NAPOMENA: Ovaj propis prestao da važi

Email Print

ODLUKA
O USLOVIMA OTVARANJA I NAČINU VOĐENJA DEVIZNIH RAČUNA REZIDENATA

("Sl. glasnik RS", br. 67/2006)

Osnovne odredbe

1. Ovom odlukom propisuju se uslovi pod kojima banke otvaraju devizne račune rezidenata, kao i način vođenja i gašenja tih računa.

Rezidentima, u smislu ove odluke, smatraju se rezidenti iz člana 2. tačka 1. Zakona o deviznom poslovanju (u daljem tekstu: Zakon), osim rezidenata iz odredaba pod 6 i 7 te tačke.

2. Devizni račun je račun na kome se vode devizna sredstva rezidenta ostvarena u skladu sa Zakonom i propisima donetim na osnovu Zakona, a može biti tekući i depozitni.

Depozitni devizni račun može biti po viđenju ili oročen, sa otkaznim rokom ili bez otkaznog roka, s posebnom namenom ili bez namene.

3. Banka rezidentu otvara devizni račun na osnovu pismenog zahteva za otvaranje računa i na osnovu zaključenog pismenog ugovora o otvaranju i vođenju tog računa (u daljem tekstu: ugovor).

Ugovorom se uređuju prava i obaveze između banke i rezidenta, a naročito: broj i naziv računa koji se otvara, način i rokovi dostavljanja izveštaja o prometu i stanju na računu, način obračuna i plaćanja kamate i valuta u kojoj se plaćaju glavnica i kamata, uslovi za raskid ugovora, kao i obaveza rezidenta da obavesti banku o statusnim i drugim promenama.

Banka može rezidentu otvoriti devizni račun samo u vrstama valuta kojima se trguje na deviznom tržištu u devizama, u skladu s propisom kojim se utvrđuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu.

Banka rezidentu vodi devizni račun samo u vrsti deviza koje su uplaćene, odnosno u onoj vrsti efektivnog stranog novca koji je položen na taj račun.

4. Banka je dužna da dokumentaciju na osnovu koje otvara i gasi devizni račun rezidenta čuva najmanje deset godina od dana gašenja tog računa.

Naloge na osnovu kojih su evidentirane promene na deviznom računu rezidenta, banka je dužna da čuva najmanje deset godina posle isteka godine u kojoj su evidentirane te promene.

Dokumentacija iz st. 1. i 2. ove tačke čuva se u izvornom ili drugom pogodnom obliku.

5. Banke su dužne da kod otvaranja, vođenja i gašenja deviznih računa, u smislu ove odluke, preduzimaju radnje i mere utvrđene propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca.

6. Kada rezidenti iz člana 2. tačka 1, odredba pod 6, Zakona, u slučajevima predviđenim članom 36. Zakona, imaju devizne račune kod banke - na otvaranje, vođenje i gašenje tih računa primenjuju se odredbe ove odluke.

7. Banka je dužna da se pri vođenju deviznih računa rezidenata pridržava propisa kojim se uređuju uslovi i način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom po tekućim i kapitalnim poslovima, kao i ugovora.

Devizni računi rezidenata pravnih lica, preduzetnika i ogranaka stranih pravnih lica

8. Zahtev kojim banka otvara devizni račun rezidentu pravnom licu, preduzetniku i ogranku stranog pravnog lica sadrži: naziv podnosioca zahteva i njegovo mesto - sedište, adresu i telefon, predmet poslovanja - delatnost, matični broj podnosioca zahteva, kao i pečat i potpis lica ovlašćenog za zastupanje.

Uz zahtev iz stava 1. ove tačke podnosi se sledeća dokumentacija:

- rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa;

- akt nadležnog organa o osnivanju ako za njega registrovanje nije propisano i ako se osniva neposredno na osnovu zakona, što se dokumentuje odgovarajućim izvodom iz zakona;

- obaveštenje organa nadležnog za poslove statistike o razvrstavanju po delatnostima ako za rezidenta razvrstavanje vrši taj organ, odnosno dokument koji sadrži takav podatak;

- dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj rezidenta;

- karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga, radi raspolaganja sredstvima na deviznom računu, koji je potpisalo ovlašćeno lice iz rešenja o upisu u registar kod nadležnog organa i koji je overen pečatom;

- overen potpis lica ovlašćenih za zastupanje;

- akt o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje.

Kad utvrdi da su ispunjeni uslovi iz ove tačke, banka s podnosiocem zahteva iz te tačke zaključuje ugovor i otvara mu devizni račun.

9. Banka rezidentu iz tačke 8. ove odluke gasi devizni račun na njegov zahtev, ili na osnovu ugovora, a sredstva sa ugašenog računa prenosi na račun naveden u tom zahtevu.

Zahtev iz stava 1. ove tačke sadrži: naziv rezidenta i njegovo mesto - sedište, adresu i telefon, broj računa čije se gašenje traži, broj računa na koji se zahteva prenos sredstava, matični broj rezidenta, kao i pečat i potpis ovlašćenog lica.

10. Banka rezidentu iz tačke 8. ove odluke gasi devizni račun i kada on prestane da postoji kao pravni subjekt:

1) na osnovu zakona ili drugog propisa,

2) zbog stečaja ili likvidacije,

3) zbog nastalih statusnih promena.

U slučaju iz stava 1. odredba pod 1 ove tačke, banka sredstva sa ugašenih računa rezidenta prenosi na račun pravnog sledbenika, odnosno na račun rezidenta određenog zakonom ili drugim propisom, a ako taj sledbenik, odnosno rezident nije određen - prenosi ih na račun sredstava banke koja se ne koriste.

U slučaju iz stava 1. odredba pod 2 ove tačke, banka, na zahtev stečajnog upravnika, gasi račun rezidenta a sredstva zatečena na ovom računu prenosi na račun naveden u tom zahtevu. Uz ovaj zahtev stečajni upravnik daje banci ovlašćenje da sva sredstva usmerena na ugašeni račun rezidenta prenese na njegov račun u stečaju.

Uz zahtev iz stava 3. ove tačke, stečajni upravnik podnosi sledeću dokumentaciju:

1) rešenje o otvaranju stečajnog postupka koji je upisan u registar kod nadležnog organa;

2) zahtev za otvaranje računa u stečaju;

3) obaveštenje organa nadležnog za poslove statistike o razvrstavanju po delatnostima ako razvrstavanje vrši organ nadležan za poslove statistike, odnosno dokument koji sadrži taj podatak;

4) dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj rezidenta;

5) karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga, radi raspolaganja sredstvima s računa, koji je potpisalo ovlašćeno lice iz rešenja o upisu u registar kod nadležnog organa i koji je overen pečatom, a kojim će se overavati instrumenti plaćanja;

6) nalog za prenos sredstava.

Rezidentu iz stava 1. ove tačke koji je u registar kod nadležnog organa upisao pokretanje postupka likvidacije, banka gasi račun posle okončanja tog postupka sprovedenog u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, i to na osnovu obaveštenja likvidacionog upravnika tog rezidenta, uz koje prilaže rešenje o upisu brisanja rezidenta koji prestaje da radi u registar kod nadležnog organa.

11. Rezident pravno lice i preduzetnik koji ima ovlašćenje Narodne banke Srbije za obavljanje menjačkih poslova, efektivni strani novac ostvaren u smislu propisa kojim se uređuje obavljanje menjačkih poslova može polagati samo na poseban tekući devizni račun otvoren kod banke za te namene.

Devizni računi rezidenata fizičkih lica

12. Banka rezidentu fizičkom licu (u daljem tekstu: fizičko lice) otvara devizni račun na njegov zahtev, uz koji se podnosi dokumentacija kojom se utvrđuje identitet fizičkog lica (lična karta ili druga odgovarajuća lična isprava).

13. Fizičko lice može ovlastiti drugo lice da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o otvaranju deviznog računa, u kom slučaju banka utvrđuje identitet ovlašćenog lica i devizni račun otvara na osnovu ovlašćenja koje je overio nadležni organ i koje ne može biti starije od šest meseci.

Banka otvara devizni račun maloletnom licu na osnovu ugovora koji, u ime i za račun tog lica, potpisuje njegov zakonski zastupnik i utvrđuje identitet zakonskog zastupnika.

Kod otvaranja deviznog računa na osnovu sudskog rešenja (za lica pod starateljstvom, na osnovu izvršnog sudskog rešenja o nasleđu i sl.), ugovor o otvaranju tog računa potpisuje lice koje je rešenjem starateljskog organa određeno za staratelja, odnosno lice iz izvršnog sudskog rešenja, u kom slučaju banka utvrđuje identitet tog lica.

Lica iz ove tačke banci dostavljaju i isprave na osnovu kojih se utvrđuje identitet vlasnika deviznog računa, pri čemu u raspolaganju deviznim sredstvima ne mogu imati veća prava od vlasnika ovog računa.

14. Banka koja je, u smislu ove odluke, otvorila devizni račun fizičkom licu, izdaje tom licu deviznu štednu knjižicu - za depozitni devizni račun, odnosno evidencioni karton - za tekući devizni račun, čiji izgled i sadržinu sama utvrđuje.

Ako su na devizni račun fizičkog lica uplaćeni iznosi u različitim devizama, odnosno ako su položene različite vrste efektivnog stranog novca, banka svaku vrstu deviza vodi posebno, a evidentira ih u deviznoj knjižici na posebnoj stranici, navodeći oznaku vrste deviza.

Devizna štedna knjižica treba da sadrži bitne elemente iz ugovora (uslove pod kojima se vodi primljeni devizni depozit, ročnost tog depozita i dr.), kao i tekst da za devize položene na devizni račun banka garantuje svojom ukupnom imovinom. Jedna devizna štedna knjižica izdaje se za devizne štedne depozite koji imaju istu ročnost i namenu.

Devizna štedna knjižica treba da ima vidnu oznaku da je devizna.

Evidencioni karton treba da sadrži naziv banke, podatke o vlasniku deviznog računa, broj računa i druge neophodne podatke.

Namenski devizni račun otvara se po postupku iz stava 2. ove tačke, s tim što ugovor treba da sadrži vrstu i namenu deviznog depozita, kao i podatke o ulagaču.

Banka gasi devizni račun na zahtev vlasnika, odnosno po nalogu lica iz tačke 13. ove odluke, kao i na osnovu izvršnog sudskog rešenja, zbog smrti vlasnika računa ili iz drugih razloga.

Prelazna odredba i završne odredbe

15. Banke koje su do dana primene ove odluke otvorile devizne račune rezidentima iz člana 2. tačka 1. Zakona, dužne su da u narednih 60 dana usklade s tom odlukom poslove koji se odnose na otvaranje, vođenje i gašenje deviznih računa.

16. Danom primene ove odluke prestaje da važi Odluka o načinu vođenja devizne štedne knjižice i deviznog računa fizičkog lica - rezidenta i nerezidenta u banci ("Službeni glasnik RS", broj 94/2004).

17. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", a primenjuje se od 7. avgusta 2006. godine.