Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK
O NAČINU PRIZNAVANJA INOSTRANIH UVERENJA, ŽIGOVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 86/2010)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način priznavanja važenja u Republici Srbiji inostranog uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o overavanju merila, odnosno žigova i drugih znakova usaglašenosti izdatih u inostranstvu (u daljem tekstu: inostrana uverenja).

Član 2

Inostrana uverenja koja su izdata u skladu sa zaključenim međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Republika Srbija, važe u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poslovi metrologije.

Član 3

Priznanje inostranih uverenja vrši se na zahtev proizvođača, ovlašćenog uvoznika, odnosno ovlašćenog distributera inostranog proizvođača merila (u daljem tekstu: Podnosilac zahteva).

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o:

1) poslovnom imenu, sedištu i pravnoj formi Podnosioca zahteva;

2) vrsti inostranog uverenja;

3) nazivu države u kojoj je izdato inostrano uverenje;

4) nazivu inostranog metrološkog propisa, odnosno međunarodne preporuke na osnovu koga je izdato inostrano uverenje;

5) vrsti, odnosno nazivu merila i svim metrološkim karakteristikama neophodnim za identifikaciju merila na koje se odnosi inostrano uverenje;

6) poslovnom imenu, sedištu i pravnoj formi pravnog subjekta koji je izdao inostrano uverenje;

7) nazivu države u kojoj je imenovano ili ovlašćeno telo za ocenjivanje usaglašenosti koje je izdalo inostrano uverenje;

8) nazivu organa koji je imenovao, odnosno ovlastio telo za ocenjivanje usaglašenosti iz tačke 7) ovog člana;

9) druge podatke od značaja za priznavanje važenja inostranog uverenja.

Član 4

Pored podataka iz člana 3. ovog pravilnika zahtev sadrži:

1) kopiju izvoda iz registra privrednih subjekata za Podnosioca zahteva, overenu od strane nadležnog organa, kao i overeni prevod tog izvoda na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača, ako je podnosilac zahteva inostrani proizvođač;

2) originalno inostrano uverenje ili njegovu kopiju overenu od strane inostranog nadležnog organa, kao i overeni prevod tog uverenja na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača;

3) kopiju originalnog teksta metrološkog propisa ili međunarodne preporuke iz člana 3. tačka 4) ovog pravilnika i overeni prevod tog propisa, odnosno preporuke na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača;

4) kopiju izvoda iz registra privrednih subjekata za lice iz člana 3. tačka 6) ovog pravilnika, overenu od strane inostranog nadležnog organa, kao i overeni prevod tog izvoda na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača;

5) kopiju akta o imenovanju, odnosno ovlašćivanju ili drugog odgovarajućeg dokumenta, koji je izdao organ iz člana 4. tačka 8) ovog pravilnika, overenu od strane nadležnog organa, kao i overeni prevod tog akta na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača;

6) dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi, u skladu sa zakonom.

Član 5

Priznanje inostranog uverenja vrši se rešenjem koje se donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuju poslovi metrologije i koje sadrži podatke o:

1) vrsti inostranog uverenja;

2) poslovnom imenu i sedištu pravnog subjekta koji je izdao inostrano uverenje;

3) nazivu države u kojoj je izdato inostrano uverenje;

4) nazivu inostranog metrološkog propisa na osnovu koga je izdato inostrano uverenje;

5) vrsti, odnosno nazivu merila i metrološkim karakteristikama neophodnim za identifikaciju merila na koje se odnosi inostrano uverenje;

6) roku važenja rešenja.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".