Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK
O NAČINU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IMENOVANJE TELA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI MERILA

("Sl. glasnik RS", br. 2/2013)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanja, vođenje registra imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti merila, kao i prijavljivanje imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti merila odgovarajućoj međunarodnoj organizaciji.

Član 2

Imenovanje privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti merila vrši se na osnovu pisanog zahteva za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti merila koji podnosi privredni subjekt ili drugo pravno lice (u daljem tekstu: Podnosilac zahteva) u skladu sa zakonom kojim se uređuju poslovi metrologije (u daljem tekstu: Zakon).

Član 3

Zahtev iz člana 2. ovog pravilnika sadrži naročito podatke o:

1) poslovnom imenu, sedištu, organizacionoj strukturi i pretežnoj delatnosti Podnosioca zahteva;

2) merilima koja su predmet ocenjivanja usaglašenosti (vrsta merila, opsezi merenja, klasa tačnosti tih merila);

3) metrološkom propisu na osnovu koga se traži imenovanje, odnosno vrši ocenjivanje usaglašenosti i broj službenog glasila Republike Srbije u kome je taj propis objavljen;

4) postupcima ocenjivanja usaglašenosti, sa pozivom na odgovarajuću odredbu metrološkog propisa;

5) stručnoj osposobljenosti, odgovornosti, ovlašćenjima i radnom iskustvu zaposlenih i angažovanih lica na poslovima ocenjivanja usaglašenosti;

6) imenu i zvanju lica ovlašćenog za potpisivanje isprave o ocenjivanju usaglašenosti;

7) tehničkim kapacitetima, opremi i prostorijama u kojima će se obavljati poslovi ocenjivanja usaglašenosti;

8) nazivu isprave kojom se dokazuje osposobljenost Podnosioca zahteva za ocenjivanje usaglašenosti (npr. akt o akreditaciji);

9) opštem aktu kojim je uređeno obavljanje poslova koji se odnose na ocenjivanje usaglašenosti;

10) drugim delatnostima koje obavlja Podnosilac zahteva, uključujući i delatnosti koje bi mogle uticati na nezavisnost i nepristrasnost Podnosioca zahteva;

11) načinu na koji je Podnosilac zahteva uredio postupanje i odlučivanje po prigovorima na njegov rad i donete odluke;

12) načinu na koji je Podnosilac zahteva uredio čuvanje poslovne tajne;

13) zaključenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti za štetu.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnose se dokazi kojima se potvrđuju navodi iz zahteva, kao i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u skladu sa zakonom.

Član 4

Ispunjenost uslova za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti merila utvrđuje se rešenjem o imenovanju koje se donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje metrologija.

Rešenje o imenovanju iz stava 1. ovog člana, sadrži naročito:

1) poslovno ime, odnosno naziv i sedište imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti (u daljem tekstu: Imenovano telo);

2) podatke o merilima za čije ocenjivanje usaglašenosti se daje imenovanje (vrsta merila, opsezi merenja, klasa tačnosti tih merila);

3) naziv metrološkog propisa na koji se rešenje odnosi i broj službenog glasila Republike Srbije u kome je taj propis objavljen;

4) obimu imenovanja, odnosno detaljan opis poslova ocenjivanja usaglašenosti za koje je utvrđena osposobljenost imenovanog tela;

5) ime i zvanje ovlašćenog lica odgovornog za potpisivanje isprave o ocenjivanju usaglašenosti;

6) rok na koji se rešenje izdaje, odnosno datum isteka važenja rešenja.

Član 5

Registar imenovanih tela (u daljem tekstu: Registar) kao javnu knjigu, u elektronskom obliku, vodi ministarstvo nadležno za poslove metrologije, a objavljuje se na internet stranici tog ministarstva.

U Registar, upisuju se podaci o:

1) registarskom broju Imenovanog tela;

2) broju i datumu rešenja o imenovanju;

3) poslovnom imenu i sedištu Imenovanog tela;

4) merilima koja su predmet ocenjivanja usaglašenosti, na koja se rešenje o imenovanju odnosi (vrsta merila, opsezi merenja, klasa tačnosti tih merila);

5) postupcima ocenjivanja usaglašenosti na koje se imenovanje odnosi;

6) imenu i zvanju ovlašćenog lica odgovornog za potpisivanje isprave o ocenjivanju usaglašenosti;

7) datumu prestanka važenja rešenja o imenovanju.

Podaci o imenovanom telu upisuju se u Registar danom donošenja rešenja o imenovanju.

Registarski broj iz stava 2. tačka 1) ovog člana jeste jedinstveni broj Imenovanog tela koji se dodeljuje tom telu prilikom njegovog prvog upisa u Registar.

Jedinstveni registarski broj iz stava 4. ovog člana sadrži oznaku IM XXX pri čemu XXX predstavlja redni broj u Registru.

Član 6

U Registar se upisuju i promene podataka iz člana 5. stav 2. ovog pravilnika, a podaci iz Registra se brišu danom prestanka važenja rešenja o imenovanju, danom donošenja rešenja o ukidanju rešenja o imenovanju, odnosno brisanjem Imenovanog tela iz registra privrednih subjekata.

Podaci koji se brišu iz Registra čuvaju se u elektronskom obliku, neograničeno.

Nakon brisanja podataka iz Registra jednom dodeljeni registarski brojevi iz člana 5. ovog pravilnika neće se ponovo dodeljivati.

Član 7

Prijavljivanje Imenovanog tela Evropskoj komisiji vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i potvrđenim međunarodnim sporazumima čiji je potpisnik Republika Srbija.

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".