protiv trgovine ljudima, razmatranja izveštaja relevantnih tela međunarodne zajednice o trgovini ljudima, zauzimanja stavova i predlaganja mera za sprovođenje preporuka od strane međunarodnih tela u borbi protiv trgovine ljudima.

3. Savet čine: ministar nadležan za unutrašnje poslove, ministar nadležan za poslove prosvete i sporta, ministar nadležan za poslove finansija, ministar nadležan za poslove rada, zapošljavanja i socijalne politike, ministar nadležan za poslove zdravlja i ministar nadležan za poslove pravde.

4. Predsednika i članove Saveta imenuje posebnim rešenjem Vlada Republike Srbije.

5. Ministar nadležan za unutrašnje poslove, kao predsednik Saveta, koordinira radom Saveta.

6. Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta obavljaće ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

7. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".