Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK
O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI KANDIDATA U POSTUPKU PREDLAGANJA ZA ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA KOJI SE PRVI PUT BIRA

("Sl. glasnik RS", br. 80/2016)

 

Glava I

OPŠTE ODREDBE

Predmet pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se kriterijumi i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja za izbor za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira na funkciju u javnom tužilaštvu, program i način polaganja ispita na kome se proverava stručnost i osposobljenost kandidata, organi nadležni za sprovođenje ispita, način bodovanja i ocenjivanja kandidata, postupak utvrđivanja redosleda kandidata, formiranja jedinstvene liste kandidata, rangiranje kandidata i formiranje prethodne rang liste, kao i druga pitanja od značaja za predlaganje kandidata za prvi izbor za zamenika javnog tužioca.

Kriterijumi i merila

Član 2

Kriterijumi za izbor za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira su stručnost, osposobljenost i dostojnost.

Stepen ispunjenosti kriterijuma za predlaganje kandidata u postupku predlaganja za izbor za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira na funkciju u javnom tužilaštvu (u daljem tekstu: Kandidat), utvrđuje se merilima.

Merila se izražavaju ocenama.

Dostojnost Kandidata se pretpostavlja.

Prava osoba sa invaliditetom

Član 3

Državno veće tužilaca (u daljem tekstu: Veće) može, na zahtev Kandidata koji je osoba sa invaliditetom, odobriti i dodatna pomagala ako je njihovo korišćenje potrebno da bi se Kandidatu omogućilo ravnopravno učešće na ispitu ili u postupku rangiranja.

Zahtev za korišćenje dodatnih pomagala sa priloženom medicinskom dokumentacijom dostavlja se uz prijavu na oglas.

Odluka o zahtevu dostavlja se Kandidatu uz poziv za ispit.

Protiv ove odluke nije dozvoljena žalba.

Javnost

Član 4

Veće, na zahtev zainteresovanog lica, može odobriti prisustvo stručne i druge javnosti na usmenom razgovoru u postupku rangiranja.

Zahtev za prisustvo iz stava 1. ovog člana mora biti podnet najkasnije pet dana pre održavanja usmenog razgovora.

Usmeni razgovor se snima sistemom za audio-video snimanje.

Glava II

UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI KRITERIJUMA STRUČNOSTI I OSPOSOBLJENOSTI KANDIDATA ZA ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA KOJI SE PRVI PUT BIRA

Započinjanje postupka

Član 5

Postupak za izbor Kandidata počinje donošenjem odluke Veća o oglašavanju izbora.

Postupak sa prijavama

Član 6

Veće formira komisiju od tri člana sastavljenu od zaposlenih u Administrativnoj kancelariji Veća, koja po isteku roka za podnošenje prijava, utvrđuje dozvoljenost, blagovremenost i potpunost podnetih prijava.

Nedozvoljene, neblagovremene ili nepotpune prijave, komisija iz stava 1. ovog člana, odbacuje zaključkom.

Protiv zaključka komisije, dozvoljen je prigovor Veću u roku od tri dana od dana dostavljanja zaključka.

Ispit za proveru stručnosti i osposobljenosti Kandidata

Član 7

Stručnost i osposobljenost Kandidata proverava se na ispitu koji organizuje Veće u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Kandidat koji je završio početnu obuku na Pravosudnoj akademiji može da polaže ispit za proveru stručnosti i osposobljenosti predviđen ovim pravilnikom, u kom slučaju se tom Kandidatu uzima u obzir ocena dobijena na ispitu.

Organi nadležni za sprovođenje ispita

Član 8

Organi nadležni za sprovođenje ispita su Ispitna komisija i Komisija za prigovore kandidata.

Članove organa iz stava 1. ovog člana imenuje Veće.

Ispitna komisija

Član 9

Ispitnu komisiju čine tri člana nosioca javnotužilačke funkcije, najmanje istog stepena javnog tužilaštva za koji se vrši izbor, od kojih je najmanje jedan član Veća.

Komisija za prigovore Kandidata

Član 10

Komisiju za prigovore Kandidata čine tri izborna člana Državnog veća tužilaca.

Komisija iz stava 1. ovog člana odlučuje o prigovorima na odluke ispitne komisije.

Program i ocenjivanje ispita

Član 11

Ispit za proveru stručnosti i osposobljenosti se sastoji od testa i izrade izreke optužnog akta.

Test se sastoji od 20 pitanja iz Zakonika o krivičnom postupku i Krivičnog zakonika, sa tri ponuđena odgovora od kojih je jedan tačan.

Sadržina pitanja je prilagođena stepenu javnog tužilaštva za koje Kandidat konkuriše.

Ocene na testu su od 1 do 5, i to:

- od 0 do 10 tačnih odgovora - ocena 1,

- od 11 do 12 tačnih odgovora - ocena 2,

- od 13 do 14 tačnih odgovora - ocena 3,

- od 15 do 16 tačnih odgovora - ocena 4, i

- od 17 do 20 tačnih odgovora - ocena 5.

Izrada izreke optužnog akta se ocenjuje ocenom od 1 do 5, koja se dobija tako što se pojedinačne ocene koju je dao svaki član ispitne komisije saberu i podele sa brojem članova komisije.

Ocena izreke optužnog akta se izražava celim brojem, a zaokruživanje se vrši na sledeći način:

- manje od 1,5 - ocena 1,

- od 1,5 do 2,49 - ocena 2,

- od 2,5 do 3,49 - ocena 3,

- od 3,5 do 4,49 - ocena 4,

- od 4,5 i više - ocena 5.

Uspeh na ispitu se izražava ocenom od 1 do 5.

Ocena ispita se dobija tako što se zbir ocena sa testa i izrade izreke optužnog akta podeli sa 2, s tim što se zaokruživanje vrši u skladu sa stavom 6. ovog člana.

Kandidat koji je na testu ili izradi izreke optužnog akta dobio ocenu 1 nije ispunio kriterijum stručnosti i osposobljenosti za prvi izbor za zamenika javnog tužioca.

Način polaganja ispita

Član 12

Pre polaganja ispita, član ispitne komisije ili lice koje ispitna komisija ovlasti, proverava identitet Kandidata uvidom u ličnu kartu ili pasoš i upoznaje ga sa pravilima kojih se mora pridržavati tokom polaganja.

Prilikom ulaska u prostoriju za polaganje testa Kandidat dobija identifikacioni obrazac sa podacima o ličnosti i obrazac testa.

Prilikom ulaska u prostoriju za izradu izreke optužnog akta Kandidat dobija identifikacioni obrazac sa podacima i obrazac za izradu izreke optužnog akta.

Identifikacioni obrazac je otvoren i posle provere Kandidat lično zatvara obrazac.

Po završetku testa Kandidat predaje zajedno obrazac testa i zatvoren identifikacioni obrazac.

Nakon izrade izreke optužnog akta Kandidat predaje zajedno obrazac za izradu izreke optužnog akta i zatvoren identifikacioni obrazac.

Prilikom izrade testa Kandidat nema pravo da koristi literaturu, a prilikom izrade izreke optužnog akta kandidat može da koristi Zakonik o krivičnom postupku i Krivični zakonik, bez komentara i dodatne literature.

Prilikom polaganja ispita zabranjeno je korišćenje telekomunikacionih sredstava i drugih sredstava elektronskih komunikacija, kao i drugih priručnih sredstava.

Ukoliko Kandidat na ispitu koristi nedozvoljenu literaturu ili sredstva iz stava 8. ovog člana, ispitna komisija će doneti odluku o isključivanju Kandidata iz daljeg toka ispita, a kandidat će se smatrati neocenjenim na ispitu bez prava učešća na usmenom razgovoru.

Anonimnost Kandidata

Član 13

Lice iz Administrativne kancelarije Veća koje je ispitna komisija ovlastila, u prisustvu Kandidata, spaja identifikacioni obrazac, obrazac testa i lepi šifru na perforirani deo identifikacionog obrasca, a potom istu šifru lepi na sam identifikacioni obrazac i na obrazac testa.

Lice iz Administrativne kancelarije Veća koje je ispitna komisija ovlastila odseca perforirani deo identifikacionog obrasca na kome se nalazi šifra i predaje ga kandidatu.

Obezbeđivanje anonimnosti kandidata koji su izradili izreku optužnog akta vrši se na način opisan u st. 1. i 2. ovog člana.

Trajanje ispita

Član 14

Vreme za izradu testa iznosi 45 minuta.

Vreme za izradu izreke optužnog akta iznosi 60 minuta.

Prilikom izlaska iz prostorije u kojoj polaže ispit Kandidat je dužan da preda obrazac testa i obrazac za izradu izreke optužnog akta.

Kandidat je dužan da posle predaje obrasca testa i obrasca za izradu izreke optužnog akta napusti prostoriju.

Na vidnom mestu mora biti istaknut časovnik kojim će se meriti vreme polaganja ispita.

Važenje ocene

Član 15

Ocena koju je Kandidat dobio na ispitu ima važnost 24 meseca od dana polaganja ispita, za oglase za izbor za zamenika javnog tužioca za stepen javnog tužilaštva za koji je kandidat polagao ispit.

Ukoliko Kandidat nije zadovoljan ocenom na pisanom ispitu može ponovo polagati ispit na svakom narednom oglasu Državnog veća tužilaca za izbor za zamenika javnog tužioca, u kom slučaju važi ocena sa poslednjeg ispita.

Glava III

POSTUPAK UTVRĐIVANJA JEDINSTVENE LISTE I RANGIRANJA KANDIDATA

Utvrđivanje jedinstvene ispitne liste Kandidata

Član 16

Ispitna komisija objavljuje listu Kandidata za svako javno tužilaštvo za koje je objavljen oglas, koju čine kandidati koji su ispunili kriterijume stručnosti i osposobljenosti na ispitu i kandidati koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji.

Lista Kandidata pored imena Kandidata sadrži i ocenu stručnosti i osposobljenosti i objavljuje se na internet stranici Veća, sa naznakom vremena objavljivanja.

Na objavljenu listu Kandidata, Kandidat ima pravo prigovora u roku od tri dana od dana objavljivanja na internet stranici Veća.

Komisija za prigovore Kandidata, donosi odluke po prigovorima, u roku od tri dana od dana prijema poslednjeg blagovremeno izjavljenog prigovora.

Nakon donošenja odluke po svim prigovorima, komisija za prigovore Kandidata utvrđuje jedinstvenu listu Kandidata za svako tužilaštvo za koje je objavljen oglas, koju objavljuje na internet stranici Veća.

Komisija za prethodno rangiranje Kandidata

Član 17

Prethodno rangiranje sprovodi Komisija za prethodno rangiranje Kandidata (u daljem tekstu: Komisija) sastavljena od tri izborna člana Veća, koje imenuje Veće.

Usmeni razgovor u postupku prethodnog rangiranja Kandidata

Član 18

Komisija u usmenom razgovoru sa Kandidatom proverava veštinu komunikacije, umešnost obrazlaganja pravnih stavova, poznavanje Zakona o javnom tužilaštvu, Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima i Etičkog kodeksa javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

Svaki član Komisije u postupku prethodnog rangiranja ocenjuje Kandidata ocenom od 1 do 3, ceneći obavljeni usmeni razgovor, kao i završene poslediplomske studije, godine radnog iskustva posle položenog pravosudnog ispita i vrstu posla, ocenu sa pravosudnog ispita i objavljene stručne i naučne radove iz pravne oblasti i doprinos vladavini prava.

Ukupna ocena razgovora u postupku rangiranja predstavlja prosek ocena članova Komisije.

Prethodna rang lista

Član 19

Komisija sastavlja prethodnu rang listu Kandidata za svako tužilaštvo za koje je objavljen oglas, na osnovu ocene Kandidata koja predstavlja zbir ocene sa ispita i ocene iz postupka prethodnog rangiranja.

Komisija objavljuje prethodnu rang listu Kandidata na internet stranici Veća.

Sačinjavanje predloga Kandidata

Član 20

Komisija sačinjava i predlog Kandidata za svako mesto za koje je objavljen oglas sa obrazloženim mišljenjem.

Komisija dostavlja Veću prethodnu rang listu Kandidata za svako tužilaštvo za koje je objavljen oglas i predlog Kandidata za svako mesto za koje je objavljen oglas sa obrazloženim mišljenjem, radi utvrđivanja predloga Kandidata za izbor u Narodnoj skupštini.

Glava IV

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21

U postupcima za izbor koji su započeti pre 1. septembra 2016. godine, kriterijumi i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata utvrđuju se prema Pravilniku o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije ("Službeni glasnik RS", broj 43/15).

Član 22

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Glava II. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije ("Službeni glasnik RS", broj 43/15).

Član 23

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".