Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK
O NAČINU VANREDNOG PREGLEDA MERILA

("Sl. glasnik RS", br. 54/2012)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način vanrednog pregleda merila, kao i sadržaj i rok čuvanja izveštaja o pregledu merila.

Član 2

Vanredni pregled merila sprovodi se po zahtevu zainteresovanog lica koji se predaje u pisanoj formi i sadrži podatke o:

1) podnosiocu zahteva (pravno ili fizičko lice koje izražava sumnju u ispravnost merila), koji se odnose na poslovno ime i sedište, PIB, matični broj i kontakt osobu;

2) merilu čiji se vanredni pregled zahteva (naziv, proizvođač, tip i serijski broj merila);

3) mestu upotrebe merila.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u skladu sa zakonom.

Član 3

Vanredni pregled merila vrši se na način koji obezbeđuje nezavisnost i nepristrasnost.

Nezavisnost i nepristrasnost je obezbeđena ako vanredni pregled merila vrši ovlašćeno telo koje nije overilo to merilo, odnosno državni službenik Direkcije za mere i dragocene metale koji nije učestvovao u overavanju tog merila.

Za vanredni pregled merila koja se koriste u funkciji zaštite zdravlja i opšte bezbednosti, zaštite životne sredine, kontrole i bezbednosti saobraćaja, prometa robe i usluga i provere prethodno upakovanih proizvoda i boca kao mernih posuda, nezavisnost i nepristrasnost je obezbeđena ako taj pregled vrši ovlašćeno telo koje nije deo pravnog lica koje ta merila koristi.

Po prijemu zahteva za vanredni pregled merila ovlašćeno telo, odnosno Direkcija za mere i dragocene metale obaveštava podnosioca zahteva o vremenu kada će se izvršiti vanredni pregled merila, ili o tome da je potrebno da se obrati drugom ovlašćenom telu kako bi bila obezbeđena nezavisnost i nepristrasnost.

Podnosilac zahteva, vlasnik, odnosno korisnik merila može da prisustvuje vanrednom pregledu merila.

Član 4

Vanredni pregled merila obuhvata:

1) vizuelni pregled merila radi utvrđivanja da li je državni žig važeći;

2) proveru funkcionalnosti merila;

3) pregled i ispitivanje radi utvrđivanja usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima;

4) izdavanje Izveštaja o vanrednom pregledu merila.

Član 5

Izveštaj o vanrednom pregledu merila, koji se izdaje za merila za koja se utvrdi da je državni žig prestao da važi, sadrži naročito:

1) podatke o merilu: naziv, proizvođač, serijski broj, godina proizvodnje, službena oznaka tipa merila, kao i vlasnik odnosno korisnik merila;

2) razlog prestanka važenja državnih žigova;

3) mesto i vreme vanrednog pregleda merila;

4) naziv ovlašćenog tela koje je izvršilo vanredni pregled merila, ukoliko je primenjivo;

5) ime i prezime lica koje je izvršilo vanredni pregled merila;

6) zaključak;

7) iznos troškova vanrednog pregleda merila;

8) podatak o tome ko snosi troškove vanrednog pregleda merila, u skladu sa zakonom.

Član 6

Izveštaj o vanrednom pregledu merila, koji se izdaje za merila za koja se utvrdi da državni žig nije prestao da važi, sadrži naročito:

1) podatke o merilu: naziv, proizvođač, serijski broj, godina proizvodnje, službena oznaka tipa merila, kao i vlasnik odnosno korisnik merila;

1) podatak o roku važenja državnih žigova;

2) mesto i vreme vanrednog pregleda merila;

3) naziv ovlašćenog tela koje je izvršilo vanredni pregled merila, ukoliko je primenjivo;

4) ime i prezime lica koje je izvršilo vanredni pregled merila;

5) podatke o opremi koja je korišćena pri vanrednom pregledu merila;

6) rezultate merenja;

7) zaključak;

8) iznos troškova vanrednog pregleda merila;

9) podatak o tome ko snosi troškove vanrednog pregleda merila, u skladu sa zakonom.

Član 7

Izveštaj o vanrednom pregledu merila čuva se tri godine.

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".